Thông tin tuyên truyền

Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19-5-1959 - 19-5-2019), nhằm tuyên truyền sâu rộng đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, Nhà nước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, tôn vinh và tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta, đặc biệt là của bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, qua đó góp phần giáo dục, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. đặc biệt là Bộ đội Trường Sơn trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước…

60 năm đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

Đường Hồ Chí Minh (Ảnh Tư liệu)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố căn cứ đề cương tuyên truyền Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn tổ chức triển khai hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm cần đa dạng, thiết thực và hiệu quả, bảo đảm đúng quy định hiện hành của Nhà nước, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị, gắn kết với hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Toàn văn nội dung đề cương tuyên truyền 

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú