Du lịch

160921Tr3.jpg

Một góc của Khu du lịch Hồ Hòa Bình

Quy định này là cơ sở để chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng của tỉnh Hòa Bình, thành phố Hòa Bình, huyện Đà Bắc, huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc, huyện Mai Châu xây dựng Quy chế quản lý kiến trúc quy hoạch và quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong phạm vi Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, các quy hoạch chuyên ngành tuân thủ định hướng Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Quy định này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân thực hiện việc quản lý phát triển đô thị, đầu tư xây dựng, cải tạo chỉnh trang đô thị trên địa bàn đảm bảo theo đúng đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035 được phê duyệt; Đồng thời là cơ sở để các cơ quan quản lý kiến trúc, quy hoạch, xây dựng của UBND thành phố Hòa Bình, UBND các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu và UBND tỉnh Hòa Bình; làm căn cứ quản lý đầu tư xây dựng, cấp phép xây dựng mới, cải tạo chỉnh trang các công trình kiến trúc, thiết kế cảnh quan trong phạm vi Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình và làm căn cứ để xác lập nhiệm vụ và nội dung quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị tất cả các khu vực trong phạm vi Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình.

160921Tr32.jpg

Mai Chau Hideaway Resort, một sản phẩm du lịch được yêu thích trên Khu du lịch Hồ Hòa Bình

Quy định cũng giao nhiệm vụ cho UBND thành phố Hòa Bình, UBND các huyện: Đà Bắc, Cao Phong, Tân Lạc, Mai Châu thống nhất quản lý toàn diện các hoạt động quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình theo đúng đồ án được duyệt và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Hòa Bình vê công tác thực hiện theo quy hoạch trong khu vực huyện quản lý.

Sở Xây dựng Hòa Bình có trách nhiệm giúp UBND tỉnh Hòa Bình quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan toàn bộ đô thị và một số khu vực có giá trị kiến trúc, cảnh quan đặc biệt theo sự phân công của UBND tỉnh.

(Quyết định kèm theo)

Bùi Xuân Trường

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú