Nhằm tôn vinh các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể có nhiều đóng góp, cống hiến tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú lần thứ Hai - năm 2018, như sau:

I. Đối tượng và phạm vi xét tặng

- Đối tượng được xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai – năm 2018 là công dân Việt Nam, đang nắm giữ, truyền dạy giá trị di sản văn hóa phi vật thể thuộc các loại hình: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống; tri thức dân gian của các dân tộc tỉnh Hòa Bình.

- Phạm vi: Xét tặng cho các cá nhân đang cư trú trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

II. Tiêu chuẩn xét tặng Nghệ nhân ưu tú

Danh hiệu Nghệ nhân ưu tú được xét tặng cho cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn sau:

- Các tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 5 Nghị định 62/2014/NĐ-CP.

- Có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể của địa phương, thể hiện ở các việc nắm giữ kỹ năng, bí quyết thực hành di sản văn hóa phi vật thể, có thành tích, giải thưởng, sản phẩm tinh thần hoặc vật chất có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, thẩm mỹ, kỹ thuật.

- Có thời gian hoạt động trong nghề từ 15 năm trở lên. (Theo quy định tại Điều 5 và Điều 6, Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014).

III. Hồ sơ đề nghị xét tặng

- Bản khai thành tích đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú (Mẫu 2, Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014).

- Các tài liệu chứng minh tri thức, kỹ năng và những đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể gồm: băng, địa hình, ảnh mo tả tri thức và kỹ năng đang nắm giữ; bản sao có công chứng hoặc chứng thực giấy chứng nhân hoặc quyết định tặng thưởng huân chương, huy chương, giải thưởng, bằng khen và các tài liệu khác liên quan. (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 11, nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014).

IV. Thời gian nộp hồ sơ đề nghị xét tặng

- Cá nhân đề nghị xét tặng tự mình hoặc ủy quyền (bằng văn bản) cho cá nhâ, tổ chức khác lập hồ sơ đề nghị xét tặng và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện 06 (sáu) bộ hồ sơ tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Thời gian Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận hồ sơ đề nghị xét tặng chậm nhất là ngày 30/8/2017.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân là đối tượng được xét tặng để biết và triển khai thực hiện lập hồ sơ đề nghị  xét tặng. Việc xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú sẽ thực hiện theo Nghị định 62/2014/NĐ-CP ngày 25/6/2014 của Chính phủ. .

Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thông báo đến các cá nhân cư trú trên địa bàn quản lý và hướng dẫn hỗ trợ các cá nhân trong quá trình triển khai thực hiện lập hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ nhân ưu tú trong lĩnh di sản văn hóa lần thứ Hai - năm 2018 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. 

V. Thời gian xét danh hiệu tại Hội đồng của tỉnh Hòa Bình

- Từ 01/9/2017 đến ngày 05/12/2017.

Mọi thông tin đề nghị liên hệ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, địa chỉ: Số 5 – An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình; điện thoại: 0218.3853856 (Phòng Quản lý văn hóa). Fax 0218.3852691; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it../.

      Tải nghị định 62/2014/NĐ-CP tại đây