Chương trình, đề tài NCKH

Ngày 28/4/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình ban hành quy định hoạt động sáng kiến. Quy định hoạt động  sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm 5 chương, 17 điều, quy định chi tiết thẩm quyền công nhận, nội dung, phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến; thẩm quyền công nhận, nhiệm vụ và chế độ làm việc của Hội đồng sáng kiến; hồ sơ, trình tự xét, công nhận sáng kiến.

Quy định  giải thích rõ về “ Sáng kiến”;”Hoạt động sáng kiến”,“Chuyển giao sáng kiến”; “Áp dụng sáng kiến lần đầu"; “Sáng kiến cấp cơ sở”; “ Sáng kiến cấp tỉnh"; "Tác giả sáng kiến" và quy định rõ về điều kiện xét sáng kiến.

Quy định này áp dụng đối với các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.Việc xét, công nhận sáng kiến được thực hiện trên nguyên tắc công khai, công bằng, kịp thời, khách quan. Các tập thể, cá nhân khi đề nghị xét, công nhận sáng kiến phải đăng ký danh hiệu thi đua.

Bộ phận thường trực giúp việc cho Hội đồng sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là Phòng Tổ chức - Pháp chế, có nhiệm vụ xây dựng tiêu chí xét, công nhận; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy định này; định kỳ hàng năm báo cáo Giám đốc Sở. Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc quy chế này và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo, có nhiều sáng kiến mới đạt hiệu quả cao, được công nhận sáng kiến ở các cấp.

( Chi tiết xem tài liệu đính kèm)

Đặng Hà

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú