Ngày 06 tháng 12 năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 537/QĐ-SVHTTDL ban hành quy chế cung cấp thông tin thuộc phạm vi của Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch.