Chương trình, đề tài NCKH

Vừa qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã ban hành Hướng dẫn số 84/HD-VHTTDL ngày 04/02/2021 hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở, phát động tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành phát huy sáng kiến, lập hồ sơ gửi về Sở xét, công nhận.

Hoạt động sáng kiến là hoạt động diễn ra hàng năm, nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, sáng tạo trong thực tiễn công tác, tìm ra những giải pháp mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, cải thiện điều kiện làm việc … 

Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã ra quyết định công nhận 22 sáng kiến cho các tác giả, đồng tác giả là công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; các sáng kiến được bao quát trên hầu hết các lĩnh vực của ngành: các giải pháp trong công tác quản lý và phát huy giá trị di tích lịch sử, công tác bảo tồn, bảo tàng, công tác thư viện cộng đồng, công tác phát triển du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới, công tác phòng chống bạo lực gia đình, công tác nâng cao chất lượng biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc, các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tập luyện, huấn luyện thể dục, thể thao … 

Danh sách sáng kiến kèm theo

Lam Châu

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú