1. Bảo tàng Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương - TP. Hòa Bình - tỉnh Hòa Bình

 - Chức năng nhiệm vụ:

              Bảo tàng Hòa Bình là đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Là thiết chế văn hóa đặc trưng, thực hiện chức năng xã hội của mình thông qua các hoạt động khoa học và nhiệm vụ công tác như sau:

            + Nghiên cứu, ứng dụng các hoạt động khoa học trong hệ thống bảo tàng để ứng dụng vào thực tiễn hoạt động công tác của Bảo tàng Hòa Bình.

 

            + Lập đề cương kế hoạch sưu tầm cổ vật và các di tích, danh thắng, các tài liệu lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở pháp lý khoa học, hoàn thiện các hồ sơ tài liệu hiện vật đã sưu tầm trình cấp có thẩm quyền công nhận.

 

            + Bảo đảm công tác kiểm kê bảo quản các tài liệu, hiện vật gốc, các tài liệu khoa học trong kho lưu trữ và các phòng trưng bày của Bảo tàng.

 

            + Thực hiện công tác trưng bày: cố định, lưu động và theo chuyên đề nhằm giới thiệu đến nhân dân trong và ngoài tỉnh về di sản văn hóa của các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

            + Hướng dẫn nghiệp vụ công tác trưng bày, thuyết minh, bảo quản cho các nhà truyền thống cơ sở. Phối hợp với các ngành liên quan sử dụng các di tích, danh thắng đã được xếp hạng vào mục đích tham quan, du lịch.
              + Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, thanh tra những vi phạm bảo vệ hiện vật, tài liệu lưu giữ, các danh thắng trên địa bàn toàn tỉnh. Đề nghị cấp có thêm quyền xử lý theo quy chế và pháp luật hiện hành. 

 Danh sách cán bộ:

 

          - Họ và tên: Nguyễn Thị Thi

           + Chức vụ: Giám đốc
           + Điện thoại: 0218.3857.227
            - Họ và tên: Nguyễn Thị Xuyến
           + Chức vụ: Phó Giám đốc
           + Điện thoại: 0218.3852.177
   2. Trung tâm Văn hóa tỉnh Hòa Bình
 Địa chỉ: Đường An Dương Vương - Phương Lâm - Hòa Bình                Điện thoại: 0218.3852.357
 - Chức năng nhiệm vụ:
         + Là đơn vị trực thuộc Sở, có chức năng, nhiệm vụ  tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, biểu diễn nghệ thuật, thông tin cổ động, tổ chức hội thi, hội diễn, hội thảo, biên tập, xuất bản thời sự phổ thông để cung cấp cho mạng lưới thông tin cơ sở.
           + Chỉ đạo, hướng dẫn phương pháp hoạt động của câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thông tin, cổ động cho cơ sở.

Danh sách cán bộ:

         - Họ và tên:Lê Minh Hải
         + Chức vụ: Giám đốc
         + Điện thoại: 0218.3856.236
         - Họ và tên: Hà Mai Ly
         + Chức vụ: Phó Giám đốc
        + Điện thoại: 0218.3852.357
  3. Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh
 - Chức năng nhiệm vụ:
         + Tổ chức hoạt động chiếu phim tại các rạp, đội chiếu bang lưu động, phát hành phim, băng - đĩa hình và cung ứng các dịch vụ văn hóa, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí nhằm nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần cho nhân dân.
         + Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch định hướng phát triển, kiểm tra hoạt động điện ảnh, chiếu phim, phát hành băng - đĩa hình trên địa bàn toàn tỉnh.
         + Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân sử dụng, kinh doanh có hiệu quả các cơ sở nhà rạp - phục vụ nhân dân, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực điện ảnh.
         +  Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động, phát triển hệ thống rạp, đội chiếu bang lưu động, mạng lưới cửa hàng, đại lý băng - đĩa hình. Đề xuất các giải pháp thực hiện chương trình mục tiêu thuộc lĩnh vực điện ảnh theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
        + Tổ chức hoạt động chiếu bóng lưu động theo đặt hàng của tỉnh. Qua đó, tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với các tầng lớp nhân dân. Phục vụ tốt đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
        + Tổ chức phát hành phim, chiếu phim nhựa, băng - đĩa hình và các dịch vụ văn háo khác, tạo nguồn thu để đảm bảo chi phí hoạt động của đơn vị sự nghiệp.
  Danh sách cán bộ:
              - Họ và tên: Trương Văn Cường
              - Chức vụ: Giám đốc
              - Điện thoại: 0218.3857.683; DĐ: 0977.374.902
              - Họ và tên: Nguyễn Xuân Hưng
              + Chức vụ: Phó Giám đốc
              + Điện thoại: 0218.3856.196
  4. Đoàn Nghệ thuật tỉnh Hòa Bình
  Danh sách cán bộ:
            - Họ và tên: Bạch Công Thị
            + Chức vụ: Trưởng Đoàn
            + Điện thoại: 0218.3855.225
            - Họ và tên: Trịnh Văn Bắc
            + Chức vụ: Phó trưởng Đoàn
            + Điện thoại: 0218.3882.271
  5. Thư Viện tỉnh
 Địa chỉ: Đường An Dương Vương - Phương Lâm- Hòa Bình
 - Chức năng nhiệm vụ:
          Là trung tâm phục vụ nghiên cứu khoa học tổng hợp, hướng dẫn phương pháp hoạt động qua hệ thống thư viện, tủ sách của các ngành, huyện, thành phố nhằm phục vụ phong trào đọc sách của nhân dân.
          Quản lý, chọn lọc, bổ sung, lập thư mục các loại sách, báo cũ, mới xuất bản trong nước và nước ngoài phù hợp với quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương để phục vụ công tác nghiên cứu và bạn đọc, góp phần nâng cao kiến thức mọi mặt cho nhân dân.
 Danh sách cán bộ:
          - Họ và tên: Lê Quốc Khánh
          + Chức vụ: Giám đốc
          + Điện thoại: 0218.3852.889
          - Họ và tên: Trần Hồng Bích
         + Chức vụ: Phó giám đốc
         + Điện thoại: 0218.3852.343
  6. Trường Phổ thông Năng khiếu Thể dục, thể thao
 - Chức năng nhiệm vụ:
          + Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục, Thể thao là đơn vị sự nghiệp, thực hiện việc đào tạo, huấn luyện vận động viên, bồi dưỡng nghiệp vụ cho huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cán bộ quản lý và trọng tài làm công tác TDTT trên địa bàn tỉnh.
          + Chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp với các ngành, đặc biệt là ngành Giáo dục Đào tạo tổ chức các lớp nghiệp dư, năng khiếu cơ sở và phát triển tài năng TDTT.
          + Cử các huấn luyện viên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các đội tuyển thể thao của tỉnh hoặc quốc gia khi có yêu cầu; Trực tiếp quản lý và huấn luyện các đội thể thao của tỉnh tham gia ccs giải khu vực và quốc gia.
         + Nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ về thể dục thể thai vào việc đâò tạo, tuyển chọn vận động viên trong phạm vi Trung tâm phụ trách.
  Danh sách cán bộ:
         - Họ và tên: Hoàng Văn Lợi
         + Chức vụ:  Hiệu trưởng.
         + Điện thoại: 0218.3857.351
        - Họ và tên: Xa Bùi Sâm
         + Chức vụ: Phó  Hiệu trưởng.
         + Điện thoại: 0218.3857.351
 7. Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ TDTT
 - Chức năng nhiệm vụ:

        Trung tâm Thi đấu và Dịch vụ TDTT là đơn vị sự nghiệp có thu, thực hiện chức năng quản lý, khai thác các công trình thể dục thể thao trên địa bàn và tổ chức các cuộc thi đấu thể thao quần chúng của tỉnh, các cuộc thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc khi được sự ủy nhiệm của ủy ban TDTT.

 Danh sách cán bộ:
          - Họ và tên: Đào Tiến Cường
          + Chức vụ: Giám đốc
          + Điện thoại: 0218.3895.859
           - Họ và tên: Bùi Văn Dục
          + Chức vụ: Phó giám đốc
          + Điện thoại: 0218.3895.859

8. Ban Quản lý các khu di tích:

           Chức năng: 

            Họ và tên: Vũ Duy Trọng

            Chức vụ:  Phó Ban phụ trách.

            Họ và tên: Bùi Văn Dịp

            Chức vụ:  Phó Ban Quản lý. 

            

Số điện thoại hữu ích

Địa chỉ phản ánh, kiến nghị quy
định hành chính:
SĐT: 02183.896.212
SĐT: 02183.852.491
Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
Hot line: 0898.701.005 Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
sovanhoa@hoabinh.gov.vn

Video hoạt động ngành

BAN LAC copy

LONG HO HB copy

CHUA TIEN LAC THUY copy

logo vi

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction