Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2019 của Sở cụ thể như sau: