Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là một chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc, môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, theo định hướng Xã hội chủ nghĩa.

  Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1552/QĐ-UBND ngày 29/10/2012 về việc phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị chỉ đạo, hướng dẫn, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020. Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao phụ trách chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất các thiết chế văn hóa tại thôn, xã và tiêu chí số 16 về các danh hiệu văn hóa tại thôn, bản. Hàng năm, Sở VHTTDL đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các xã thực hiện đúng theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và tổ chức các hoạt động tuyên truyền phong phú, đa dạng hưởng ứng phong trào "Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới"  thu hút cả hệ thống chính trị và nhân dân hiểu rõ hơn mục đích, ý nghĩa, nội dung, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước, của tỉnh vể xây dựng nông thôn mới.

          Để đôn đốc, thẩm định các xã đã đăng ký về đích năm 2015. Từ ngày 05/6/2015 đến ngày 18/6/2015, Văn phòng điều phối Ban Chỉ đạo 800 tỉnh (Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới) đã tổ chức Đoàn thẩm định gồm các Sở, ngành là thành viên Hội đồng thẩm định của tỉnh đôn đốc, thẩm định tại 29 xã đăng ký về đích năm 2015 tại 10/11 huyện, thành phố trong tỉnh. Qua đợt thẩm định, kết quả cho thấy các huyện và các xã đã tích cực phấn đấu thực hiện 19 tiêu chí nói chung và hai tiêu chí số 06, 16 của ngành văn hóa nói riêng. Hầu hết các xã đã hoàn thành đúng mục tiêu đề ra, cơ sở vật chất về văn hóa khang trang, sạch đẹp theo chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có xã hoàn thành tốt và vượt thời gian như: Nhuận Trạch (Lương Sơn), Ngọc Lương (Yên Thủy), Trung Bì (Kim Bôi)... Hội đồng thẩm định BCĐ 800 tỉnh đã ghi nhận kết quả đã đạt được của các xã, chỉ ra những phần còn phải khắc phục trước mắt và tiếp tục duy trì. Kết quả thẩm định là tiền đề để Hội đồng thẩm định đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh công nhận các xã về đích đợt 1 năm 2015.

          Những thành tích đã đạt được tạo động lực thúc đẩy quá trình xây dựng, phát triển của các xã còn lại đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, cũng là thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI sắp tới, phấn đấu đạt mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

ntm

          Nhà văn hóa xã Ngọc Lương - Yên Thủy khang trang đưa vào sử dụng phục vụ nhu cầu của nhân dân trong xã.

ntm1

          Nhà văn hóa phố Lâm Hóa 1, xã Vũ Lâm, huyện Lạc Sơn

                                                                                         Quốc Cường (Phòng XDNSVH&GĐ)

 

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction