Thực hiện kế hoạch của BTV Tỉnh ủy, ngày 31/7 Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII của Đảng, đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Hội nghị đã được nghe quán triệt những nội dung cơ bản Nghị quyết TƯ 7 khóa XII của Đảng. Theo đó, tại hội nghị đã thảo luận và thông qua 3 nghị quyết: Nghị quyết về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Nghị quyết về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Nghị quyết về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các nghị quyết này là sự cụ thể hoá các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đề ra; đề cập đến những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước; tác động to lớn, sâu sắc đến đời sống tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.


Trên cơ sở đó lãnh đạo Đảng ủy – Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đề nghị các chi bộ, phòng ban, đơn vị trực thuộc tiếp tục phổ biến, quán triệt đến cán bộ, đảng viên trong đơn vị nhận thức sâu sắc, đầy đủ nội dung của từng nghị quyết. Đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết cho phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cá nhân sát hợp với nhiệm vụ chính trị của đơn vị, trong đó cần xác định rõ việc cụ thể gắn với trách nhiệm cá nhân lãnh đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết. Góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp mà BCH Trung ương đã đề ra nhằm “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ”, bảo đảm sự thống nhất về nhận thức và hành động, phát huy vai trò, trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị công tác của mình, nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các Nghị quyết của Trung ương lần này, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. /.