Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, trước vận mệnh đất nước đang ở tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” vì thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt hoành hành khắp nơi. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định rõ nhiệm vụ: Xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, chống thực dân Pháp xâm lược, bài trừ nội phản, cải thiện đời sống nhân dân. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Với ý chí “thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, toàn dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên kháng chiến, chống thực dân Pháp xâm lược. 

Để hiệu triệu, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Ngày 11/6/1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc. Từ đó Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thấm sâu vào các tầng lớp nhân dân, biến thành sức mạnh đưa cách mạng Việt Nam đến thắng lợi vẻ vang. Ngày nay trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vẹn nguyên ý nghĩa lịch sử, giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.

Trải qua 70 năm một chặng đường lịch sử, cùng với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước có ý nghĩa to lớn trong việc chỉ đạo, định hướng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; lôi cuốn, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, không quản hy sinh gian khổ, sẵn sàng đem hết trí tuệ, sức lực phục vụ sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.  

Trong những năm qua quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát động nhiều phong trào thi đua sâu, rộng trong cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành và các tầng lớp nhân dân với khẩu hiệu “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”. Nội dung các phong trào thi đua đều xuất phát từ nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhằm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 23/1/2018 của Ban Bí thư Về đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018). Hòa chung trong khí thế thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn (2016 - 2020). Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức phát động nhiều phong trào thi đua và triển khai với nội dung, hình thức phong phú, thu hút cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, mang lại hiệu quả thiết thực như: Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào “Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm thực hiện có hiệu quả các nội dung thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch trong phong trào “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2016 - 2020 nhằm xây dựng các mô hình mới trong các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch; Phong trào thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của ngành và từng cơ quan, đơn vị trong thực thi nhiệm vụ. Hưởng ứng phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung tay vì người nghèo - Không ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2016-2020; Sở đã phát động phong trào thi đua "Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng thuận hợp tác, trách nhiệm vì người nghèo và công tác giảm nghèo";...

Với phương châm thi đua yêu nước phải gắn liền với công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc sẽ động viên và thúc đẩy phong trào thi đua phát triển liên tục. Trong những năm qua Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các gương “Người tốt, Việc tốt”, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong các lĩnh vực Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Trở thành động lực to lớn, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI. Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua Ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); kỷ niệm 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2018./.

Số điện thoại hữu ích

Địa chỉ phản ánh, kiến nghị quy
định hành chính:
SĐT: 02183.896.212
SĐT: 02183.852.491
Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình
Hot line: 0898.701.005 Sở Văn hóa,
Thể thao và Du lịch.
sovanhoa@hoabinh.gov.vn

Video hoạt động ngành

 banner thu tuc hanh chinh 1

Thống kê truy cập

website counter

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction