Thể thao

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 718/NQLT ngày 30/9 năm 2015 giữa bốn ngành Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Hòa Bình, sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Hòa Bình về việc phát động phong trào tập luyện và tổ chức giải Việt dã truyền thống  tỉnh Hòa Bình  lần thứ XXIV năm 2015.

   Ngày 13/11 /2015 vào lúc 7h 30 tại Nhà văn hóa huyện Kỳ Sơn  Ban tổ chức giải Việt dã truyền thống  huyện Kỳ Sơn  năm 2015, long trọng tổ chức lễ khai mạc giải, về dự giải năm nay có 10 đoàn  với tổng số 81 VĐV đại diện cho 10/10 xã, thị trấncủa huyện  tham dự giải.

Tới dựlễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn, các đồng chí  lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao, lãnh đạo các phòng ban của huyện, lãnh đạo phòng NVTDTT sở VH,TT&DL.

Giải được diễn ra trong 1 buổi sáng, 10h00 Ban tổ chức tiến hành lễ tổng kết, trao thưởng cho các VĐV, các đội đạt thành tích xuất sắc tại giải.

Kết quả:

1. Néi dung Nam chÝnh:

- Gi¶i nhÊt: Vò B×nh Minh - §¬n vÞ x· Yªn Quang

- Gi¶i nh×: TrÇn M¹nh T­ëng - §¬n vÞ x· Hîp Thµnh

- Gi¶i ba: NguyÔn V¨n DiÓn - §¬n vÞ x· §éc LËp

- Gi¶i KK:NguyÔn V¨n Nam - §¬n vÞ x· Hîp Thµnh

2. Néi dung N÷ chÝnh:

- Gi¶i nhÊt: §inh ThÞ Nh­ - §¬n vÞ x· Yªn Quang

- Gi¶i nh×: §­êng Hång Thóy - §¬n vÞ x· Phóc TiÕn

- Gi¶i ba: NguyÔn ThÞ KiÒu Ng©n - §¬n vÞ x· Yªn Quang

- Gi¶i KK: NguyÔn ThÞ Linh - §¬n vÞ x· Yªn Quang

3. Néi dung Nam trÎ:

- Gi¶i nhÊt: NguyÔn §øc ThÓ - §¬n vÞ x· Phóc TiÕn

- Gi¶i nh×: NguyÔn TiÕn Tr­êng - §¬n vÞ x· D©n Hßa

- Gi¶i ba: §inh V¨n Thä - §¬n vÞ x· D©n H¹

- Gi¶i KK: NguyÔn §×nh Tó - §¬n vÞ x· D©n Hßa

4. Néi dung N÷ trÎ:

- Gi¶i nhÊt: NguyÔn ThÞ Mai H­¬ng - §¬n vÞ x· D©n Hßa

- Gi¶i nh×: NguyÔn Ngäc Tó - §¬n vÞ x· D©n Hßa

- Gi¶i ba: NguyÔn KiÒu Oanh - §¬n vÞ x· D©n H¹

- Gi¶i KK: NguyÔn ThÞ Anh - §¬n vÞ x· Yªn Quang

                                                     Nguyễn Mộng Long

                                                      Phòng NV TDTT

Tin mới

Các tin khác