Ngày 14 tháng 02 năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 208/KH-SVHTTDL về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch:

* Công tác chỉ đạo, hướng dẫn 

Chỉ đạo, hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai các mục tiêu và nội dung kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022. 

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã đã được công nhận nông thôn mới tiếp tục xây dựng kế hoạch nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới bền vững, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới đối với Tiêu chí số 6 và Tiêu chí số 16 về lĩnh vực văn hóa xây dựng kế hoạch xác định nhiệm vụ, giải pháp cụ thể đối với từng tiêu chí để phấn đấu hoàn thành trong năm 2022, đặc biệt là đối với 06 xã đã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2022.

* Công tác tuyên truyền 

Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đó nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành và mọi người dân tích cực tham gia.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến về mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình năm 2022. 

Tuyên truyền, phổ biến về Cuộc thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu” và “Vườn mẫu” tỉnh Hoà Bình đến các xã và mọi người dân đăng ký tham gia dự thi “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Vườn mẫu” năm 2022.

Truyên truyền, phổ biến về Thể lệ; Tiêu chí đánh giá, xếp loại trong xây dựng sản phẩm OCOP của các địa phương, ưu tiên phát triển các nhóm ngành hàng có lợi thế và phát triển sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn. 

Tiếp tục tuyên truyền thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua “Tỉnh Hòa Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; “nhà sạch, vườn đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; “Xây dựng cảnh quan môi trường xanh -sạch - đẹp” và các cuộc vận động: “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu”, “Vườn mẫu”.

* Thực hiện Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa 

Chỉ đạo, hướng dẫn việc đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, thôn, bản, khu dân cư theo tiêu chuẩn đảm bảo Tiêu chí số 06 đối với các xã đăng ký về đích nông thôn mới năm 2022, (Phấn đấu Tiêu chí 06 về cơ sở vạt chất văn hóa đạt  91/129 xã = 70,5% số xã đạt tiêu chí).

C:\Users\TRa\Downloads\20211206_150143.jpg

Nhà văn hóa xã Bao La, huyện Mai Châu trong qúa trình hoàn thiện các hạng mục

để đưa vào sử dụng

Tiến hành rà soát, thống kê chi tiết số lượng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; nhà Văn hóa - Khu thể thao xóm, thôn, bản, khu dân cư sau khi sáp nhập để tham mưu đề xuất chính sách hỗ trợ  đầu tư đảm bảo theo Tiêu chí số 06 về cơ sở vật chất văn hóa trong chương trình xây dựng  nông thôn mới. 

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đề xuất kinh phí đầu tư xây dựng hoàn thiện các thiết chế Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã; Nhà văn hóa - Khu thể thao xóm, thôn, bản, khu dân cư đảm bảo đủ tiêu chuẩn và phục vụ nhu cầu sinh hoạt của nhân dân.

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra theo dõi việc thực hiện nội dung Tiêu chí 06 về cơ sở vật chất văn hóa; phối hợp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2022. 

* Thực hiện Tiêu chí số 16 về danh hiệu văn hóa

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", chú trọng việc xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa” theo chỉ tiêu được giao năm 2022. Nâng cao chất lượng bình xét công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, (Phấn đấu Tiêu chí số 16 về văn hóa  đạt 123/129 xã = 95,3% số xã đạt tiêu chí).

Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức tốt các hoạt động phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình dịch vụ du lịch cộng đồng trong chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Tăng cường đôn đốc, kiểm tra theo dõi việc thực hiện nội dung Tiêu chí 16 về danh hiệu văn hóa; phối hợp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các địa phương đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022. 

* Về xây dựng sản phẩm OCOP thuộc lĩnh vực dịch vụ du lịch 

Chỉ đạo hướng dẫn các địa phương và cơ sở triển khai xây dựng 07 điểm du lịch cộng đồng theo quy định Bộ Tiêu chí sản phẩm OCOP, hoàn thiện từ 01 đến 03 sản phẩm được gắn sao theo chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022.

Triển khai hỗ trợ các địa phương và cơ sở phát triển các sản phẩm Lưu niệm - Nội thất - Trang trí về lĩnh vực du lịch, được gắn sao sản phẩm OCOP theo quy định đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2022./.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2063706
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
530
1116
2415
202193
530
30346
2063706

Your IP: 18.232.31.206
2023-02-01 12:41

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction