Thanh tra

Căn cứ theo quy định của Luật Thanh tra năm 2010 các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra và Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Căn cứ các quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Nghị định số 173/2016/NĐ- CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ, Công văn số 763/TTr-GSKT ngày 30/10/2018 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2019 và Công văn số 58/TTr- VHGĐ ngày 12/7/2018 của Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc  xây dựng định hướng kế hoạch thanh tra năm 2019. Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa đã tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng kế hoạch công tác thanh tra, kiểm tra năm 2019, đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 559/QĐ-SVHTTDL ngày 17/12/2018, về cơ bản các nội dung thanh tra, kiểm tra được xác định trong điệu kiện thực tế về tổ chức cán bộ, tình hình địa phương, cụ thể:

Theo đó năm 2019 Thanh tra Sở sẽ tiến hành 03 cuộc thanh tra trong đó 02 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, phòng, chống tham nhũng năm 2018, 01 cuộc thanh tra việc tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây dựng Trung tâm văn hóa và thể thao xã, công tác quản lý và hiệu quả hoạt động của Trung tâm.

Về công tác kiểm tra chuyên ngành tập trung chủ yếu vào việc kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành về: văn hóa, thể thao, du lịch. Trong nhiệm vụ kiểm tra Thanh tra Sở đã đăng ký nhiệm vụ trọng tâm với lãnh đạo Sở là tập trung đẩy mạnh công tác kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm, tồn tại trong hoạt động quảng cáo ngoài trời.  

  Mạnh Trưng

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú