Trong những năm qua, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo, lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; sự vào cuộc và phối hợp đồng bộ của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các địa phương; đặc biệt sự đồng tình, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo tiền đề vật chất, tinh thần thúc đẩy việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hành phúc và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tiêu cực của mặt trái cơ chế thị trường, nhiều giá trị tốt đẹp của gia đình truyền thống Việt Nam đang bị phai nhạt như: Hiện tượng xao nhãng trong việc dạy dỗ con cái, quan hệ của các thành viên trong gia đình “lỏng lẻo”, tình trạng bạo lực gia đình vẫn còn xuất hiện ở  nhiều địa phương, đơn vị, ở mọi tầng lớp xã hội, với nhiều đối tượng khác nhau, ở nhiều dạng khác nhau, như: Bạo lực về thể chất, bạo lực về tinh thần, bạo lực về kinh tế, bạo lực về tình dục, bỏ mặc trong cuộc sống gia đình,..; đặc biệt nhận thức của người dân về bình đẳng, về bạo lực trong gia đình vẫn còn hạn chế. Một số nơi chính quyền, đoàn thể chưa thực sự quan tâm, sâu sát đến công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

Để khắc phục những khó khăn, tồn tại trên. Trong thời gian tới, công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tỉnh Hòa Bình, thực hiện có hiệu quả một số vấn đề sau:

Thứ nhất:Các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm: Đầu tư cho gia đình là đầu tư cho sự phát triển bền vững; ưu tiên, bảo đảm nguồn lực, đồng thời huy động sự đóng góp của toàn xã hội cho công tác gia đình. Thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chỉ thị số 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đinh; Chỉ thị số 29-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Chương trình giáo dục đời sống gia đình tỉnh Hòa Bình. Đặc biệt thực hiện thành công các mục tiêu Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển Gia đình của tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Thúc đẩy các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh, giảm nghèo; tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình thực hiện “Gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc”.

Hai là: Tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới,… nhằm nâng cao nhận thức, tiến tới chuyển đổi hành vi của các tầng lớp nhân dân về bạo lực gia đình. Cần coi đây là biện pháp chủ yếu để nâng cao ý thức tự giác chấp hành Luật. Chú trọng bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng sử dụng các quy định của pháp luật để tự bảo vệ cho những nạn nhân bạo lực gia đình; nâng cao tính tích cực xã hội, của cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình. Giáo dục bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình phải được thực hiện ngay từ trong gia đình đến nhà trường và xã hội. Phải nâng cao nhận thức mỗi thành viên gia đình về quyền và nghĩa vụ của họ trong mối quan hệ gia đình. Đặc biệt coi trọng nguyên tắc: “Kết hợp và thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng và chống bạo lực gia đình, lấy phòng ngừa là chính, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục về gia đình, tư vấn, hoà giải phù hợp với truyền thống văn hoá, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương, dân tộc.

Ba là: Đẩy mạnh thực hiện và nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng làng, bản, xóm, phố văn hóa, cơ quan, đơn vị doanh nghiệp văn hóa, gia đình văn hóa. Lồng ghép phong trào “Xây dựng nông thôn mới”, “Xây dựng đô thị văn minh”, trong đó đưa các tiêu chí: Không có bạo lực gia đình; “Xóm, phố bình yên, gia đình hạnh phúc”; “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu thảo hiền”; “Nuôi con khỏe, dạy con ngoan”, “gia đình, dòng họ hiếu học”,…  để công nhận  các danh hiệu văn hóa. Phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình; vai trò của dòng họ. Bởi đây là truyền thống văn hoá của dân tộc, có ảnh hưởng không nhỏ đến việc duy trì sự ổn định, đoàn kết và êm ấm trong đời sống gia đình; làm tốt công tác hòa giải mâu thuẫn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình. Đặc biệt chú trọng công tác giáo dục đời sống gia đình, trong việc thường xuyên nhắc nhở các thành viên chăm lo xây dựng gia đình hòa thuận, đoàn kết, tương trợ cộng đồng; sống kỷ cương, giao tiếp ứng xử văn minh, gương mẫu chấp hành quy ước, hương ước của địa phương.

Bốn là: Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo, các cơ quan chức năng phải xử lý nghiêm và kịp thời người có hành vi bạo lực gia đình theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ vào Kế hoạch, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thực hiện việc lồng ghép Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới trong chương trình kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; quan tâm, hỗ trợ, tạo nguồn lực và các điều kiện thuận lợi để ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng và tổ chức thực hiện thành công Chiến lược phát triển gia đình và Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình.

Năm là: Từ tỉnh đến cơ sở chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, làm công tác gia đình để có đủ kỹ năng tham mưu, tổ chức các hoạt động công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương, đơn vị.

Sáu là:Xây dựng gia đình phát triển bền vững chính là giải pháp nội lực để phòng tránh bạo lực gia đình. Vì vậy cần tăng cường sự phối hợp đồng bộ giữa các Sở, ban, ngành đoàn thể, tổ chức xã hội  trong hệ thống chính trị ở địa phương trong việc thực hiện các mục tiêu Chiến lược phát triển gia đình của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 và các nội dung trong Chương trình hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình và phong trào xây dựng gia đình văn hóa.

Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức xã hội đề cao trách nhiệm, phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai và thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình; cung cấp kiến thức, kỹ năng làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng; kỹ năng nuôi dạy con cái; kỹ năng ứng xử trong gia đình, xã hội; đặc biệt xây dựng được quy chế, quy ước nhằm hạn chế mâu thuẫn có thể bùng nổ thành xung đột, tạo dựng hình ảnh gia đình chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng dành nhiều thời lượng tuyên truyền, biểu dương những gia đình tiêu biểu, nuôi dạy con cháu chăm ngoan học giỏi, hiếu thảo, thành đạt; tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các gia đình về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

                                                                                          Nguyễn Anh

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction