Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hoá và tiêu chí số 16 về Văn hoá được coi là những tiêu chí khó thực hiện. Nhưng với sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, những quyết tâm, nỗ lực cao của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở cơ bản được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang.

Để thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2020, Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch đã xây dựng kế hoạch số 396/KH-SVHTTDL ngày 3/4/2020 kế hoạch triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020 và kế hoạch số 251/KH-SVHHTDL ngày 06/3/2020 kế hoạch tuyên truyền Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2020. Chỉ đạo các huyện, thành phố triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch.

C:\Users\Admin\AppData\Local\Temp\Rar$DIa0.912\Hoạt động thể thao tại xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình.JPG

                                    Hoạt động thể thao tại xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình

Tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 90/191 xã hoàn thành tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa có đủ các hạng mục: Nhà văn hóa, nhà luyện tập thể dục thể thao, sân vận động, sân khấu ngoài trời, nhà vệ sinh, cây xanh, đường đi, đảm bảo tổ chức các hoạt động phục vụ nhân dân; 1.380/2.023 thôn có nhà văn hóa, khu thể thao đảm bảo đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của người dân. Bên cạnh đó, Sở đã gắn thực hiện tiêu chí số 16 về Văn hóa với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Nhiều thôn, bản đã thực sự khởi sắc từ các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói  giảm nghèo; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của quê hương; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, phòng chống tội phạm; xây dựng gia đình văn hóa, làng văn hóa… Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 79,3% gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 85,2% thôn, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa; các phong trào thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn đều cơ bản thực hiện đúng quy định, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc. 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch, đến nay, một số nhà văn hóa thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh còn tận dụng, nhỏ hẹp, dụng cụ thể  dục thể thao, trang thiết bị nhà văn hóa còn thiếu chưa đáp ứng yêu cầu; việc quản lý, khai thác, sử dụng và tổ chức các hoạt động ở một số Trung tâm văn hóa, thể  thao xã còn nhiều bất cập, tần suất sử dụng ít, chưa phát huy hết công năng sử dụng. Trong khi đó, chất lượng bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” tại một số địa phương còn hình thức, chưa phản ánh đúng thực chất. Công tác phối hợp thông tin tuyên truyền chưa thật sự phong phú, đa dạng, chưa tạo không khí sôi nổi, thu hút nhân dân. Công tác xã hội hóa chưa thu hút, vận động được nhiều nguồn lực từ nhân dân, vẫn dựa vào ngân sách nhà nước nên các công trình, thiết chế văn hóa thể thao phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của người dân còn hạn chế.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc xây dựng đời sống văn hóa và quản lý, khai thác, tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, thời gian tới, ngành Văn hóa, Thể thao & Du lịch tăng cường đổi mới các hình thức tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, đoàn thể, người dân về xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao, xây dựng đời sống văn hóa trong thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa; phát huy tính chủ động, tích cực nỗ lực của người dân và vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc phát triển văn hóa. Đổi mới, nâng cao chất lượng trong việc đánh giá, bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa; khơi dậy và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, đẩy mạnh các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn công tác quản lý, khai thác và tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn để ngày càng hiệu quả, chất lượng. Chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể  thao ở cơ sở nhằm tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp với nhu cầu của người dân.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PAKN VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction