Bảo tàng tỉnh Hòa Bình

Bảo tàng tỉnh Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được thành lập theo Quyết định số 16/ QĐ-UB ngày 21 tháng 10 năm 1991 của Ủy ban nhân Hòa Bình. Năm 2018 Bảo tàng tỉnh Hòa Bình được sắp xếp tổ chức lại theo Quyết định số 2930/ QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh trên cơ sở sáp nhập với Ban Quản lý di tích tỉnh trực thuộc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.

Địa chỉ: Số 1 đường An Dương Vương, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình.

Điện thoại: 02183.852.177.

Lãnh đạo:

  1. Giám đốc: Nguyễn Thị Thi
  2. Phó giám đốc: Nguyễn Thị Xuyến

Chức năng, nhiệm vụ 

Bảo tàng tỉnh Hòa Bình là thiết chế văn hóa có chức năng , sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về thiên nhiên, con người và môi trường sống của con người trên địa bàn tỉnh; quản lý, bảo tồn, tôn tạo, sử dụng và khai thác giá trị các di tích cách mạng, di tích lịch sử - văn hóa gắn với tiềm năng du lịch, danh lam, thắng cảnh phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục truyền thống, hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

Bảo tàng tỉnh Hòa Bình có các nhiệm vụ chủ yếu, như sau:

a)Xây dựng quy hoạch phát triển; kế hoạch dài hạn và hàng năm; đề án, dự án, chương trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b)Tổ chức nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể có giá trị tiêu biểu ở địa phương và của đất nước phù hợp với phạm vị, đối tượng, nội dung hoạt động của Bảo tàng và theo quy định của pháp luật hiện hành thông qua các phương thức: Khảo sát điền dã sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa phi vật thể; khai quật khảo cổ;  tiếp nhận tài liệu, hiện vật do tổ chức, cá nhân chuyển giao, hiến tặng; mua, trao đổi tài liệu, hiện vật với tổ chức, cá nhân;

 c)Tổ chức kiểm kê, lập danh mục, lập hồ sơ tài liệu, hiện vật, hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể, hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh trên địa bàn tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành;

d)Tổ chức bảo quản tài liệu, hiện vật của Bảo tàng; di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh  được giao trực tiếp quản lý  theo đúng quy định, quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và phù hợp với phong tục, tập quán, tín ngưỡng có liên quan đến tài liệu, hiện vật;

e)Tổ chức trưng bày tài liệu, hiện vật và giới thiệu di sản văn hóa phi vật thể của Bảo tàng;

f) Trực tiếp quản lý, bảo vệ, khai thác quần thể di tích trong khu vực lòng hồ Hòa Bình và một số di tích trọng điểm khác của tỉnh;

g)Thực hiện công tác tu bổ, phục hòi di tích khi được cấp có thẩm quyền giao;

h)Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đối với các Bảo tàng, nhà trưng bầy truyền thống, chủ sở hữu di sản trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn nghiệp vụ các hoạt động tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam, thắng cảnh  trên địa bàn tỉnh Hòa Bình khi được đề nghị;

i) Tổ chức các hoạt động giáo dục của Bảo tàng gồm: Hướng dẫn thăm quan; tổ chức chương giáo dục, hội thảo, tọa  đàm khoa học, nói chuyện chuyên đề; xuất bản ấn phẩm liên quan đến hoạt động của Bảo tàng phù hợp với nội dung hoạt động và đối tượng công chúng của Bảo tàng; tạo cơ hội và khuyến khích các hình thức hộc tập và hưởng thụ văn hóa của công chúng;

j) Tổ chức các hoạt động truyền thông của Bảo tàng gồm: Giới thiệu các nội dung và hoạt động của Bảo tàng trên phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức chương trình quảng bá, phát triển công chúng cvaf xã hội hoạt động của Bảo tàng phù hợp với phạm vi, đối tượng, nội dung hoạt động của Bảo tàng và theo quy định của pháp luật hiện hành;

k) Cung cấp các hoạt động dich vụ của bảo tàng gồm: Tổ chức dịch vụ ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí và dịch vụ khác; phát triển sản phẩm lưu niệm, xuất bản ấn phẩm của Bảo tàng; tổ chức các sự kiện văn hóa, giáo dục, thể thao và du lịch; cung cấp thông tin tư liệu; tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ Bảo tàng; giám định, thẩm định di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia; bảo quản, phục hồi, làm bản sao tài liệu, hiện vật; hợp tác khai quật khảo cổ; hợp tác chuyên môn, nghiệp vụ về bảo tàng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng tỉnh và quy định của pháp luật nhằm đáp ứng nhu cầu học tập, tham quan, hưởng thụ văn hóa của công chúng hoặc đơn đặt hàng của tổ chức cá nhân;

l) Được thành lập Hội đồng khoa học của Bảo tàng đảm bảo theo các nội dung quy định tại Điều 4 Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định về tổ chức và hoạt động của Bảo tàng;

n) Tổ chức nghiên cứu khoa học, hợp tác trong nước và quốc tế liên quan đến hoạt động của Bảo tàng theo quy định của pháp luật;

o) Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự; thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Bảo tàng theo quy định của pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh;

p) Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn thu khác theo quy định của Pháp luật;

q) Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

 Trường phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao

Trường phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập theo Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình. Năm 2018 trên cơ sở hợp nhất với Trung tâm Dịch vụ thi đấu Thể dục thể thao theo Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 14/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh, được đổi tên thành Trường phổ thông Năng khiếu, huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình.

          Ban giám hiệu

- Hiệu trưởng: Nguyễn Công Thành

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Thanh Sơn

- Phó hiệu trưởng: Bùi Văn Dục

- Phó hiệu trưởng: Nguyễn Nghĩa Hưng

- Địa chỉ: Số 55 đường Trần Hưng Đạo Phường Phương lâm thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình

- Điện thoại: 02183.624. 426

Chức năng

Trường phổ thông Năng khiếu, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao có chức năng tuyển chọn, đào tạo bồi dưỡng và phát triển năng khiếu về thể dục thể thao trên cơ sở đảm bảo trình độ học vấn phổ thông cho học sinh; tuyển chon, đào tạo, huấn luyện vận động viên, các đội tuyển của tỉnh tham gia thi đấu các giải thể thao khu vực và toàn quốc; bồi dưỡng nghiệp vụ cho huấn luyện viên, cộng tác viên, cán bộ quản lý và trọng tài thể dục, thể thao trên địa bàn tỉnh; tổ chức các giải thi đấu thể thao và các hoạt động thể dục thể thao của tỉnh, các giải thể thao khu vực và toàn quốc khi được cấp có thảm quyền phê duyệt; quản lý, vận hành công trình thể dục thể thao của tỉnh khi được giao.

Nhiệm vụ, quyền hạn

Công tác đào tạo năng khiếu thể thao

a) Xây dựng kế hoach đào tạo ngắn hạn, dài hạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao;

b) Xây dựng quy chế hoạt động, quy trình tuyển chon, đào tạo học sing có năng khiếu thể dục, thể thao;

c) Phát hiện, tuyển chọn học sinh có năng khiếu thể dục thể thao;

d) Tổ chức giáo dục đạo đức, nhân cách cho học sinh, chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng, bảo đảm chế độ sinh họat văn hóa,vui chơi, giải trí cho học sinh và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cho học sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;

đ) Tổ chức huấn luyên các môn thể dục, thể thao theo kế hoạch và chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao và các hoạt động giáo dục đa dạng khác nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh;

e) Phối hợp với gia đình , các tổ chức, cá nhân trong hoạt động của nhà trường.

2.2. Công tác huấn luyện thể thao

a) Xây dựng kế hoạch tuyển chọn huấn luyện vận động viên; kế hoạch thi đấu các đội tuyển thể thao của tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

b) Huấn luyện vận động viên thể thao thành tích cao theo kế hoạch của tỉnh và Tổng cụ Thể dục thể thao;

c) Trực tiếp quản lý và huấn luyện các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia các giải thể thao khu vực và toàn quốc; tổ chức cho các đội tuyển thể thao của tỉnh tham gia các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

d) Tổ chức việc ứng dụng khoa học công nghệ và y học vào việc tuyển chọn, huấn luyện vận động viên trong phạm vi nhà trường phụ trách.

2.3. Công tác tổ chức thi đấu các giải thể thao

 Tổ chức các giải thể thao và các hoạt động thể dục thể thao của tỉnh, các giải thể thao khu vực và toàn quốc khi được cấp có thẩm quyền giao. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về hoạt động thể thao cho các địa phương và cơ sở.

2.4. Công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ

a) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên, cán bộ quản lý, trọng tài thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở;

b) Được cử các huấn luyện viên thực hiện nhiệm vụ huấn luyện cho các đội tuyển thể thao của tỉnh hoặc của quốc gia khi có yêu cầu.

2.5. Công tác quản lý khai thác các công trình thể dục, thể thao của tỉnh

a) Xây dựng Quy chế quản lý, sử dụng và khai thác các công trình thể thao; kế hoạch quản lý, khai thác tu bổ, sửa chữa các công trình thể dục thể thao do đơn vị quản lý tình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Quản lý, sử dung, bảo dưỡng cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, các công trình thể thao do đơn vị quản lý; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trong mọi hoạt động tại các công trình thể thao thuộc phạm vi quản lý;

c) Tổ chức các hoạt động dịch vụ có thu phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của nhà trường và theo quy định của pháp luật.

2.6. Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên của nhà trường trong các hoạt động thi đấu thể dục, thể thao sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt và theo quy định của pháp luật.

2.7. vận động tiếp nhân sử dụng các nguồn tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho hoạt động bồi dưỡng tài năng thể thao, nhằm phát triển sự nghiệp thể dục, thể thao.

2.8. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, thực hiện các chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của nhà trường theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý.

2.9. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồi kinh phí, tài chính, tài sản của nhà trường theo quy định cua pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2.10. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình

Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình được thành lập ngày 20/10/1960. Từ năm 1970-1975 với hai lần đổi tên Đoàn là Đoàn Ca Múa Kịch Hòa Bình, rồi đến Đoàn Ca Múa Nhạc các dân tộc tỉnh Hòa Bình. Năm 1976 Đoàn ca múa các dân tộc tỉnh Hoà Bình sát nhập với Đoàn ca múa kịch Hà Tây thành Đoàn ca múa dân tộc Hà Sơn Bình sau đó được đổi tên thành Đoàn nghệ thuật Bông Trăng . Năm 1991 tỉnh Hòa Bình được tái lập, Đoàn được đổi tên thành Đoàn nghệ thuật dân gian các dân tộc tỉnh Hòa Bình tại Quyết định số 35/QĐ-UB ngày 10/10/1991. Ngày 15/10/ 2008 được đổi tên thành Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình tại Quyết định số 2189/QĐ-UBND trực thuộc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo đoàn

Trưởng đoàn: Bạch Công Thị

Phó Trưởng đoàn: Trịnh Văn Bắc

Phó Trưởng đoàn: Triệu Thị Lệ Thủy

Địa chỉ: Số 98 đường Trương Hán Siêu phường Tân Thịnh thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình

Hòm thư điện tử: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Số điện thoại: 02183.854.328

Chức năng, nhiệm vụ 

Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, THể thao và Du lịch có chức năng biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình có tư cách pháp nhân có con dấu và tài khoản theo quy định của pháp luật.

Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hòa Bình chịu sự chỉ đạo, quản lý trược tiếp của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ của Cục Nghệ thuật biểu diễn.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Xây dựng kế hoạch, dự án dài hạn và hàng năm; các đề án và hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện.

2. Xây dựng chương trình nghệ thuật, ca múa nhạc có nội dung phong phú, đa dạng; tổ chức và nâng cao chất lượng biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương và cả nước, góp phần giáo dục về truyền thống cách mạng và nâng cao nhu cầu hưởng thụ nghệ thuật đối với quần chúng nhân dân.

3. Nghiên cứu, sưu tầm chất liệu ca múa nhạc truyền thống, đặc sắc; bảo tồn và nâng cao chất lượng nghệ thuật dân gian các dân tộc.

4.Tuyên truyền chủ chương đường lối đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thông qua nghệ thuật biểu diễn.

5. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn và thường xuyên nâng cao trình độ kỹ năng biểu diễn cho lực lượng diễn viên của Đoàn; phối hợp tuyển sinh học sinh là con em các dân tộc của địa phương có năng khiếu để gửi các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật bồi dưỡng, tạo nguồn diễn viên kế cận.

6. Xây dựng kế hoạch phối hợp, hợp tác về nghệ thuật biểu diễn trong nước và tổ chức Quốc tế. Tổ chức các hoạt động biểu diễn giao lưu, trao đổi, học tập với các đơn vị nghệ thuật các tỉnh, tành phố. Tham gia các cuộc liên hoan, hội thi, hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

7. Quản lý tổ chức bộ máy biên chế, nhan sự; thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Đoàn nghệ thuật theo quy định của nhà nước và phân cấp quản lý.

8.Quản lý sử dụng tài chính, tài sản được giao và các nguồn khác theo quy định của pháp luật.

9.Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

4. Thư Viện tỉnh

Thư viện tỉnh Hòa Bình được thành lập ngày 28/11/1956. Năm 1975 cùng với việc sáp nhập tỉnh Hòa Bình với tỉnh Hà Tây thành tỉnh Hà Sơ Bình, Thư viện tỉnh Hòa Bình một phần được chuyển về thị xã Hà Đông nhập vào thành Thư viện Hà Sơn Bình một phần ở lại thành Thư viện Thị xã Hòa Bình. Năm 1991,do yêu cầu của sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước, tỉnh Hoà Bình được tái lập, đồng thời Thư viện tổng hợp thuộc Sở Văn hóa, Thông tin thể thao tỉnh Hoà Bình được thành lập tại Quyết định số 78/QĐ-UB ngày 26/11/1991 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.Ngày 15/10/ 2008 được đổi tên thành Thư viện tỉnh Hòa Bình tại Quyết định số 2188/QĐ-UBND trực thuộc Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch.

Lãnh đạo

Phó giám đốc phụ trách: Nguyễn Mạnh Trưng

Địa chỉ: Số 102 Hai Bà Trưng Phường Phương Lâm thành phố Hòa Bình tỉnh Hòa Bình

Website: http://www.thuvienhoabinh.vn

Số điện thoại: 02183.852.343

Vị trí, chức năng

Thư viện tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tỉnh Hòa Bình, có chức năng xây dựng, xử lý, lưu trữ, bảo quản, kết nốivà tổ chức khai thác, sử dụng tài nguyên thông tin phù hợp với đặc điểm, yêucầu xây dựng phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.

Thư viện tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản tại
Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Thư viện tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 11, Điều 38, Điều 39 của Luật Thư viện và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể:

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của thư viện tỉnh trình Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý văn hóa thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Ủy ban nhân dân tỉnh các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển mạng lưới thư viện công cộng trên địa bàn;ư

3. Hướng dẫn Thư viện huyện, thành phố và các thư viện công cộng trên địa bàn thực hiện quy định, định hướng, chỉ đạo về công tác thư viện của cơ quan quản lý nhà nước về thư viện ở trung ương và địa phương. Tham gia phát triển mạng lưới thư viện, hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ cho các thư viện và tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập thư viện trên địa bàn;

4. Tham gia xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa thành văn, tài liệu cổ quý hiếm, bộ sưu tập có giá trị đặc biệt của địa phương; các tài nguyên thông tin xuất bản tại địa phương, viết về địa phương hoặc do nhân dân địa phương sáng tạo;

5. Tổ chức các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, cung ứng các dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực thư viện theo quy định của pháp luật;

6.Thực hiện xã hội hóa, vận động thu hút các tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng, phát triển thư viện và văn hóa đọc theo quy định của pháp luật;

7.Đánh giá hoạt động thư viện, nhu cầu sử dụng tài nguyên thông tin, sản phẩm và dịch vụ thông tin thư viện của người sử dụng;

8.Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển đổi số trong hoạt động thư viện; xây dựng tài nguyên thông tin số, tài nguyên thông tin mở, thư viện số theo quy định của pháp luật;

9. Tham gia hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thư viện, các hoạt động của các tổ chức quốc tế về thư viện; xây dựng và tiếp nhận các dự án tài trợ tài nguyên thông tin, trang thiết bị thư viện và dự án đào tạo, bồi dưỡng người làm công tác thư viện do tổ chức nước ngoài tài trợ theo quy định của pháp luật;

10.Báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của thư viện với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

11. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, thực hiện chế độ chính sách đối với viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của thư viện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

12.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2010132
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
767
1389
6135
141532
10827
29456
2010132

Your IP: 44.197.198.214
2022-12-09 09:23

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction