Văn hóa

Thực hiện kế hoạch số 206/KH-SVHTTDL ngày 26/02/2018 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại tỉnh Hòa Bình năm 2018. Ngày 10,11/4/2018, tại nhà văn hoá huyện Kỳ Sơn, Sở VH,TT&DL đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” năm 2018.

hggggg

Tham dự lớp tập huấn có 62 học viên là cán bộ trường trực BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; cán bộ làm phong trào “TDĐKXDĐSVH” của phòng Văn hóa và Thông tin, Liên đoàn lao động, UB MTTQ các huyện Kỳ Sơn, Đà Bắc, Lương Sơn và Thành phố Hòa Bình.

Trong 2 ngày các học viên được nghe hướng dẫn các nội dung về: củng cố 5 nội dung và 7 phong trào cụ thể trong phong trào “TDĐKXDĐSVH”; Hướng dẫn quy trình lập hồ sơ công nhận các danh hiệu văn hoá và lưu trữ hồ sơ khoa học, hợp lý; Triển khai thực hiện các thông tư: Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch; Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2011 Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới”; Thông tư số 02/2013/TT-BVHTTDL ngày 24/01/2013; Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL; Hướng dẫn số 915/HD-BTĐKT của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương; Văn bản chỉ đạo của tỉnh; Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 10/2/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc Ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên đại bàn tỉnh Hòa Bình; Hướng dẫn và thảo luận các quy trình đăng ký, kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu “Gia đình văn hoá”, “Khu dân cư văn hoá”; Hướng dẫn và thảo luận quy trình đăng ký, kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu “Xã đạt chuẩn văn hoá nông thôn mới”, “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”; Hướng dẫn và thảo luận quy trình đăng ký, kiểm tra, bình xét, công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, các giảng viên đã truyền đạt những  kiến thức cơ bản về nghiệp vụ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cho đội ngũ cán bộ văn hóa cơ sở để nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm trực tiếp phong trào “TDĐKXDĐSVH” ở cơ sở để kịp thời triển khai, tổ chức thực hiện phong trào cơ sở đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo chất lượng.

Dương Thị Ngọc – Phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình

Tin mới

Các tin khác

Viết bởi Nguyễn Ngọc Tú