Gia đình là một tế bào của xã hội, nơi dùy trì nòi giống, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại tệ nạn xã hội, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi quốc gia, mỗi dân tộc muốn tồn tại và phát triển đều phải biết chăm sóc và bảo vệ gia đình. Không khí vui vẻ khiến mọi thành viên đều cảm thấy hạnh phúc.

gdvn

Đó là thông điệp muốn nhắn gửi tới tất cả mọi người, hãy biết yêu thương, nâng niu và trân trọng Gia đình đúng như lời Bác Hồ đã nói: “Nhiều gia đình cộng lại mới thành xã hội, gia đình tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt thì gia đình càng tốt. Hạt nhân của xã hội là gia đình”.Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 đã xác định mục tiêu: Xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội. Là trách nhiệm của mọi gia đình trong thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước.

Trải qua nhiều thế hệ, gia đình Việt Nam nói chung, gia đình các dân tộc tỉnh Hoà Bình nói riêng đã được hình thành và phát triển với những chuẩn mực giá trị tốt đẹp góp phần xây dựng bản sắc văn hoá dân tộc. Những giá trị truyền thống quý báu như lòng yêu nước, yêu quê hương, yêu thương đùm bọc lẫn nhau, thuỷ chung, hiếu nghĩa, hiếu học, cần cù và sáng tạo trong lao động, bất khuất, kiên cường vuợt qua mọi khó khăn, thử thách đã được gia đình Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử dựng nước và giữ nước. Qua nhiều thời kỳ phát triển, cấu trúc và quan hệ trong gia đình Việt Nam có những thay đổi, nhưng chức năng cơ bản của gia đình vẫn tồn tại và gia đình vẫn là một nhân tố quan trọng, không thể thiếu trong sự  phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

  15 năm thực hiện Quyết định số 72/2001/QĐ-TTg ngày 4/5/2001 của Thủ tướng Chính phủ về ngày Gia đình Việt Nam, công tác gia đình tỉnh Hòa Bình đã thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng con người mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần cho mọi người. Kinh tế hộ gia đình phát triển thực sự đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì nòi giống và sự tăng trưởng tổng thu nhập quốc dân hàng năm. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá mới ở cơ sở phát triển, ngày càng nhiều gia đình đạt tiêu chuẩn văn hoá, khu dân cư văn hoá. Công tác xoá đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm đã giúp hàng nghìn hộ gia đình thoát nghèo và nâng cao mức sống. Tính đến hết tháng 6 năm 2016, toàn tỉnh có 202.563 hộ gia đình đăng ký danh hiệu Gia đình văn hóa, ước đạt 77,4%; số khu dân cư đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa là 2.048 khu, ước đạt 66%; 1.487 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt chuẩn văn hóa, ước đạt 89,5%; tỷ lệ hộ nghèo đã giảm xuống còn 13,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 26 triệu đồng/người/năm… Từ những kết quả trên cho thấy công tác gia đình đã và đang trên đà phát triển đa dạng, phong phú của cơ chế thị trường và sản xuất hàng hóa. Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch nhanh chóng đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, áp dụng khoa học kỹ thuật trong trồng trọt và chăn nuôi. Kinh tế trang trại ngày càng phát triển làm cho đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện. Các hình thức giúp đỡ nhau “Xóa đói giảm nghèo” như cho vay vốn phát triển kinh tế, an sinh, xã hội… làm tăng thêm khối đại đoàn kết toàn dân tộc, để người người, nhà nhà, cộng đồng dân cư chung tay xây dựng đời sống văn hóa mới. Những kết quả trên đã khẳng định sự cố gắng, bắt tay vào cuộc từ cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và sự đồng tình ủng hộ, đóng góp không nhỏ của nhân dân tạo nên một diện mạo mới trong mỗi gia đình ở khu vực nông thôn và đô thị.

Những năm gần đây, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ cho các gia đình đặc biệt khó khăn, gia đình có công với cách mạng, gia đình ở vùng sâu, vùng xa. Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em đã đạt được những thành tích đáng kể, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội ngày càng ổn định và phát triển. Những giá trị nhân văn mới, tiêu biểu là bình đẳng giới và quyền trẻ em, vai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày càng được đề cao. Quyền trẻ em đã được pháp luật thừa nhận, Luật Hôn nhân và gia đình sửa đổi, Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã được Quốc hội nước Cộng hoá xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 21/11/2007. Việc thành lập cơ quan Quản lý Nhà nước về gia đình và việc lấy ngày 28/6 hàng năm là Ngày Gia đình Việt Nam đã khẳng định vai trò của gia đình đối với xã hội và mọi người trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã kịp thời ban hành những văn bản mang tính chiến lược như: Chương trình hành động số 436/CTr-TU ngày 30/5/2005 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-TƯ của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 49/CT-TƯ về xây dựng Gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 6/8/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 106/2005/QĐ-TTg ngày 16/5/2005 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Chiến lược Gia đình Việt Nam giai đoạn 2005-2010; và các văn bản ban hành kế hoạch tổ chức, triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030; thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hòa Bình… Chỉ đạo các địa phương tập trung triển khai thực hiện công tác gia đình trên diện rộng đảm bảo chất lượng, hiệu quả.

   Tuy nhiên, công tác gia đình hiện nay còn gặp không ít hạn chế: Việc thực hiện luật Hôn nhân và gia đình còn nhiều thiếu sót và bất cập. Hiện tượng tảo hôn vẫn còn tồn tại, tình trạng ly hôn, ly thân, chung sống không kết hôn, quan hệ tình dục và nạo phá thai trước hôn nhân gia tăng đã để lại những hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt đối với gia đình và xã hội. Nhiều giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp của gia đình như hiếu nghĩa, thuỷ chung, kính trên nhường dưói đang có biểu hiện xuống cấp. Nạn Bạo hành trong gia đình ngày càng tinh vi, tình trạng buôn bán phụ nữ và trẻ em, trẻ em bị xâm hại, lang thang kiếm sống, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Nhiều gia đình vẫn đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề của chiến tranh. Công tác xoá đói, giảm nghèo ở một số địa phương vẫn còn khó khăn, kết quả chưa vững chắc, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa vùng dân tộc thiểu số. Việc chuyển hướng ngành nghề cho những hộ gia đình làm nông nghiệp trong qúa trình đô thị hoá và phát triển công nghiệp chưa được quan tâm đúng mức.

  Trong thời gian tới, nếu chúng ta không quan tâm đến công tác gia đình, những khó khăn và thách thức nêu trên sẽ tiếp tục làm suy yếu gia đình, suy yếu động lực của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Để khắc phục những hạn chế trên Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh Hòa Bình sẽ tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dan tỉnh ban hành chương trình hành động, kế hoạch chiến lược nhằm triển khai có hiệu quả công tác gia đình trên diện rộng. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể đối với công tác gia đình. Coi công tác gia đình là một nội dung quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, các tổ chức chính trị và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Lồng ghép các chỉ tiêu xây dựng và phát triển gia đình vào các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Nâng cao trách nhiệm quản lý, điều hành công tác gia đình, áp dụng triển khai nghiêm túc Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình. Tích cực tham mưu, xây dựng các văn bản chỉ đạo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình nhằm đảm bảo an sinh xã hội, xã hội hóa trong công tác gia đình. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân, hộ gia đình về vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Xây dựng và nhân rộng các mô hình gia đình điển hình, tiêu biểu, tạo ra phong trào gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, biểu dương kịp thời và nhân rộng các mô hình gia đình vượt khó vươn lên làm giàu chính đáng, gia đình làm kinh tế giỏi, gia đình hiếu học, gia đình trẻ hạnh phúc, gia đình nhiều thế hệ chung sống mẫu mực, chăm sóc người cao tuối, bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, để mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.

Kỷ niệm 15 năm, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2016) là một sự kiện văn hóa lớn nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, là dịp để các gia đình giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa, hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Đây cũng là ngày mọi người trong gia đình quan tâm đến nhau, xã hội quan tâm đến trẻ nhỏ và những người cô đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn “Yêu thương và chia sẻ là bí quyết để xây dựng gia đình hạnh phúc”./.

Bùi Ngọc Lâm - TUV, Giám đốc Sở VHTT&DL

 

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2066768
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
470
859
5477
202193
3592
30346
2066768

Your IP: 3.235.25.27
2023-02-04 10:53

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction