Ngày 27/9/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về “Nâng cao chất lượng hoạt động trong các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, cấp xã và xóm, bản trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lưu Huy Linh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL, đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL cùng sự có mặt của hơn 40 đại biểu là lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố.

                 

          Đồng chí Lưu Huy Linh, đồng chí Bùi Xuân Trường - Phó Giám đốc Sở VHTTDL

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở đã khái quát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch số 129-KH/TU ngày 06/02/2018 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”. Từ 01/01/2019, hoạt động của Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện và 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở  (Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình; Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Hòa Bình; Bảo tàng tỉnh) chính thức đi vào hoạt động.Để đánh giá đúng thực trạng và hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao, thư viện cấp huyện, cấp xã và thôn, bản trên địa bàn tỉnh, nhất là công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, tổ chức hoạt động tại các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở. Hội nghị cần tập trung thảo luận,đánh giá đúng hiệu quả hoạt động của công tác phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của các đơn vị sau gần một năm hợp nhất, sáp nhập. Từ đó chỉ ra những khó khăn, tồn tại và giải pháp khắc phục; đề xuất, kiến nghị những vấn đề vướng mắc cần xem xét giải quyết để nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, cấp xã và xóm, bản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

                                  Toàn cảnh Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị đã tập trung thảo luận làm rõ các khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, thống nhất đề ra các giải pháp trong công tác phối hợp triển khai nhiệm vụ giữa các phòng chuyên môn thuộc Sở, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh, Trường Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh với Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố. Trong thời gian tới, cần tằng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng dịch vụ tại các thiết chế văn hóa, thể thao cấp tỉnh và huyện; quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong các thiết chế văn hóa, thể thao cấp huyện, cấp xã và xóm, bản trên địa bàn tỉnh theo định hướng phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao tỉnh Hòa Bình trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững dất nước theo tinh thần của Nghị quyết số 33-NQ/TW hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI./.

                                                                    Phòng TC-PC

Các tin khác