Căn cứ Thông báo đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2020 của Sở Khoa học và Công nghệ. Ngày  11 tháng 4 năm 2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiến hành họp Hội đồng tư vấn, đánh giá đề xuất đề tài Khoa học và Công nghệ 2020.

Đề xuất đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 04 đề xuất. Các thành viên Hội đồng đã cho các ý kiến đóng góp từng đề xuất. Cả 04 đề xuất đều cấp thiết, quan trọng và chưa từng được nghiên cứu và thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Sau khi tiến hành phân tích, thảo luận, Hội đồng khoa học của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất lựa chọn cả 04 đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2020.

Đề xuất thứ nhất: “Sưu tầm, nghiên cứu hệ thống truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số tỉnh Hòa Bình, xây dựng tài liệu văn học dân gian địa phương cho chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Đây là một đề xuất nghiên cứu hệ thống truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số chủ yếu là dân tộc Mường, Thái, Dao, Tày, Mông của tỉnh Hòa Bình.Trong thời đại nền kinh tế ngày càng phát triển, mở cửa hội nhập quốc tế thì việc nghiên cứu các giá trị văn hóa truyền thống trong truyện kể dân gian các dân tộc thiểu số hết sức cần thiết  nhằm bảo tồn, gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống có nguy cơ bị mai một, thậm chí đang có xu hướng biến mất khỏi đời sống của con người. Đề tài sẽ là tư liệu quýcho các cán bộ quản lý văn hóa dân gian và  đề xuất nội dung thích hợp cho chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Đề xuất thứ hai: “Điều tra, nghiên cứu, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý về tài nguyên du lịch tự nhiên phục vụ phát triển du lịch, sử dụng hợp lý và bảo vệ tài nguyên môi trường tỉnh Hòa Bình”. Các sản phẩm du lịch tự nhiên tỉnh Hòa Bình còn rất phong phú, tiềm năng rất lớn, nhưng chưa được nghiên cứu hệ thống, đã được khai thác ở mức độ thấp. Các hang động, thung lũng karst, nhiều cụm điểm nước khoáng nóng, các thắng cảnh thiên nhiên chưa biết đến trong các dữ liệu.Các yếu tố môi trường đất, nước, các tai biến địa chất tiềm ẩn phục vụ quy hoạch và phát triển du lịch chưa có các số liệu, chưa được điều tra và nghiên cứu. Hệ thống thông tin phục vụ khai thác tài nguyên du lịch tự nhiên, thu hút khách du lịch còn ở mức thấp trong thời đại Công nghệ 4.0. Việc tiến hành điều tra đánh giá có hệ thống và chi tiết tiềm năng tài nguyên du lịch tự nhiên tỉnh Hòa Bình, xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin địa lý là một việc làm cấp thiết. Các sản phẩm của đề tài là cơ sở dữ liệu quy hoạch phát triển ngành du lịch, là tài liệu để thông tin quảng bá, thu hút đầu tư phát triển du lịch, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước, là cơ sở khoa học để bảo vệ nguồn tài nguyên du lịch thiên nhiên đang có nguy cơ bị xâm hại bởi các lợi ích ngắn hạn;

Đề xuất thứ 3: “ Điều tra, nghiên cứu, sưu tầm và đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các thuần phong mỹ tục tiêu biểu của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình. Việc điều tra, nghiên cứu về các thuần phong mỹ tục của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình là việc làm cần thiết và quan trọng hiện nay. Sau khi nghiên cứu, một mặt đề tài sẽ được tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng dân tộc Mường, các dân tộc trong tỉnh và đại chúng để mọi người cùng học tập, bảo tồn và phát huy, mặt khác sẽ chuyển giao cho Sở Giáo dục Đào tạo triển khai tới các trường để góp phần làm phong phú giáo trình giảng dạy về lịch sử, về di sản văn hóa địa phương.

Đề xuất thứ 4:“Nghiên cứu đánh giá thực trạng và đề xuất phát triển nguồn nhân lực du lịch phục vụ du lịch lòng hồ sông Đà trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Hòa Bình là một địa phương có nhiều tiềm năng về du lịch với các địa danh nổi tiếng như Mai Châu, Thung Nai, Lũng Vân, Cửu thác Tú Sơn, Động Đáng Bạc, Khu du lịch thác Thăng Thiên, Khu du lịch suối khoáng Kim Bôi, Động Hoa Tiên,vùng rừng nhiệt đới nguyên sinh Pù Noọc..., đặc biệt là tiềm năng du lịch rất lớn từ Khu du lịch Hồ Hòa Bình. Thực tế nguồn nhân lực du lịch của tỉnh Hòa Bình chưa đáp ứng đầy đủ cả về số lượng và chất lượng, đặc biệt nhân lực chất lượng cao trong khi đứng trước bối cảnh công nghiệp 4.0, nhu cầu về du lịch ngày càng đòi hỏi cao cả về chất lượng phục vụ mà cả con người và phương tiện phục vụ. Kết quả đề tài được dùng làm luận cứ khoa học cho tỉnh Hòa Bình, trong đó có lãnh đạo, doanh nghiệp và người dân, hoạch định chủ trương, chính sách, biện pháp áp dụng phát triển nguồn nhân lực du lịch.

Ban thư ký Hội đồng tư vấn, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch tổng hợp, đăng ký với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình 04 đề xuất nhiệm vụ nói trên.

Đặng Hà-QLVH

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình