Giới thiệu

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về Văn hoá, Thể dục Thể thao, Du lịch và Gia đình ở địa phương.

 

Về bộ máy tổ chức của Sở bao gồm 8 phòng chuyên môn và 08 đơn vị trực thuộc.

 

          Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, từng bước xây dựng các thiết chế văn hóa cũng như đời sống văn hóa cơ sở. Công tác thông tin cổ động, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị cũng được đẩy mạnh, đưa lại hiệu quả cao.

 

          Đối với lĩnh vực thể thao, phong trào thể dục thể thao quần chúng; Công tác giáo dục thể chất trong trường học; Phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công nhân viên chức - lao động, thanh niên, lực lượng vũ trang tiếp tục được duy trì và phát triển. Bên cạnh đó, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hòa Bình cũng chú trọng đến việc đầu tư phát triển thể thao thành tích cao, đặc biệt là các môn thể thao dân tộc.

 

          Về lĩnh vực du lịch, công tác đầu tư cho cơ sở hạ tầng du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng các sản phẩm du lịch đa dạng và phong phú luôn được lãnh đạo Sở quan tâm và coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành, nhằm thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến tham quan, đưa du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.

 

          Định hướng trong thời gian tới, tiếp tục kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được trên cả 4 lĩnh vực: văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, trong đó nhiệm vụ trọng tâm vẫn là:

 

          1. Đẩy mạnh tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị; Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

 

          2. Tiếp tục phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng cũng như thể thao thành tích cao, các môn thể thao dân tộc.

 

          3. Đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch.

 

          4. Hoàn thành các Đề án, Dự án, quy hoạch của ngành.

 

          5. Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, tạo điều kiện thông thoáng, thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân đến liên hệ cấp phép.

Viết bởi Super User