Sáng ngày 31/10, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh và 89 nghệ nhân mo dân tộc Mường. Đây là một chủ trương của Tỉnh ủy nhằm mục đích tôn vinh di sản Mo Mường và đặc biệt là động viên các nghệ nhân Mo dân tộc Mường trong tỉnh, lực lượng đã có công lưu giữ và phát huy các giá trị văn hoá dân tộc Mường trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc Mường. Đây cũng là một việc quan trọng triển khai thực hiện Nghị quyết TW5 (Khoá VIII) của Đảng; Kết luận Hội nghị lần thứ 10 của BCH TW Đảng Khoá IX và các Chương trình Hành động của tỉnh về “Xây dựng và phát triển nền Văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà Bản sắc văn hoá dân tộc” mà Tỉnh ủy và các cấp các ngành quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là một nhiệm quan trọng do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và triển khai thực hiện.

Ngay trong tháng 5/2014, sau khi có chủ trương của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch gặp mặt nghệ nhân mo dân tộc Mường. Theo kế hoạch, giao cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố giới thiệu một số nghệ nhân tiêu biểu có nhiều cống hiến trong việc lưu giữ di sản Mo Mường trong đời sống cộng đồng địa phương, đồng thời cũng là những người luôn gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tham dự buổi gặp mặt. Với quy mô phân bố việc thực hành di sản mo mường tại các địa phương trong tỉnh, các huyện thành phố đã giới thiệu: huyện Tân Lạc 17 nghệ nhân, huyện Lạc Sơn 17 nghệ nhân, huyện Kim Bôi 15 nghệ nhân, huyện Cao Phong 13 nghệ nhân, huyện Lương Sơn 08 nghệ nhân, huyện Yên Thủy 05 nghệ nhân, huyện Đà Bắc 05 nghệ nhân, huyện Mai Châu 05 nghệ nhân, thành phố Hòa Bình 05 nghệ nhân, huyện Lạc Thủy 05 nghệ nhân và huyện Kỳ Sơn 05 nghệ nhân.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Bùi Văn Cửu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã có bài phát biểu chào mừng các nghệ nhân. Bài phát biểu nhấn mạnh: Việc tổ chức buổi gặp mặt của lãnh đạo tỉnh và đại biểu đại diện các nghệ nhân Mo dân tộc Mường thể hiện tình cảm và sự trân trọng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh nhằm động viên các đại biểu đại diện Nghệ nhân Mo trong tỉnh. Đồng thời thể hiện sự đồng tình giữ gìn di sản Mo Mường để lập hồ sơ đề nghị Bộ VH,TT&DL công nhận đưa vào danh mục di sản cấp quốc gia và từng bước đề cử Di sản Mo Mường trở thành di sản văn hóa nhân loại. Thông qua buổi gặp mặt này sẽ là một diễn đàn để những nhà nghiên cứu, những nghệ nhân Mo, những nhà quản lý, các vị lãnh đạo cùng nhau thảo luận khẳng định vai trò quan trọng và cần thiết của nghệ nhân Mo trong đời sống văn hóa của dân tộc Mường hiện nay”.

Báo cáo vài nét tổng quan về Mo Mường tỉnh Hòa Bình do đồng chí Bùi Ngọc Lâm, TUV, Giám đốc Sở VH,TT&DL nêu rõ: “Mo Mường là một Di sản văn hóa độc đáo của dân tộc Mường nói chung và người Mường tỉnh Hòa Bình nói riêng. Từ lâu, Mo Mường đã được các học giả trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu, được đánh giá là một hiện tượng văn hóa đặc sắc, hàm chứa nhiều giá trị nhân văn, giá trị văn hóa, lịch sử huyền thoại của dân tộc Mường. Đến năm 2012, toàn tỉnh có 284 nghệ nhân Mo dân tộc Mường còn hành nghề. Theo điều tra thực tế sự tồn tại và phát triển của Mo dân tộc Mường cho thấy: cơ bản các bài Mo của dân tộc Mường được sử dụng theo nội dung và nguyên tắc nhất định, có một số khác biệt về cách sử dụng ngôn ngữ địa phương mỗi vùng khác nhau và không tránh khỏi một số dị bản. Đên nay, còn có trên 90% số hộ gia đình dân tộc Mường vẫn lưu giữ tục lệ mời ông Mo về tổ chức các nghi lễ và cúng cơm trong tang lễ.  60% các hộ gia đình có tổ chức Mo nhòm, Mo kể, Mo nghi lễ, Mo căn dặn nhưng ở mức rút gọn. Một số vùng sử dụng Mo bị giao thoa như thành phố Hòa Bình; Lũng Văn, Bắc Sơn, huyện Tân Lạc; Đà Bắc; Mai Châu. Hiện nay, một số vùng Mường còn cải tiến để lưu hành các áng Mo trong đám tang như tổ chức Mo vào dịp các ngày cúng 10 ngày, 30 ngày… một số vùng ở Tân Lạc và Kim Bôi; một số vùng còn giữ nguyên bản các Nghi lễ của đám tang cổ như Phú Vinh, huyện Tân Lạc” .

Tại buổi gặp mặt, 04 đại biểu đại diện Nghệ nhân Mo dân tộc Mường trong tỉnh đã trình bày tham luận và trực tiếp diễn xướng trích đoạn một số bài Mo. Qua đó, các đại biểu đại diện Nghệ nhân Mo dân tộc Mường trong tỉnh mong muốn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo để duy trì và phát triển thuần phong mỹ tục; góp phần đáp ứng nhu cầu tâm linh và tinh thần của nhân dân dân tộc Mường trong tỉnh. Trong đó, bài phát biểu của nghệ nhân mo Bùi Văn Lựng, huyện Tân Lạc đã nêu bật được đạo đức của người là nghề mo chân chính. Đồng thời thể hiện sự quyết tâm: Thông qua hội nghị này, với giá trị đặc biệt, độc đáo của những áng mo của dân tộc Mường góp phần không nhỏ vào xây dựng kho tàng văn hóa của cộng đồng dân tộc Việt Nam nói chung và dân tộc Mường nói riêng, chúng tôi mong muốn rằng Mo Mường sẽ được ghi nhận và được tôn vinh sẽ trở thành di sản văn hóa cấp quốc gia hay ở tầm cao hơn thế. Chúng tôi cũng mong muốn các giá trị của Mo Mường được đánh giá sâu hơn, toàn diện hơn, mong các nhà nghiên cứu văn hóa, các cấp quản lý xem xét đưa các giá trị của Mo Mường vào phổ biến hơn trong cuộc sống, để Mo Mường được bảo tồn và phát huy tốt hơn nữa.

Với cương vị là người làm Mo của dân tộc, chúng tôi rất sẵn lòng để cung cấp thông tin, đồng hành cùng các cấp, các ngành làm cho Mo Mường ngày càng tỏa sáng, càng phát huy các giá trị tốt đẹp, phục vụ cho chính đời sống của chúng ta ngày càng văn minh, giàu đẹp và đậm đà bản sắc dân tộc” .

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến của các đại biểu đại diện Nghệ nhân Mo dân tộc Mường trong tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: “Những giá trị quý báu của di sản Mo Mường và vai trò lịch sử của các Nghệ nhân Mo đã đem lại sự trường tồn của bản sắc dân tộc Mường; những áng Mo hiện nay vẫn tồn tại và song hành, là những giá trị tinh thần không thể thiếu được trong đời sống của dân tộc Mường. Tuy nhiên, hiện nay trước những biến đổi nhanh chóng của xã hội, cơ chế thị trường, tốc độ đô thị hóa và sự du nhập ảnh hưởng của các nền văn hóa, đội ngũ các thầy Mo lớn tuổi mai một dần, không có người kế cận. Vì vậy, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị của Mo Mường, của thầy Mo là một vấn đề cấp bách đòi hỏi các cấp các ngành cần quan tâm”. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý: “Trong thời gian tới, cần tổ chức tuyên truyền và thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Hội nghị lần thứ chín BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cái cấp, ngành và nhân dân. Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về văn hóa nói chung và trong công tác quản lý, khai thác di sản văn hóa nói riêng. Đấu tranh chống lại những hành vi vi phạm pháp luật, phá hoại thuần phong mỹ tục, đẩy lùi những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh đậm đà bản sắc dân tộc. Nghiên cứu có chính sách, chế độ đãi ngộ, công nhận các danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân” và “Nghệ nhân ưu tú” đối với nghệ nhân Mo tiêu biểu của dân tộc Mường. Tổ chức các hình thức khen thưởng, động viên, gặp mặt và bồi dưỡng kiến thức chính trị, phổ biến pháp luật cho đội ngũ nghệ nhân Mo. Tranh thủ sự ủng hộ, đầu tư và hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương, Bộ VH,TT&DL, các Viện Khoa học Văn hóa - Xã hội”.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao quà lưu niệm cho các đại biểu đại diện Nghệ nhân Mo dân tộc Mường trong tỉnh./.

  Cuộc gặp mặt mang lại hiệu quả thiết thực, thể hiệc được sự quan tâm của các câp lãnh đạo tỉnh tới các nghệ nhân mo dân tộc Mường. Đồng thời, phản ánh sự nỗ lực của các cấp các ngành trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá nói chung và Mo Mường nói riêng ở Hòa Bình hiện nay. Nội dung cuộc gặp mặt đã đánh giá được vị trí, vai trò của ông mo trong đời sống văn hóa, tinh thần của người Mường trước đây cũng như hiện nay; giá trị văn hóa di sản Mo Mường đối với tư tưởng, tình cảm tâm lý đối với cộng đồng tộc Mường. bên cạnh đó, kêu gọi giản lược những mặt hạn chế, hủ tục trong tiến trình tổ chức hành lễ mo của người Mường hiện nay. Đề xuất giải pháp bảo tồn - phát huy giá trị di sản Mo Mường trong đời sống đời sống văn hóa mới ở làng xóm người Mường Hòa Bình. Sự quyết tâm định hướng của Lãnh đạo tỉnh và các cấp, các ngành đặt biệt là Đại biểu đại diện nghệ nhân Mo Mường trong việc cùng nhau góp sức trong công tác bảo tồn , phát huy và tôn vinh di sản văn hoá Mo Mường tỉnh Hoà Bình.

Dưới đây là một số hình ảnh của cuộc gặp mặt

mh1

Đồng chí Nguyễn Văn Quang – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

mh2

Đồng chí Bùi Văn Cửu- Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chào mừng

mh3

Đồng chí Bùi Ngọc Lâm – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VHTTDL

báo cáo tổng quan về Mo Mường tỉnh Hòa Bình

mh4

Nghệ nhân Bùi Văn Lựng- xã Phong Phú, huyện Tân Lạc phát biểu

mh5

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm với các nghệ nhân

                                                                                 

                                                                                       Phòng Nghiệp vụ Văn hóa

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction