Tổng số di tích đã xếp hạng: 61 di tích. Trong đó:

Loại hình di tích LSVH: 56 di tích

Loại hình di tích danh lam, thắng cảnh: 05 di tích

THÀNH PHỐ HOÀ BÌNH: 08 di tích LSVH

Stt Tên di tích Địa điểm Loại hình QĐ số, ngày, tháng, năm
1 Đình Ngòi Xóm Ngòi, xã Sủ Ngòi LSVH Số 138/QĐ-UBND ngày 20/1/2006
2 Địa điểm Bác Hồ về thăm Trường TNLĐXHCN Hoà Bình

Xóm Tr­ường Yên, xã Yên Mông

LSVH Số 742/QĐ-UBND ngày 02/4/2008
3 Đền Ba cô tiên - Động Thăng Xóm Thăng, xã Hòa Bình LSVH Số 01/ QĐ-UBND ngày 04/01/2017
4 Đình và Đền Thịnh Lang Tổ 16, phường Thịnh Lang LSVH Số 02/QĐ-UBND ngày 04/01/2017
5 Đình Mường Trại Tổ 16, phường Thịnh Lang, LSVH Số 142/QĐ-UBND ngày 23/01/2017
6 Đình Cả

Xã Yên Mông

LSVH Số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2018
7 Địa điểm chiến thắng Cầu Mè xóm Dụ, xã Mông Hóa LSVH

Số 931/QĐ-UBND

17/07/2012

8 Khu căn cứ cuộc khởi nghĩa chống Pháp của nghĩa quân Tổng Kiêm Đốc Bang 1909-1910

Thành phố Hòa Bình

LSVH Số 287/QĐ-UBND ngày 12 tháng 2 năm 2019

HUYỆN TÂN LẠC: 05 di tích ( 02 di tích LSVH; 03 danh lam thắng cảnh)

Stt Tên di tích Địa điểm Loại hình QĐ số, ngày, tháng, năm
9 Hang Bụt Khu III, thị trấn Mường Khến LSVH Số 138/QĐ-UBND ngày 20/1/2006
10 Miếu xóm Luỹ Xóm Luỹ, xã Phong Phú LSVH Số 79/QĐ-UBND ngày 16/1/2009
11 Núi Cột Cờ Mường Bi Xóm Dọi, xã Tuân Lộ DLTC Số 2408/QĐ-UBND, ngày 01/12/2017
12 Hang Núi Kiến Xã Lũng Vân DLTC Số 11/QĐ-UBND ngày 04 /1/2019
13 Thác Trăng Xóm Trằn Tà, Xã Do Nhân DLTC Số 2644/QĐ-UBND ngày 22/11/2019

HUYỆN LẠC SƠN: 13 di tích ( 11 di tích LSVH; 02 di tích danh lam thắng cảnh)

Stt Tên di tích Địa điểm Loại hình QĐ số, ngày, tháng, năm
14 Hang Khụ Dúng Xã Nhân Nghĩa DLTC Số 1076/QĐ-UB ngày 18/7/2003
15 Địa điểm thành lập Văn phòng Tỉnh uỷ Hoà Bình. Xã Nhân Nghĩa LSVH Số 1268/QĐ-UBND ngày 4/8/2010
16 Nơi ghi dấu lịch sử trung đoàn 52 Tây tiến Xã Thượng Cốc LSVH

Số 930 QĐ-UBND

17/07/2012

17 Đình Cổi Xã Bình Chân LSVH Số 38/QĐ-UBND ngày 14/01/2014
18 Đền Cây Đa TT Vụ Bản, Lạc Sơn LSVH Số 128/QĐ-UBND ngày 25/01/2016
19 Thác Mu Xã Tự Do DLTC Số 1870/QĐ-UBND ngày 29/9/2017
20 Đền Thượng Thị trấn Vụ Bản, LSVH Số 12/QĐ-UBND ngày 04/01/2018
21 Đền Cây Si Xã Liên Vũ LSVH Số 347/QĐ-UBND ngày 05/02/2018
22 Đền Mẫu Xã Vũ Lâm LSVH Số 1462/QĐ UBND ngày 22/6/2018
23 Đền Trường Khạ Xã Liên Vũ LSVH Số 12/QĐ-UBND ngày 04/1/2019
24 Đình Khênh Xã Văn Sơn LSVH Số 13/QĐ-UBND ngày 06/1/2020
25 Đền Băng                        Xã Ngọc Lâu LSVH Số 1294/QĐ-UBND ngày 11/6/2020
26 Đình Khói Xã Ân Nghĩa LSVH Số 151/QĐ-UBND ngày 22/1/2021

HUYỆN YÊN THUỶ: 09 di tích LSVH

Stt Tên di tích Địa điểm Loại hình QĐ số, ngày, tháng, năm
27 Đình Th­ượng Xóm Tân Thành, xã Yên Trị LSVH Số 1076/QĐ-UB ngày 18/7/2003
28 Đình Xàm Xóm Xàm, xã Phú Lai LSVH nt
29 Cụm di tích đình Đại Xã, đình và Phủ Thung Xóm Thung, xã Ngọc L­ương LSVH nt
30 Hang Chùa Th­ượng Xóm Liêu, xã Ngọc Lương LSVH Số 138/QĐ-UBND ngày 20/1/2006
31 Đình Phù Vệ Xã Đoàn Kết, huyện Yên Thủy LSVH

Số 483/ QĐ-UBND

19/04/2012

32 Đình Trung Thôn Minh Thành, xã Yên Trị LSVH Số 127/QĐ-UBND ngày 25/01/2016
33 Đình Rậm Xóm Đình Vặn, Xã Lạc Thịnh LSVH Số 2913/QĐ- UBND ngày 16/11/2016
34 Quần thể Núi Chùa Nghìa Xóm Nghìa, xã Ngọc Lương LSVH Số 2649/QĐ-UBND ngày 18/10/2016
35 Chùa Tác Đức Xã Lạc Thịnh LSVH Số 09/QĐ-UBND ngày 05/01/2016

                      

HUYỆN LẠC THUỶ: 11 di tích LSVH

Stt Tên di tích Địa điểm Loại hình QĐ số, ngày, tháng, năm
36 Đình làng Chùa Thôn Chùa, xã Phú Thành LSVH Số 557/QĐ-UBND ngày 20/3/2007
37 Đình và đền Vai Xóm Vai, xã Thanh Nông LSVH Số 1076/QĐ-UB ngày 18/7/2003
38 Đình Vôi Xóm Vôi, Xã Thanh Nông LSVH Số 2618/QĐ-UBND 29/10/2007
39 Đình làng Đồi Xóm Đồi, xã Thanh Nông LSVH

Số 1707/QĐ-UBND

13/10/2010

40 Đình Niếng Thôn Niếng, xã Hưng Thi LSVH

Số 821/ QĐ- UBND

17/05/2011

41 Chùa An Linh Xã Yên Bồng, huyện Lạc Thủy LSVH

Số 610/ QĐ-UBND

18/5/2012

42 Đền Rem Thị trấn Chi Nê LSVH Số 78/QĐ-UBND ngày 21/1 năm 2014
43 Đài phát thanh Pa Thét Lào Xã An Bình LSVH Số 2514/QĐ-UBND ngày 04/10/2016
44 Tổ Đảng thôn Hoàng Đồng- Tổ Đảng đầu tiên của tỉnh Hòa Bình Xã Khoan Dụ LSVH Số 2513/QĐ-UBND ngày 04/10/2016
45 Trường Cán bộ Dân tộc Miền Nam Khu 11, Thị trấn Chị Nờ, huyện Lạc Thủy LSVH Số 338/QĐ-UBND ngày 14/3/2017
46 Hang Cát Đùn Thôn Đại Đồng, xó Đồng Tâm, huyện Lạc Thủy LSVH Sô 1984/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2019

HUYỆN ĐÀ BẮC: 01 di tích LSVH

Stt Tên di tích Địa điểm Loại hình QĐ số, ngày, tháng, năm
47 Đền Thác Bờ Xã Vầy N­ưa, huyện Đà Bắc LSVH Số 1858/QĐ-UBND ngày 27/8/2008

HUYỆN LƯƠNG SƠN: 08 di tích LSVH

Stt Tên di tích Địa điểm Loại hình QĐ số, ngày, tháng, năm
48 Địa điểm Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hoà năm 1958 Xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn LSVH

Số 1959/ QĐ-UBND

09/10/2009

49 Đình và miếu Bá Lam