Dự án, đầu tư

Một số dự án do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư

1.Xây dựng biển báo địa giới hành chính tỉnh Hòa Bình 2018-2019.

2. Tôn tạo khu di tích lịch sử Mường Giềng huyện Đà Bắc giai đoạn 2018-2019.

3. Tôn tạo khu mộ cổ Đồng Thếch Kim Bôi giai đoạn 2018-2020.

Tin mới

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú