Ngày 04/10/2019, Hội đồng Khoa học và xét công nhận sáng kiến của Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch đã họp xét công nhận sáng kiến cấp cơ sở lần 1 năm 2019 của ngành VH, TT & DL.

Hội đồng đã căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành Quy định hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 142/QĐ-SVHTTDL ngày 28/4/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định hoạt động sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 140/QĐ-SVHTTDL ngày 28/4/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Tiêu chí chấm điểm, xét công nhận sang kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiến hành xét, bỏ phiếu chấm điểm cho từng sáng kiến. Kết quả: 04 sáng kiến đã đủ điều kiện để công nhận là sáng kiến cấp cơ sở.

1. Sáng kiến: Thực trạng về bạo lực gia đình và một số giải pháp về phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do tác giả Vũ Văn Đoàn - Chánh Văn phòng Sở thực hiện.

2. Sáng kiến: Rèn luyện kỹ năng sống môn thể thao bơi cho học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình do tác giả Đào Tiến Cường - Hiệu trưởng trường năng khiếu, huấn luyện TDTT tỉnh Hòa Bình thực hiện.

3. Sáng kiến: Giải pháp triển khai hiệu quả đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình do nhóm tác giả đồng thực hiện. Bao gồm các tác giả: Đào Tiến Cường - Hiệu trưởng trường năng khiếu, huấn luyện TDTT tỉnh Hòa Bình; Vũ Văn Đoàn - Chánh Văn phòng Sở VHTT & DL; Bùi Văn Dục Phó Hiệu trưởng trường năng khiếu, huấn luyện TDTT tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Thanh Sơn, Phó Hiệu trưởng trường năng khiếu, huấn luyện TDTT tỉnh Hòa Bình; Đặng Thị Bảy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Hòa Bình.

4. Sáng kiến: Khai thác, sưu tầm bản sắc văn hóa dân gian nhằm phục vụ cho việc bảo tồn và phát triển nghệ thuật chuyên nghiệp Hòa Bình do tác giả Bạch Công Thị - Trưởng Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh thực hiện.

Hội đồng cũng nhất trí đề nghị các tác giả và nhóm tác giả của các sáng kiến được công nhận cấp cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng khoa học và xét, công nhận sáng kiến của Sở, hoàn chỉnh nội dung các sáng kiến để trình lên Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận là sáng kiến cấp tỉnh.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2