Gia đình có vai trò rất lớn trong việc hình thành và phát triển của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hóa dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thủy chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam giữ gìn, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Với ý nghĩa to lớn đó, vào ngày 4/5/2001 Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định 72/2001/QĐ-TTG về việc chọn ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam.

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, việc chọn ngày 28/6 hàng năm là ngày “Gia đình Việt Nam” là nhằm đề cao trách nhiệm lãnh đạo của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng toàn thể các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc; đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Trong năm 2013, tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 với 3 mục tiêu lớn. Thứ nhất: Nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và năm 2020 đạt 95% trở lên hộ gia đình được tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cam kết thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật về hôn nhân và gia đình; bình đẳng giới; phòng, chống bạo lực gia đình, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình; nam nữ thanh niên trước khi kết hôn được trang bị kiến thức cơ bản về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Hàng năm phấn đấu trung bình giảm từ 10-15% hộ gia đình có bạo lực gia đình, có người mắc tệ nạn xã hội và có người kết hôn dưới tuổi pháp luật quy định.

Thứ hai: Nhằm kế thừa, phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của gia đình các dân tộc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến của gia đình trong xã hội phát triển; thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm của các thành viên trong gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ có thai, nuôi con nhỏ. Phấn đấu đến năm 2015 đạt từ 70%-80% và đến năm 2020 đạt từ 75% - 85% trở lên hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu Gia đình văn hóa; từ 85% - 95% hộ gia đình dành thời gian chăm sóc, dạy bảo con cháu, tạo điều kiện cho con cháu  phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ, đạo đức và tinh thần, không phân biệt giới tính; chăm sóc, phụng dưỡng chu đáo cho ông bà, cha mẹ, phụ nữ có thai và nuôi con nhỏ…

Thứ ba: Nhằm nâng cao năng lực của gia đình trong phát triển kinh tế, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt đối với các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo theo quy định. Phấn đấu đến năm 2015 đạt 90% và đến năm 2020 đạt 95% trở lên hộ gia đình được cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật phúc lợi xã hội dành cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo; được cung cấp kiến thức, kỹ năng để phát triển kinh tế gia đình, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và hàng năm phấn đấu 10%  gia đình, thành viên trong gia đình được thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục và các dịch vụ hỗ trợ khác…

Để đạt được những mục tiêu đó, từ đầu năm đến nay Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo Ban Chỉ đạo các cấp triển khai thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm và 5 giải pháp cụ thể: Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác gia đình, trong đó đề cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể; nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành của các cơ quan quản lý nhà nước; kiện toàn, đào tạo và nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về gia đình, trong đó tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của gia đình trong sự nghiệp CNH – HĐH đất nước; đổi mới đa dạng hóa các hình thức truyền thông và biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, cung cấp kiến thức về xây dựng gia đình, trong đó chú trọng đến các biện pháp giáo dục và cung cấp thông tin, kỹ năng, kiến thức về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Tiếp tục hoàn thiện việc xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về gia đình và công tác gia đình. Thực hiện tốt các chính sách, chương trình về an sinh xã hội. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác gia đình. Xây dựng mạng lưới cung cấp dịch vụ gia đình. Xây dựng cơ sở giữ liệu về gia đình.

Nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2014 với chủ đề “Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình". Ban Chỉ đạo Công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở, cùng các ngành, các cấp, các đoàn thể tuyên truyền đến cán bộ, công chức, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng bằng nhiều hành động thiết thực, cụ thể. Tổ chức chương trình gặp mặt và nói chuyện chuyên đề về xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát động, tuyên truyền các gia đình tổ chức thực hiện “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” vào 17h-19h tối thứ 7 ngày 28/6/2014...

Để nâng cao nhận thức xã hội về vai trò, tầm quan trọng của gia đình trong sự nghiệp đổi mới đất nước, đồng thời tôn vinh, khích lệ mọi người, mọi nhà và toàn xã hội quan tâm tới gia đình, thiết thực xây dựng đời sống văn hoá phong phú, đa dạng, thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, bảo tồn và phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam… đòi hỏi các cấp, các ngành, các gia đình và cá nhân cùng vào cuộc với ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch đưa công tác gia đình của tỉnh nhà lên một tầm cao mới và khẳng định Gia đình có vai trò quan trọng trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh./. 

                 Bùi Ngọc Lâm - TUV- Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction