Chương trình, đề tài NCKH

Ngày 04/10/2019, Hội đồng Khoa học và xét công nhận sáng kiến của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch đã họp xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở lần 1 năm 2019 của ngành VH, TT & DL.

Hội đồng đã căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 142/QĐ-SVHTTDL ngày 28/4/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định hoạt động sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 140/QĐ-SVHTTDL ngày 28/4/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Tiêu chí chấm điểm, xét công nhận sang kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiến hành xét, bỏ phiếu chấm điểm cho từng sáng kiến. Kết quả: 04 sáng kiến đã đủ điều kiện để công nhận là sáng kiến cấp cơ sở.

1. Sáng kiến: Thực trạng về bạo lực gia đình và một số giải pháp về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do tác giả Vũ Văn Đoàn - Chánh Văn phòng Sở thực hiện.

2. Sáng kiến: Rèn luyện kỹ năng sống môn thể thao bơi cho học sinh tại các trường học trên địa