Một số dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư