Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo việc sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo sự phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong năm 2021, cơ quan đã thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở.

Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gồm có: Lãnh đạo Sở (Giám đốc và 03 Phó Giám đốc), 07 phòng chuyên môn và 05 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở. Tổng số công chức, viên chức, hợp đồng lao động hiện có 205 người, trong đó có 124 đảng viên. Để triển khai thực hiện đạt các mục tiêu phát triển các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo toàn ngành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên từng lĩnh vực: văn hóa và gia đình, thể dục thể thao, Du lịch.

str2011.71.jpg

Một sự kiện thể thao quần chúng do Sở VHTT&DL thực hiện

Trong năm 2021, thực hiện dân chủ công khai trong các hoạt động của cơ quan như: quản lý, sử dụng công chức, viên chức, đạo tạo bồi dưỡng và thực hiện các chế độ chính sách đối với công chức, viên chức trong đơn vị. Sở đã duy trì tốt chế độ giao bàn tuần, tháng đến lãnh đạo phòng chuyên môn; giao ban quý, 6 tháng đến lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp, lãnh đạo phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, đề ra các giải pháp chỉ đạo, tổ chức hiệu quả nhiệm vụ chính trị của ngành; tham mưu thực hiện hoàn thành 08/16 nhiệm vụ, đang thực hiện 04/16 nhiệm vụ, đưa ra khỏi danh mục 02/16 nhiệm vụ và đề nghị chuyển sang năm 2022, 02/16 nhiệm vụ trọng tâm tâm UBND tỉnh giao do ảnh hưởng của dịch Covid-19 (hoạt động tập trung đông người). Lãnh đạo thực hiện tốt việc đánh giá công chức, viên chức hàng tháng, đảm bảo thiết bị, phương tiện làm việc…. và các quy định về trách nhiệm của người đứng đầu phải thực hiện.

str2011.72.jpg

Ngành VHTT&DL đẩy mạnh việc quản lý lễ hội trong bối cảnh dịch Covid 19 diễn biến phức tạp

Chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc Sở tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức đảm bảo các nội dung theo quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị. Thường xuyên duy trì chế độ họp giao ban tuần, tháng đối với lãnh đạo các phòng chuyên môn; tổ chức giao ban quý, sơ kết, tổng kết đúng định kỳ. Chỉ đạo rà soát quy chế làm việc, quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, đơn vị trực thuộc nhằm đảm bảo bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và quy chế dân chủ tại cơ quan. Có 06/06 cơ quan, đơn vị ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài sản công.

Kết quả đạt được năm 2021: Việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận chính quyền đã được Đảng ủy, lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt kết quả khá toàn diện, ngày càng đi vào nề nếp, phát huy hiệu quả trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Công tác dân chủ cơ sở được gắn với chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, phát huy sức mạnh đoàn kết của cán bộ công chức, viên chức, tạo niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý điều hành của Nhà nước. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về chủ trương đổi mới trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của ngành; công khai, dân chủ trong công tác tổ chức cán bộ. Tích cực triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, với nhiều giải pháp cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan; Thường xuyên quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có năng lực, phẩm chất chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm. Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, luôn đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện chế độ Thủ trưởng, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể quần chúng trong cơ quan, đơn vị.

Trong năm 2022, Sở tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản chỉ đạo khác của Trung ương và của tỉnh về công tác dân vận chính quyền, dân chủ cơ sở đến đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức toàn ngành; tăng cường việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí công tác dân chủ cơ sở, công tác dân vận trong tỉnh hình mới, tích cực tham gia và hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong toàn ngành. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ của Sở. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh.Thông báo kịp thời các nội dung cán bộ, công chức, viên chức được biết để tham gia kiểm tra, giám sát; Tăng cường công tác kiểm tra trong việc thực hiện Quy chế dân chủ; Quy chế làm việc; tình hình quản lý sử dụng kinh phí, tài sản, việc thực phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác thanh tra, kiểm tra thẩm định các hồ sơ liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành. Tạo điều kiện cho tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên tổ chức các hoạt động theo Điều lệ quy định; tạo điều kiện thuận để Ban thanh tra nhân dân thực hiện công tác giám sát, kiểm tra các hoạt động của cơ quan theo quy định.

Bùi Xuân Trường

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2060712
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
390
679
5193
193195
27882
33525
2060712

Your IP: 35.173.35.14
2023-01-28 07:19

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction