Ngày 10 tháng 01 năm 2016, tại Hội nghị tổng kết công tác Văn hóa, Thể thao, Du lịch, Gia đình năm 2016 và triển khai  nhiệm vụ công tác năm 2017 Lãnh đạo Sở tổ chức phát động thi đua trong toàn ngành với chủ đề "Nâng cao kỷ cương, chất lượng công vụ, hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình tỉnh Hòa Bình ”.

DHHH

Đồng chí Đinh Danh Hạnh – Phó Giám đốc Sở, Chủ tịch công đoàn ngành
Phát động phong trào thi đua năm 2017

Phong trào thi đua phải đảm bảo các mục tiêu thiết thực và hiệu quả, tạo sự thay đổi mạnh mẽ về chất của phong trào. Không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ công tác và phục vụ nhân dân. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ Cải cách hành chính của ngành; công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, đơn vị, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho người dân, góp phần xây dựng hình ảnh người cán bộ ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời kỳ đổi mới đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, trong toàn ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

            1. Tiếp tục quán triệt chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác Thi đua khen thưởng”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương; Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

  2. Nâng cao năng lực, hiệu quả trong công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình. Sáng tạo trong việc quản lý hành chính nhà nước, quản lý tài chính, tài sản công, đổi mới phương pháp quản lý tổ chức bộ máy; cải tiến lề lối, quy trình, phương pháp làm việc. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra các hoạt động, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.

          3. Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, các tổ chức đoàn thể, quần chúng vững mạnh xuất sắc. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với triển khai học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nâng cao chất lượng đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng trong đơn vị.

  4. Tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động và tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả chủ chương chính sách của Đảng về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc, các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh trên địa bàn.

  5. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’. Phấn đấu giữ vững 77,4% số hộ gia đình văn hóa; 65,1% làng bản, khu phố văn hóa; 87,4% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Gắn phong trào ‘‘Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa’’ với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

6. Triển khai các bước thực hiện Đề án phát triển Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030. Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII, năm 2018. Đẩy mạnh phong trào‘‘Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại’’. Phấn đấu có 30% số người tập thể dục thể thao thường xuyên; 23,2% số hộ gia đình thể thao; 66.687 người đạt chế độ rèn luyện thể thao theo tiêu chuẩn. Tuyển chọn huấn luyện các đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu tại các giải thể thao khu vực và toàn quốc đạt thành tích cao. Phấn đấu đạt 03 vận động viên cấp I quốc gia, 03 vận động viên kiện tướng quốc gia.

  7. Đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa gắn với việc thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020; thực hiện tốt Luật phòng, chống bạo lực gia đình. Hướng dẫn triển khai nhân rộng các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo mô hình của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

8. Tổ chức các Hội thi, Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật quần chúng từ tỉnh đến cơ sở. Duy trì phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các đội văn nghệ quần chúng, câu lạc bộ văn hóa phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần bảo tồn giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong tỉnh. Tăng cường hoạt động thư viện, chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân, đặc biệt là nhân dân vùng sâu, vùng xa.

9. Tăng cường công tác xã hội hoá để thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Ưu tiên đầu tư một số dự án du lịch trọng điểm của tỉnh nằm trong dự án Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 và dự án quy hoạch điểm du lịch Quốc gia Mai Châu đến năm 2030. Phấn đấu năm 2017 đón 2.260.000 lượt khách tham quan du lịch, trong đó khách quốc tế 260.000 lượt, khách nội địa 2.000.000 lượt; tổng doanh thu từ hoạt động du lịch đạt 1.200 tỷ đồng.

KKGU

Lãnh đạo Sở ký kết giao ước thi đua với các phòng chuyên môn của Sở

Tại Hội nghị, Lãnh đạo các phòng chuyên môn Sở; các đơn vị trực thuộc; Phòng Văn hóa-Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thể thao các huyện thành phố; Ban quản lý di tích huyện Lạc Thủy đã ký kết giao ước thi đua với Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch qua đó thể hiện quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành đề ra trong năm 2017./.

                                                            Ngọc Tú – Văn phòng Sở

 

Số điện thoại hữu ích

07658733 139b 4167 9f09 63a1720ac387

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH KIẾN NGHỊ:

02183.896212

 

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction