I. Chức năng, nhiệm vụ của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về Văn hoá, Thể dục Thể thao, Du lịch và Gia đình ở địa phương, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực ngành và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của Pháp luật.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, các chương trình phát triển văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch ở địa phương; Dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực ngành quản lý trình ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh ban hành theo đúng thẩm quyền.

- Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các đơn vị thuộc Sở và các Hội đồng chuyên ngành về văn hóa, gia đình, thể dục thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý các vi phạm pháp luật về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật hoặc phân công của ủy ban nhân dân tỉnh.

II. Chức năng, nhiệm vụ các phòng, ban:

           1.  Văn phòng Sở

          1.1. Chức năng: Tham mưu gióp Giám đốc Sở về việc xây dựng và theo dõi đôn đốc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Sở; Quản lý, đôn đốc theo dừi, kiểm tra việc chấp hành phỏp luật, nội quy, quy chế của cơ quan đối với cán bộ công chức, viên chức; Tham mưu công tác đối nội, đối ngoại;Theo dừi kiểm tra việc thực hiện Quy chế văn húa cụng sở, chấp hành thời gian làm việc của cỏn bộ, cụng chức; thực hiện nhiệm vụ công tác thống kờ tổng hợp, xây dựng báo cáo của ngành; Tham mưucông tác Hành chính - quản trị, quản lý ngõn sỏch - tài sản công của cơ quan; Tổ chức cỏc Hội nghị của ngành; thực hiện cụng tỏcvăn thư- lưu trữ; quản lý Trang thông tin điện tử của Sở.

1.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội quy, quy chế làm việc của Sở; theo dõi, kiểm tra đôn đốc cán bộ công chức, viên chức các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của Sở.

- Tham mưu về công tác tổng hợp thống kê các lĩnh vực hoạt động của ngành; soạn thảo các báo cáo định kỳ tuần, tháng, quý, sơ kết, tổng kết theo chế độ báo cáo; chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn xây dựng các báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Tỉnh, Bộ và phân công của Lãnh đạo Sở.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch kinh phí hoạt động hàng năm; quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công hàng năm của cơ quan văn phòng Sở và triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt. Thực hiện công tác thu, chi tài chính theo chỉ tiêu kế hoạch được giao và chỉ đạo của Giám đốc Sở, thực hiện việc thanh quyết toán kinh phí của cơ quan văn phòng Sở theo quy định của nhà nước.

- Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất kinh phí, quản lý phương tiện phục vụ Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn trong công tác chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ của Sở theo kế hoạch hàng năm. Thực hiện việc cấp giấy giới thiệu, công lệnh, lệnh điều động xe ô tô phục vụ các nhiệm vụ của cơ quan.

- Thực hiện công tác Văn thư - Lưu trữ của Sở, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về công tác Văn thư - Lưu trữ cho các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc. Quản lý sử dụng con dấu của cơ quan theo quy định của pháp luật.

 - Chủ trỡ, phối hợp thực hiện việc kiểm tra rà soát các văn bản, thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở đề nghị UBND tỉnh và Bộ VHTTDL sửa đổi, bãi bỏ trong các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo quy định của pháp luật.

- Phụ trách bộ phận nhận và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” của cơ quan. Tiếp nhận, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân lập hồ sơ xin cấp phép các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở theo quy định. Phối hợp với các phòng chuyên môn thực hiện quy trình thẩm định và trả kết quả theo cơ chế “Một cửa” đảm bảo thuận lợi, đúng thời gian quy định.

- Tham mưu duy trì hoạt động của Trang thông tin điện tử phục vụ đăng tải các thông tin hoạt động của ngành và giới thiệu, quảng bá về văn hóa, du lịch Hòa Bình. Thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cụng tỏc của lónh đạo Sở và các phòng chuyên môn của Sở.

- Tham mưu thành lập Ban tổ chức các cuộc Hội thi, hội diễn, giải thi đấu thể thao của tỉnh, khu vực của tỉnh tổ chức, hoặc đăng cai; phối hợp phục vụ các Hội nghị của tỉnh do ngành chủ trì và các hội nghị, hội thảo của Sở; công tác lễ tân đón tiếp khách của Sở;

- Tham mưu về cụng tỏcan ninh trật tự của ngành, thực hiện phong trào “Toàn dõn bảo vệ ANTT”, xây dựng phương án và tổ chức thực hiện các biện pháp về công tác phòng cháy, chữa cháy; công tác bảo vệ tài sản của cơ quan; chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy; bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị.

- Quản lý, điều hành xe ô tô và các phương tiện phục vụ Lónh đạo Sở và công tác của ngành;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

2. Thanh tra Sở

          2.1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và theo quy định của pháp luật; cụng tỏc tiếp cụng dõn, giải quyết khiếu nại, tố cỏo theo thẩm quyền; cụng tỏc phũng chống tham nhũng của Sở.

          2.2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng Quy chế hoạt động của Thanh tra Sở; chương trình kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;

          - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của Giám đốc Sở. Tiến hành thanh tra, kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý đối với các vụ việc do Giám đốc Sở giao;

          - Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chính sách pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn tỉnh. Quyết định xử phạt các vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

          - Tham mưu cho Giám đốc Sở theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình phòng chống tham nhũng của Sở, định kỳ báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng của Sở;

          - Thường trực công tác tiếp công dân của Sở; giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình theo quy định của Pháp luật;

          - Hướng dẫn phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố về nghiệp vụ công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; nghiệp vụ kiểm tra, giám sát cho Ban thanh tra nhân dân của các đơn vị trực thuộc Sở;

          - Tổng hợp báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Giám đốc Sở.

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính

3.1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở trong công tác xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch - Tài chính của Sở; cụng tỏc tiết kiệm chống lóng phớ; Xõy dựng Kế hoạch phỏt triển sự nghiệp hàng năm, kế hoạch phát triển trung hạn, dài hạn của ngành; cụng tỏc xó hội húa và thực hiện cơ chế tự chủ trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc; tham mưu thực hiện các đề án, quy hoạch, dự án xây dựng cơ bản và thực hiện các dự án đầu tư phát triển và chương trình mục tiêu của ngành theo phân cấp và quy định của pháp luật.

          3.2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng tham mưu cho Lãnh đạo Sở xây dựng các chương trình, dự án, đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn; tham mưu về công tác theo dõi kiểm tra vàthực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án đã được phê duyệt; thực hiện công tác thanh quyết toán các công trình xây dựng cơ bản thuộc Sở làm chủ đầu tư;

          - Chủ trì phối hợp với các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc xây dựng và đề xuất định mức, chỉ tiêu phát triển các lĩnh vực của ngành hàng năm; tham mưu thực hiện phân khai kế hoạch kinh phí hàng năm của Tỉnh và chương trình mục tiêu(nếu cú) cho toàn ngành, tổ chức việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

          - Tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc triển khai thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu của ngành; xây dựng cơ chế, chính sách phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; phối hợp tham mưu cho Giám đốc Sở trong việc bổ nhiệm Kế toán trưởng, kế toán các đơn vị trực thuộc Sở.

- Tham mưu cho Giám đốc Sở theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm của Sở, định kỳ báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm của Sở;

          - Hướng dẫn kiểm tra công tác quản lý tài chính, tài sản và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

          - Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của ngành theo chế độ báo cáo;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

4. Phòng Tổ chức Phỏp chế

4.1. Chức năng: Tham mưu giỳp Giám đốc Sở về công tác Tổ chức cán bộ của Sở; Công tác Thi đua - Khen thưởng; Cụng tỏc Phỏp chế ngành; Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cỏn bộ CCVC thuộc Sở;

4.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy, biên chế của Sở; thực hiện các chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và lao động theo quy định của Nhà nước; thực hiện chế độ quản lý, báo cáo thống kê cán bộ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở và theo yêu cầu của Tỉnh;

- Tham mưu thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức của ngành thuộc thẩm quyền quản lý; xây dựng kế hoạch kinh phí đào tạo, bồi dưỡng và phối hợp tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp cho cán bộ trong toàn ngành;

- Tham mưu về công tác Pháp chế, cải cách thủ tục hành chính, công tác phát triển thanh niên, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; Đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân thuộc Sở hàng tháng, quý, năm;

- Tham mưu thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng, thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở; xây dựng kế hoạch triển khai các phong trào thi đua của ngành; chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các phong trào thi đua đến các phòng chuyên môn, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh; theo dõi tổng hợp kết quả phong trào thi đua hàng năm, tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở bình xét các danh hiệu thi đua đối với các tập thể, cá nhân; hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị các cấp khen thưởng theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

 5. Phòng quản lý văn hóa

          5.1, Chức năng: Tham mưu giỳp Giám đốc Sở trong công tác quản lý Nhà nước và phỏt triển sự nghiệp đối với các lĩnh vực văn hóa theo quy định của pháp luật: Nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh, thư viện; dịch vụ văn hóa; xuất nhập khẩu văn hóa phẩm; bản quyền tác giả văn học nghệ thuật; công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa; tuyên truyền cổ động; nhiếp ảnh; mỹ thuật; quảng cáo trên địa bàn tỉnh. 

          5.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực văn hóa; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trong lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tham mưu trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn; Điện ảnh; Thư viện; Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; lễ hội; sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật; quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật; quảng cáo trên hệ thống bảng, biển, pa nô, áp phích trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu về cụng tỏc xõy dựng Kế hoạch và tổ chức các sự kiện văn hóa toàn quốc, khu vực do tỉnh đăng cai và của tỉnh, của ngành; Hướng dẫn tổ chức các Hội thi, Hội diễn, triển lóm, trưng bày, giới thiệu; tổ chức các hoạt động TTCĐ, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ cơ sở;

          - Thẩm định hồ sơ trình cấp, cấp lại giấy phép, tiếp nhận đủ điều kiện cho các hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa thuộc các lĩnh vực di sản văn hóa; hoạt động nghệ thuật biểu diễn; hoạt động Điện ảnh; hoạt động Thư viện và Bảo tàng; hoạt động Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm; về quyền tác giả, quyền liên quan đối với các tác phẩm văn học nghệ thuật; hoạt động quảng cáo; hoạt động lễ hội; hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

          - Hướng dẫn xây dựng quy chế về quản lý và tổ chức hoạt động đối với các thiết chế văn hóa; hoạt động trưng bày triển lãm trên địa bàn tỉnh theo quy định;

          - Tham mưu thực hiện các Đề tài nghiên cứu khoa học, sưu tầm văn hóa, ứng dụng trong ngành; tham mưu trỡnh UBND tỉnh xột trỡnh nhà nước phong tặng các danh hiệu nghệ sỹ có thành tích theo quy định;

          - Phối hợp với Thanh tra Sở trong công tác hướng dẫn, kiểm ta và xử lý vi phạm trong lĩnh vực hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

6. Phũng Quản lý Di sản văn hóa

6.1. Chức năng: Tham mưu giỳp Giám đốc Sở về cụng tỏc quản lý, bảo vệ và phỏt huy giỏ trị Di sản văn hóa, công tác quản lý, tổ chức lễ hội của địa phương ;

6.2. Nhiệm vụ:

- Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, kiểm kê và lập Hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương;

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích lịch sử, nhân vật lịch sử;

- Tiếp nhận hồ sở, Hướng dẫn thủ tục, trỡnh cấp cú thẩm quyền cấp giấy phộp thăn dũ, khai quật khảo cổ, khai quật khẩn cấp; theo dừi giỏm sỏt thực hiện nội dung giấy phộp khai quật ở địa phương;

- Thẩm định hiện vật và Hồ sơ hiện vật đề nghị công nhận bảo vật quốc gia của bảo tàng cấp tỉnh, trung tâm quản lý di tớch, bảo tàng ngoài cụng lập, tổ chức, cỏ nhõn là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật ở địa phương;

- Xác nhận điều kiện đối với việc thành lập bảo tàng cấp tỉnh và điều kiện được cấp giấy phép hoạt động đối với bảo tàng ngoài công lập ở địa phương;

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

 7. Phòng quản lý Du lịch.

7.1. Chức năng: Tham mưu giỳp Giám đốc Sở trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực du lịch và công tác đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.

  7.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh; xây dựng cỏc văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trong lĩnh vực du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Ban chỉ đạo du lịch của tỉnh tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch của Chính phủ trên địa bàn tỉnh; xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch của tỉnh sau khi được phê duyệt; Tham mưuxây dựng, triển khai thực hiện quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo du lịch tỉnh; tham mưu thực hiện nhiệm vụ cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo du lịch của tỉnh; thường trực tổ thư ký Ban chỉ đạo du lịch tỉnh; tổng hợp xây dựng báo cáo, chuẩn bị nội dung các kỳ họp định kỳ, đột xuất; hội nghị sơ kết, tổng kết của Ban chỉ đạo du lịch tỉnh; 

- Tham mưu về việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch địa phương và tham mưu tổ chức công bố sau khi có quyết định công nhận;

- Phối hợp với Trung tâm xúc tiến, đầu tư thương mại và Du lịch tỉnh về việc xây dựng chương trình kế hoạch hoạt động xúc tiến đầu tư du lịch Hòa Bình; tham mưutổ chức sự kiện du lịch và tham gia các chương trình sự kiện, hội chợ, hội thảo, triển lãm du lịch của địa phương sau khi đã được phê duyệt; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch của tỉnh;

          - Thực hiện công tác điều tra, đánh giá, phân loại, xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên du lịch của tỉnh; tham mưu việc thực hiện các biện pháp để khai thác sử dụng và phát huy nguồn tài nguyên du lịch, bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh;

          - Thẩm định hồ sơ trình cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài đặt trên địa bàn tỉnh; hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thẩm định trình cấp, cấp lại, đổi, thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch; cấp, thu hồi giấy chứng nhận thuyết minh viên theo quy định; xếp hạng cho các khách sạn, làng du lịch; biệt thự, căn hộ du lịch; bãi cắm trại; nhà nghỉ du lịch; khu du lịch; điểm du lịch; tuyến du lịch; cơ sở lưu trú du lịch khác; cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

          - Cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ Du lịch cho thuyền viên, người lái tàu, nhân viên phục vụ trên phương tiện thủy nội địa; lái xe, nhân viên phục vụ trên xe vận tải khách du lịch; Phối hợp với Sở giao thông vận tải việc cấp biển hiệu, quản lý kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô, phương tiện thủy nội địa;

- Phối hợp với Ban quản lý di tớch tỉnh trong việc khai thác, phát huy giá trị di tích trong hoạt động Du lịch; phối hợp với Thanh tra Sở, cỏc ngànhliờn quan trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực du lịch;

  -  Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

8. Phòng xây dựng nếp sống văn hoá và gia đình

          8.1. Chức năng: Tham mưu giỳp Giám đốc Sở thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình; tổ chức thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; hoạt động phong trào văn hóa quần chúng trên địa bàn tỉnh.

          8.2. Nhiệm vụ:  

- Tham mưu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực gia đình; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trong lĩnh vực gia đình trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Ban chỉ đạo cụng tỏc gia đình của tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác gia đình; triển khai thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình; công tác tuyên truyền, giáo dục giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam; tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở và Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” xây dựng kế hoạch, chương trình công tác ngắn hạn, dài hạn để triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn tỉnh; xây dựng dự thảo các Quyết định; Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào trình Trưởng Ban chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện; hoạt động của Văn phũng Thường trực Ban chỉ đạo phong trào của tỉnh; Triển khai thực hiện Kế hoạch phong trào; tổng hợp xây dựng báo cáo, chuẩn bị nội dung các kỳ họp định kỳ, đột xuất; hội nghị sơ kết, tổng kết của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" tỉnh; phối hợp tham mưu cho Ban chỉ đạo xây dựng quy chế khen thưởng các thành tích trong phong trào; theo dõi tổng hợp kết quả thi đua báo cáo đề xuất Ban chỉ đạo tỉnh xem xét trình Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch công nhận và khen thưởng các thành tích trong phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" của tỉnh; hướng dẫn thực hiện Quy định xây dựng làng, bản, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, trường học văn hoá; biên soạn tài liệu hướng dẫn Ban chỉ đạo các cấp thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" trên địa bàn toàn tỉnh;

- Tham mưu việc kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện tốt phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và công tác quản lý nhà nước về gia đỡnh trờn địa bàn tỉnh;

- Tham mưu triển khai, hướng dẫn cơ sở thực hiện tiêu chí số 06, tiêu chí số 16 trong chương trỡnh mục tiờu quốc gia về xõy dựng nụng thụn mới;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng và triển khai thực hiện Quy ước, hương ước xóm bản, tổ dân phố; Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16/2009/CT-UBND của Ủy ban nhân dân tinh về thực hiện Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu công tác chỉ đạo, hướng dẫn xõy dựng Kế hoạch thực hiện cụng tỏc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh;

          - Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

9. Phòng quản lý thể dục thể thao

  9.1. Chức năng: Tham mưu giỳp Giám đốc Sở trong công tác quản lý Nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực thể dục thể thao và công tác phát triển sự nghiệp thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh.

  9.2. Nhiệm vụ:

- Tham mưu về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực thể dục thể thao; xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quản lý trong lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và tổ chức triển khai hướng dẫn thực hiện sau khi được phê duyệt;

- Tham mưu trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các hoạt động thể dục thể thao quần chúng; thể thao giải trí trong các điểm vui chơi, khu du lịch, điểm du lịch, khu văn hóa thể thao trên địa bàn tỉnh; xây dựng các đề án, quy hoạch, kế hoạch phát triển thể dục thể thao quần chúng; phổ biến, hướng dẫn tập luyện thể dục, thể thao phù hợp với sở thích, lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp;

- Tham mưu về việc chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng vận động viên, đội ngũ hướng dẫn viên, cộng tác viên, trọng tài thể dục thể thao;

- Tham mưu trong công tác quản lý nhà nước đối với các Liên đoàn thể thao; công tác xó hội húa trong hoạt động thể dục thể thaotrên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chỉ đạo việc xây dựng hệ thống giải thi đấu, kế hoạch thi đấu cỏc giải thể thao phong tràohàng năm của tỉnh; thẩm định điều lệ các giải thi đấu của tỉnh; hướng dẫn tổ chức các giải thi đấu thể thao quần chúng trong toàn tỉnh; 

- Tham mưu các giải pháp chỉ đạo đẩy mạnh cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại"; xây dựng chương trình phối hợp phát triển phong trào thể dục, thể thao với các ngành, đoàn thể của tỉnh; đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động thể dục, thể thao; hướng dẫn, kiểm tra, thẩm định việc công nhận gia đình đạt tiêu chuẩn thể thao trên địa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Thanh tra Sở trong công tác hướng dẫn, kiểm ta và xử lý vi phạm trong lĩnh vực hoạt động thể dục thể thao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

10. Phũng Thể thao thành tớch cao

10.1. Chức năng: Tham mưu giỳp Giám đốc Sở xõy dựng kế hoạch tuyển chọn, đào tạo huấn luyện vận động viên các đội tuyển của tỉnh; kế hoạch tham gia thi đấu của các đội tuyển Thể thao của tỉnh.

10.2. Nhiệm vụ:

- Xõy dựng kế hoạch tuyển chọn, huấn luyện và tổ chức tham gia thi đấu các giải thể thao thành tớch cao của khu vực, quốc gia và quốc tế;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT cấp tỉnh, hướng dẫn tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở; Phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu tổ chức cỏc giải Thể thao khu vực, và quốc gia, quốc tế;

- Tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với Huấn luyện viên, Trọng tài, Vận động viên trong các hoạt động thi đấu thể thao thành tớch cao của tỉnh;

- Tổ chức kiểm tra các điều kiện kinh doanh của câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp, doanh nghiệp và hộ kinh doanh hoạt động thể thao; cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao theo phân cấp của UBND tỉnh và theo Quy định của pháp luật;

- Thực hiện phong đẳng cấp cho VĐV, HLV, Trọng tài thể thao theo thẩm quyền quản lý của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo Sở phân công.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg

 

 

 

Thống kê truy cập

1900008
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
468
610
3382
39399
10496
17349
1900008

Your IP: 52.203.18.65
2022-01-20 12:09

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction