Căn cứ Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chínhphủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể;  Quyết định số 3255/QĐ-BVHTTDL ngày 16/9/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai năm 2018.

Thực hiện Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về xét tặng danh hiệu “ Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình lần thứ 2 năm 2018.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cơ quan thường trực Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tỉnh Hòa Bình làn thứ Hai năm 2018. Từ ngày 01/9/2017 đến hết ngày 20/9/2017 đã nhận được 18 hồ đề nghị của cá nhân. Qua rà soát, thẩm định đã lựa chọn những 11 hồ sơ nghệ nhân đủ điều kiện, có thành tích tiêu biểu để đề nghị xét tặng Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú tỉnh Hoà Bình lần thứ Hai năm 2018, danh sách cụ thể như sau:

STT Họ tên Sinh năm Địa chỉ Tên di sản VHPVT đang nắm giữ
1 Bùi Đăng Chành 1955 Xóm cháo 2, Xã Kim Tiến, huyện Kim Bôi Mo Mường
2 Lường Đức Chôm 1953 Xóm Bay, xã Trung Thành, huyện Đà Bắc Tri thức, luật tục, văn học dân gian dân tộc Tày
3 Nguyễn Văn Dần 1962 Xóm Sào, xã Hạ Bì,    huyện Kim Bôi Mo Mường
4 Quách Văn Đào 1951 Thôn Sào Bắc, xã Sào Báy huyện Kim Bôi Mo Mường
5 Bạch Thị Đào 1955 Xóm Bèo, xã Sơn Thủy, huyện Kim Bôi

Hát dân

ca Mường

6 Lý Văn Hềnh 1949

Xóm Sưng, xã Cao Sơn,

huyện Đà Bắc

Chữ Nôm Dao
7 Trần Mạnh Hùng 1962 Thôn Vai, xã Thanh Nông,  huyện Lạc Thủy Hát chầu văn
8 Bùi Văn Khẩn 1954 Xóm Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc Mo Mường
9 Bùi Ngọc Thuận 1943 Xóm Bưng 1, xã Thu Phong, Cao Phong Nghệ thuật chiêng Mường
10 Khà Văn Tiến 1938 Xóm Nghẹ, xã Vạn Mai, huyện Mai Châu Tri thức, luật tục, văn học dân gian dân tộc Thái
11 Đinh Công Tỉnh 1946 Xóm Đon, xã Mỹ Hòa,   huyện Tân Lạc Mo Mường

Nơi nhận:

- UBND tỉnh (để báo cáo);

- Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh

   Nguyễn Văn Chương (để báo cáo);

- Sở Thông tin và truyền thông

    (đăng Cổng TTĐT tỉnh);

- Lãnh đạo Sở;

- Lưu: VT, QLVH (H7b)

                        KT. GIÁM ĐỐC

                      PHÓ GIÁM ĐỐC

                        Lưu Huy Linh   

 

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction