Bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là một trong những chức năng cơ bản của Nhà nước ta. Nó gắn liền với việc thực hiện chính sách đối ngoại của nhà nước nhằm bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong điều kiện trên thế giới còn tồn tại những thế lực đế quốc, phản động chưa từ bỏ dã tâm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta thì việc tổ chức bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa là sự cần thiết khách quan.

Lịch sử dân tộc là lịch sử một quá trình dựng nước và giữ nước. Dân tộc ta đã trải qua bao cuộc kháng chiến chống ngoại xâm để bảo vệ đất nước. Ngay trong nửa thế kỷ này nhân dân ta đã phải tiến hành hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ và các cuộc chiến tranh biên giới. Vì thế mà nhiệm vụ quốc phòng, an ninh luôn luôn đặt ra. Các Hiến pháp nước ta đều quy định về chính sách quốc phòng – an ninh thể hiện tầm quan trọng của vấn đề này, sự quan tâm của Nhà nước và nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ độc lập, tự do của dân tộc. Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ IV đã chỉ rõ: “Đi đôi với việc xây dựng đất nước về mọi mặt, phải xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh”. Riêng Hiến pháp 1980 và Hiến pháp 1992 đã dành hẳn một chương để quy định về vấn đề bảo vệ Tổ quốc. “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh quốc gia là sự nghiệp của toàn dân” (Điều 44 – Hiến pháp 1992).

Bảo vệ Tổ quốc là sự nghiệp của toàn dân. Chế độ ta là chế độ dân chủ của nhân dân. Mọi người quan tâm, gắn bó máu thịt vào việc bảo vệ chế độ đó. Luôn động viên toàn thể nhân dân tham gia xây dựng và củng cố nền quốc phòng vững mạnh. Điều này đã được chứng tỏ qua các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Hiện nay trong điều kiện xây dựng hòa bình, nhân dân ta càng phải nêu cao cảnh giác, tham gia một cách tự giác vào công cuộc giữ gìn hòa bình, phát triển quan hệ hữu nghị với các dân tộc. Nền quốc phòng toàn dân đòi hỏi mỗi người dân phải thi hành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình một cách tự giác, tự nguyện.

Phải xây dựng một nền quốc phòng toàn diện. Đó là nền quốc phòng được kết hợp sức mạnh lực lượng vũ trang nhân dân với sức mạnh của toàn dân, kết hợp sức mạnh truyền thống đoàn kết chống ngoại xâm với sức mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp chặt chẽ với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới, với những lực lượng nòng cốt tinh nhuệ.

Nền quốc phòng của ta phải là nền quốc phòng hiện đại và cần được trang bị tối tân, con người có trình độ cao, tác chiến giỏi thì mới có đủ khả năng nhanh chóng, kịp thời ngăn chặn các cuộc tiến công của kẻ thù.

Hiến pháp quy định trách nhiệm của nước trong việc xây dựng quốc phòng: Nhà nước củng cố và tăng cường nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân, nòng cốt là các lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của đất nước để bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Vì thế, các cơ quan, tổ chức và công dân phải thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quốc phòng và an ninh quốc gia do pháp luật quy định.

Một điều tất yếu là trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia, các lực lượng vũ trang bao giờ cũng giữ vai trò thiết yếu và quan trọng. Nhiệm vụ của lực lượng này là tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nền độc lập của nước nhà, giữ gìn trật tự an toàn – xã hội, cùng toàn dân xây dựng đất nước. Do vậy, Nhà nước quy định và thực hiện các biện pháp để bảo đảm cho các lực lượng vũ trang nhân dân nước ta hòan thành nhiệm vụ. Đó là: xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ hùng hậu trên cơ sở kết hợp bảo vệ Tổ quốc… (Điều 46 – Hiến pháp 1992).

Gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng là nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, sự ổn định về chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của nhà nước.

Tổ chức quốc phòng và an ninh phụ thuộc rất nhiều vào công tác của các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức kinh tế và người có trách nhiệm. Do vậy, hình phạt quy định trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đó phải thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ quốc phòng và an ninh do pháp luật quy định. Bên cạnh đó nhà nước phát huy tinh thần yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng của nhân dân, giáo dục quốc phòng và an ninh cho toàn dân thực hiện chính trị nghĩa vụ quân sự, chính sách hậu phương, xây dựng công nghiệp quốc phòng, bảo đảm đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ và chiến sĩ, công nhân, nhân viên quốc phòng, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân hùng mạnh, không ngừng khả năng bảo vệ đất nước. (Điều 48 – Hiến pháp 1992).

                                                         Nguồn Internet

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction