Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2018 Thanh tra Sở đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành các văn bản trong công tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực của ngành quản lý. Đồng thời, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo, đạt được những kết quả như sau: