Hoạt động sáng kiến là hoạt động diễn ra thường niên, nhằm thúc đẩy việc nghiên cứu, sáng tạo trong thực tiễn công tác, tìm ra những giải pháp mới, ứng dụng tiến bộ khoa học kĩ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, cải thiện điều kiện làm việc …

Trong năm 2021, Hội đồng xét, công nhận Sáng kiến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã căn cứ Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014; Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Quyết định số 80/QĐ-SVHTTDL ngày 01/02/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Quy định hoạt động sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 81/QĐ-SVHTTDL ngày 01/02/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Tiêu chí chấm điểm, xét công nhận sáng kiến của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tiến hành xét, bỏ phiếu chấm điểm cho từng sáng kiến. 

Kết quả, Hội đồng đã ra Quyết định công nhận 18 sáng kiến cho các tác giả, đồng tác giả là công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành; các sáng kiến được bao quát trên hầu hết các lĩnh vực của ngành như: các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; phát triển phong trào văn nghệ cơ sở; nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; đẩy mạnh công tác xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh; nâng cao công tác quản lý nhà nước về thư viện và phát triển văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; một số giải pháp phòng tránh chấn thương trong tập luyện của học sinh các lớp năng khiếu thể thao; triển du lịch tỉnh Hòa Bình; nâng cao hiệu quả thực hiện công tác cải cách hành chính trong cơ quan Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch … 

Hội đồng cũng nhất trí đề nghị các tác giả và nhóm tác giả của các sáng kiến được công nhận cấp cơ sở tiếp thu ý kiến của Hội đồng xét, công nhận sáng kiến của Sở, hoàn chỉnh nội dung các sáng kiến để trình lên Hội đồng Sáng kiến cấp tỉnh xét, công nhận là sáng kiến có ảnh hưởng trong phạm vi cấp tỉnh.

    

 Lam Châu

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2