Để triển khai thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình. Trong những năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hòa Bình đã tham mưu cho Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình như sau:

- Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 2100/QĐ-UBND ngày 30/9/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai, thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình.

- Quyết định số 733/QĐ-UBND ngày 31/5/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đền năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hòa Bình.

- Kế hoạch số 959/KH-BCĐ ngày 27/12/2013 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hòa Bình triển khai thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ về công tác gia đình.

- Quyết định số 219/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển khai “Đề án kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ thực hiện công tác gia đình các cấp đến năm 2020”.

- Quyết định số 220/QĐ-UBND ngày 11/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện “ Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai “Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” giai đoạn 2015-2020.

- Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 23/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh Hòa Bình đến năm 2020.

- Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 16/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

          Đây là các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác gia đình giúp cho các cấp, các ngành và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình./.

                                                Lưu Trang – Phòng XDNSVHGĐ

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

Các dịch vụ du lịch

khu diem den du lich copy
dich vu lu hanh
dich vu luu tru
dich vu mua sam
dich vu van chuyen
dich vu an uong
huong dan vien
cham soc suc khoe
page 1
BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction