Chương trình, đề tài NCKH
Triển khai Kế hoạch số 118/KH-UBND của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình về việc triển khai ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường tại tỉnh Hoà Bình, từ đầu năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã xây dựng nội dung đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ triển khai, ứng dụng bộ chữ dân tộc Mường vào đời sống.

 Việc triển khai ứng dụng bộ chữ viết của dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình được bắt đầu từ việc xây dựng bộ gõ chữ Mường, biên soạn tài liệu dạy - học chữ Mường nhằm quảng bá và đưa bộ chữ Mường vào trong đời sống dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình; khẳng định bộ chữ Mường là chữ viết chính thức của dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa của dân tộc.

Theo lộ trình thực hiện đề tài khoa học này, từ tháng 02/2017 đến tháng 03/2017, hoàn thành các bước: Tập hợp, tổng hợp hệ thống tư liệu, hoàn thành và trình duyệt đề cương chi tiết, lập thư mục tài liệu lưu trữ.

Từ tháng 4/2017 đến tháng 6/2017: Phối hợp với Viện Ngôn ngữ học và các nhà khoa học ở Trung ương xây dựng thuyết minh, dự toán kinh phí và tiến hành các bước đảm bảo theo trình tự đề tài khoa học.

Từ tháng 7/2017: Ban Chủ nhiệm Đề tài tiến hành các bước theo trình tự nội dung được phê duyệt, gồm một số nhiệm vụ cụ thể như: Xây dựng bộ gõ chữ Mường; biên soạn bộ sách học tiếng Mường, chữ Mường.

Tính đến tháng 12/2017, về bộ gõ chữ Mường, Ban Chủ nhiệm Đề tài đã tiến hành điều tra, điền dã và thực hiện hoàn thành các bước: Miêu tả ngữ âm và chữ viết Mường phục vụ cho việc xây dựng bộ gõ;miêu tả cách viết các từ ngữ tiếng Việt bằng chữ Mường; phân tích, thiết kế phần mềm bộ gõ tiếng Mường; tọa đàm về thiết kế phần mềm bộ gõ chữ Mường; thiết kế bảng mã tiếng Mường, thiết kế cách gõ trên máy tính; nghiên cứu phương pháp kiểm tra lỗi chính tả tiếng Mường; lập trình xây dựng phần mềm; đánh giá (testing), sửa lỗi, và cải tiến, thử nghiệm bộ gõ chữ Mường; hội thảo đánh giá về bộ gõ chữ Mường; hoàn chỉnh bộ gõ chữ Mường. Thành lập Hội đồng nghiệm thu cơ sở và báo cáo, đề xuất Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Hội đồng nghiệm thu của tỉnh để nghiệm thu, cho phép ứng dụng bộ gõ chữ Mường.

Về tài liệu dạy - học chữ Mường: Cùng với việc khẩn trương tiến hành xây dựng bộ gõ, Ban Chủ nhiệm đã phân công nhiệm vụ các thành viên xây dựng đề cương tài liệu học chữ Mường; tiến hành sưu tầm tài liệu, hình ảnh phục vụ biên soạn tài liệu học chữ Mường; khảo sát, điều tra phục vụ biên soạn tài liệu học chữ Mường. Việc thu thập tài liệu đã cơ bản hoàn thành và tiến hành biên soạn cuốn 1: Tài liệu học chữ Mường cho người Mường Hòa Bình (bản thảo).

Như vậy, Ban Chủ nhiệm Đề tài Xây dựng bộ gõ chữ Mường; biên soạn tài liệu dạy - học chữ Mường đã hoàn thành các công việc đúng tiến độ theo Kế hoạch đã đề ra. Cùng với đó, việc thử nghiệm xây dựng Trang Tiếng Mường trên Báo Hòa Bình điện tử được triển khai thực hiện. Sau khi bộ gõ chữ Mường được nghiệm thu sẽ triển khai chính thức Trang Tiếng Mường trên Báo Hòa Bình điện tử, từng bước quảng bá và đưa bộ chữ Mường vào trong đời sống dân tộc Mường tại tỉnh Hòa Bình.

Năm 2018, Ban Chủ nhiệm Đề tài tiếp tục triển khai hoàn chỉnh các nhiệm vụ đã được xác định: Xây dựng Tài liệu học chữ Mường; Tài liệu tiếng Mường cơ sở; Tài liệu hướng dẫn dạy tiếng nói, chữ viết Mường và Tài liệu đọc - hiểu tiếng Mường.    

 

Văn Hoá

 (Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ)

 

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú