Ngày 18 tháng 3 năm 2015 Sở văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình nhận được Quyết định số 209/QĐ-SNV ngày 18 tháng 3 năm 2015 về công nhận kết quả thi tuyển viên chức năm 2015.