Xây dựng đời sống văn hóa là một nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược lâu dài của Đảng và Nhà nước ta. Trong những giai đoạn lịch sử cách mạng trước đây, vấn đề xây dựng đời sống văn hóa đã có sự quan tâm nhất định, đến thời kỳ hiện nay khi đất nước tiến hành đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ giữa dân tộc và quốc tế, chúng ta phấn đấu vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vấn đề giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng.

Đại hội V của Đảng, xây dựng đời sống văn hoá đã được đặt ra và xem đây là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, làm nền tảng tinh thần của xã hội, tạo động lực để đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới của đất nước. Văn kiện Đại hội IX của Đảng đã nhấn mạnh: “Tiếp tục đưa các hoạt động văn hoá thông tin về cơ sở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc, phát động phong trào toàn dân tham gia thực hiện nếp sống văn minh, gia đình, thôn, bản, làng văn hoá; tiến tới hoàn chỉnh hệ thống thiết chế văn hoá bằng nguồn lực nhà nước và mở rộng xã hội hoá, làm cho văn hoá thấm sâu vào từng khu dân cư, từng gia đình, từng người”.

Văn kiện Đại hội XI của Đảng tiếp tục khẳng định: “Xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, vừa kế thừa, phát huy những truyền thống văn hoá tốt đẹp của cộng đồng các dân tộc Việt Nam. Tiếp tục củng cố và xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, đưa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả”.

Nhìn lại chặng đường xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ở tỉnh Hòa Bình từ năm 1998 trên tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Ban chấp Trung ương Đảng Về xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” lúc này được xác định là một trong bốn giải pháp nhằm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, đồng thời cũng là biện pháp chủ yếu và quan trọng để nhanh chóng đưa các nội dung Nghị quyết về văn hóa của Đảng đi vào cuộc sống. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã mang lại những kết quả đáng kể trên mọi lĩnh vực; phong trào tiếp tục phát triển và được quần chúng nhân dân hưởng ứng nồng nhiệt; mang tính xã hội rộng lớn, có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong toàn Đảng, toàn dân. Mục đích của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là góp phần nâng cao đời sống vật chất,  tinh thần cho nhân dân, đồng thời phong trào là điều kiện, môi trường tốt cho việc giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa, khôi phục và phát triển các giá trị thuần phong mỹ tục, từng bước ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, thắt chặt hơn mối quan hệ tình làng nghĩa xóm.

Thực tế nhiều phong trào của các ngành, đoàn thể cũng được hình thành và hoạt động rộng khắp trên toàn tỉnh, nhưng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” là phong trào có sức hút, sức lan tỏa nhanh, mạnh, được các cấp, các ngành và nhất là quần chúng nhân dân tỉnh nhà tích cực hưởng ứng và trở thành phong trào hành động cách mạng trong giai đoạn mới, giai đoạn xây dựng và phát triển quê hương xứ Mường ngày càng tiến bộ, văn minh, giàu đẹp. Từ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã làm chuyển biến nhiều Phong trào ở cơ sở, nhanh chóng đi vào cuộc sống, hoạt động ngày càng đi vào nề nếp, thực sự có hiệu qủa, làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn ở Hòa Bình như: đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng được nâng cao, không còn hộ đói, số hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ khá, giàu tăng lên; sự quan tâm sâu sắc hơn đối với các gia đình chính sách; sự tăng tỷ lệ bê tông hóa giao thông nông thôn; cơ sở vật chất hạ tầng và các thiết chế sinh hoạt văn hóa được quan tâm xây dựng; tình làng nghĩa xóm được củng cố; nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội có nhiều tiến bộ, giảm dần các hủ tục lạc hậu; cảnh quan, vệ sinh môi trường được cải thiện; các chỉ tiêu xã hội về y tế, giáo dục được thực hiện tốt, giảm dần tệ nạn xã hội; nhiều tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; an ninh, chính trị được đảm bảo; người dân nâng cao ý thức chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nổi bật nhất là nhân dân tự nguyện đóng góp tiền, của, cải tạo, nâng cấp xây dựng đường giao thông liên xã, liên thôn, xóm, tổ, xây dựng các công trình phúc lợi về y tế, giáo dục, văn hóa và tham gia các hoạt động hưởng thụ, sáng tạo văn hóa ngày càng nhiều.…

Kết quả sau hơn 15 năm triển khai thực hiện, các phong trào luôn đạt được những kết quả đáng kể: Phong trào xây dựng “Gia đình văn hóa” năm 2000 có 78.505 hộ đạt danh hiệu Gia đình văn hóa bằng 51,36 %, đến năm 2014 đạt 155.184 hộ bằng 76,5%. Phong trào xây dựng “Làng, bản, tổ dân phố văn hóa” hay còn gọi là “Khu dân cư văn hóa”, năm 2000 có 343 làng, bản, tổ dân phố văn hóa đạt 21,7%; đến năm 2014 có 1.287 làng, bản, tổ dân phố đạt 62,3%. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị doanh nghiệp” đạt chuẩn văn hóa” năm 2000 có 227 trường học đạt chuẩn văn hóa bằng 49,5%, đến năm 2014 có 1.229 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa bằng 92,7%. Số người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 27%; số hộ gia đình thể thao đạt 21%; 73.274 người đạt chế độ rèn luyện thể thao theo tiêu chuẩn.

Tính đến nay, toàn tỉnh có tổng số 1566 NVH xóm, bản đạt 76%, trong đó có trên 400 NVH thôn, bản được cấp các trang thiết bị kỹ thuật, trang âm, ánh sáng, dụng cụ tuyên truyền theo chương trình mục tiêu văn hoá quốc gia; 38/210 xã, phường, thị trấn có Nhà văn hoá đạt 18%; 65 Khu thể thao xã, phường, thị trấn đạt 30,9%, 11/11 nhà văn hoá cấp huyện, thành phố đạt 100%; 210 tủ sách xã, phường, thị trấn và 195 điểm bưu điện văn hóa. 100% khu dân cư tổ chức Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã thu hút trên 400.000lượt người tham gia. Có 11 đội thông tin lưu động cấp huyện, thành phố và 2030 tổ đội văn nghệ tuyên truyền quần chúng xóm, bản hoạt động có hiệu quả; 21/191 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Nhìn chung, tiến độ, hiệu quả các danh hiệu văn hóa và các nội dung, danh hiệu lồng ghép của các ngành, đoàn thể trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được phát triển tương tự bức tranh toàn cảnh của quê hương, với những thay đổi rõ rệt như: Hệ thống chính trị từng bước được kiện toàn vững mạnh; kinh tế không ngừng phát triển, đời sống của đại bộ phận nhân dân được ổn định và cải thiện; phong trào nhựa hóa, bê tông hóa hệ thống giao thông nông thôn tiếp tục được nhân rộng; cảnh quan, môi trường ngày càng hoàn thiện theo hướng thông thoáng, xanh, sạch, đẹp; phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội cùng các phong trào lồng ghép khác như: người lớn gương mẫu - trẻ em chăm ngoan; gia đình hiếu học; gia đình sức khỏe - làng sức khỏe; gia đình thể thao; gia đình 5 không, 3 sạch; hộ gia đình - khu dân cư an toàn về an ninh trật tự, lành mạnh không có ma túy, mại dâm; hộ gia đình cam kết thực hiện an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy… được xác lập, củng cố ngày càng vững chắc. Có được những kết quả trong Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp; Ban chỉ đạo các cấp đều đề cao tinh thần trách nhiệm, hoạt động tích cực; sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với ngành Văn hóa, các đoàn thể và các ngành hữu quan tương đối chặt chẽ; đặc biệt là sự đồng tình hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phong trào vẫn không tránh khỏi những vướng mắc, hạn chế, bất cập và những yếu tố thiếu bền vững như: Một vài nơi vẫn còn một số thành viên cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, ban ngành nhận thức chưa đầy đủ về Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, chưa thấy hết ý nghĩa, tác dụng của Phong trào góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, vào việc hoàn thành các chỉ tiêu cơ bản trên ở địa phương mình.

Để Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh nhà tiếp tục phát triển ngày càng đi vào thực chất, tương xứng với danh hiệu đã được công nhận, đồng thời để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian tới, chúng ta cần có giải pháp cụ thể nâng chất Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  như: Lãnh đạo các cấp có kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung, tiêu chí phong trào; Ban chỉ đạo các cấp phải nắm chắc quy trình, quy định, các tiêu chuẩn, tiêu chí trong từng danh hiệu, thường xuyên kiểm tra, giám sát; phát huy vai trò đảng viên phụ trách, tổ nhân dân tự quản.

Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp trên chính là tạo lực đẩy để góp phần cho Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  trên địa bàn tỉnh nhà vượt lên chính mình, phát triển bền vững và ngày càng hiệu quả, chất lượng cao. Đây cũng là điều kiện tiên quyết, là cơ sở để các huyện, thành phố phấn đấu đến hết năm 2020 có nhiều xã được công nhận "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" và "Xã nông thôn mới".

Từ thực tiễn hoạt động phong trào xây dựng đời sống văn hóa của tỉnh nhà nhiều năm qua, nhất là những năm gần đây gắn với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chúng ta cần quan tâm các vấn đề sau:

Quán triệt, vận dụng cụ thể Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 9 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước".

Gắn kết việc tuyên truyền, vận động cùng với phát động thi đua, lồng ghép nội dung thi đua xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới và văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh với cam kết thực hiện hiệu quả quy ước Khu dân cư văn hóa (thôn làng, bản, khu phố), với việc khắc phục những hạn chế, tồn tại trong từng hộ gia đình, trong cơ quan, đơn vị và từng cộng đồng dân cư. Thông qua vai trò nòng cốt của đảng viên, đoàn viên, hội viên các hội phụ nữ, thanh niên phối hợp đồng bộ các giải pháp của Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm tạo được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng đời sống văn hóa mới.

Hướng dẫn việc thực hiện các tiêu chí gia đình văn hoá, gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; về xây dựng con người Việt Nam nói chung và Hòa Bình nói riêng trong giai đoạn cách mạng mới với 7 đặc tính cơ bản theo tinh thần quan điểm Nghị quyết 33-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng Khóa XI về “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; thực hiện tốt 5 nội dung và 7 phong trào cụ thể của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Để nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cần có một lực lượng nòng cốt, năng động, sáng tạo, tâm huyết. Ðó là đội ngũ những người làm công tác văn hóa cơ sở, họ phải là những người am hiểu chuyên môn, nghiệp vụ, vừa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đồng thời là những người gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện phong trào. Phải làm tốt công tác dân vận, cán bộ văn hóa nếu nắm được tâm tư nguyện vọng của người dân, thu thập những sáng kiến hay của nhân dân, tránh được tình trạng áp đặt, hành chính hóa phong trào. Các phong trào quần chúng xây dựng đời sống văn hóa phải làm sao phát huy được tinh thần làm chủ của nhân dân, có tính tự nguyện cao, tập hợp được mọi tầng lớp nhân dân trong toàn xã hội, đặc biệt là tập trung vào chiến lược xây dựng con người, đáp ứng yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do vậy cần có chiến lược bồi dưỡng cán bộ làm công tác văn hóa cơ sở trong giai đoạn hiện nay là cấp thiết.

Có thể khẳng định, Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã phát huy nhân tố con người, tinh thần yêu quê hương, đất nước được nhân lên, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện xóa đói giảm nghèo, giải quyết các vấn đề về chính sách an sinh xã hội. Tin tưởng trong giai đoạn mới, phong trào“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"  tỉnh Hòa Bình tiếp tục phát huy thành tích đã đạt được của giai đoạn trước, triển khai, tổ chức thực hiện phong trào với nhiều hình thức, phong phú, đa dạng đạt hiệu quả./.

Triệu Thị Lệ Thủy - Phòng XDNSVH&GĐ

Số điện thoại hữu ích

Số điện thoại tiếp nhận của các tổ chức, cá nhân liên quan đến giải quyết Thủ tục hành chính 02183.899.255-Tại Sở Tư Pháp

Hot line: 0898.701.005 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Hòm thư:sovanhoattdlhoabinh@gmail.com 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction