Sáng ngày 23/9, Đảng ủy Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) và Luật phòng, chống khủng bố cho cán bộ đảng viên, công nhân viên chức ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Bùi Ngọc Lâm – TUV, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở VHTT&DL; các đồng chí Lãnh đạo Sở; đồng chí Phan Xuân Tuy – Phó giám đốc Công An tỉnh cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức trong ngành.

Tại hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Văn Hạnh – Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giới thiệu nội dung xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; định hướng xây dựng và phát triển văn hóa, con người trong thời gian tới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI), với mục tiêu chung là: Xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hóa thực sự trở thành nền tảng, tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, nghị quyết đề ra 4 nhóm giải pháp là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với lĩnh vực văn hóa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa; xây dựng đội ngũ làm công tác văn hóa; tăng cường nguồn lực cho lĩnh vực văn hóa.

Cũng tại Hội nghị đã được nghe đồng chí Phan Xuân Tuy – Phó giám đốc Công An tỉnh truyền đạt nội dung cơ bản của Luật phòng chống khủng bố, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2013 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013; các Nghị định số 07/2014/NĐ-CP, ngày 27/01/2014, Nghị định số 22/2014/NĐ-CP, ngày 02/4/2014 của Chính phủ, Qui định tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn và quan hệ phối hợp của Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố các cấp; Qui định thẩm quyền, điều kiện, trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp khẩn cấp chống khủng bố và việc phân công người chỉ huy chống khủng bố./.

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction