Trong năm 2021, Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để quản lý, phát triển ngành ở địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ tỉnh tới cơ sở. Kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực sau:

- Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước

Chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch, quy hoạch của Trung ương và của Tỉnh về các lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình theo chức năng, nhiệm vụ của ngành. Tích cực nghiên cứu tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật và các đề án, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 24/2021/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Nghị Quyết số 04-NQ/TU ngày 11/10/2021 của  Ban thường vụ Tỉnh ủy về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 795/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh về việc thành lập Ban tổ chức địa phương đăng cai tổ chức môn xe đạp trong chương trình SEA Games lần thứ 31 năm 2021; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 04/01/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức các hoạt động quảng bá, giới thiệu văn hóa du lịch Hòa Bình tại Hà Nội; Kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 16/4/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các nhiệm vụ Bảo tồn và phát huy giá trị DSVH Mo Mường năm 2021; Kế hoạch số 151/KH-UBND ngày 29/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới ...). Chỉ đạo toàn ngành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Quán triệt, triển khai toàn ngành thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo đúng tiến độ, theo quy định, trong năm 2021 đã tiến hành 01 cuộc thanh tra chuyên ngành việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hòa Bình; 09 cuộc kiểm tra đối với 469 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực quảng cáo, thể thao, lưu trú du lịch, karaoke; xử phạt vi phạm hành chính 27.000.000 đồng đối với 04 tổ chức và 03 cá nhân. Thực hiện công tác tiếp công dân tại trụ sở cơ quan theo quy định. 

- Tổ chức các hoạt động chuyên ngành

 Lĩnh vực Văn hoá, Gia đình: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, các hoạt động văn nghệ, chiếu phim, triển lãm tranh cổ động, ảnh thời sự, xe ô tô lưu động … với nội dung phong phú chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ các cấp; chào mừng Kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Trong năm 2021 các đơn vị, huyện, thành phố đã cắt treo 24.228 lượt băng rôn, cờ, khẩu hiệu; 412 cụm pa nô; tuyên truyền lưu động bằng xe chuyên dụng 1.036 lượt.  Phối hợp với Cục Văn hóa cơ sở tổ chức thành công Triển lãm tranh cổ động toàn quốc với chủ đề xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, xây dựng nếp sống văn minh và lễ hội tại Hòa Bình. Tổ chức Triển lãm ảnh “Thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình” chào mừng kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Thành lập Đoàn nghệ nhân Mo Mường và Chiêng Mường tham gia các hoạt động trình diễn Mo Mường và Chiêng Mường trong khuôn khổ “Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam”. Tổ chức Đoàn nghệ thuật quần chúng tỉnh tham gia các hoạt động trong tuần “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản văn hóa Việt Nam”. Tổ chức thành công Hội diễn Nghệ thuật Quần chúng tỉnh Hòa Bình năm 2021. Tiếp nhận 300 bộ tranh về Biển đảo và các nước ASEAN từ  Sở Thông tin và Truyền thông phục vụ công tác tuyên truyền. Tổ chức 387 buổi chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa ước phục vụ 22.151 lượt người xem; 10 buổi tại rạp, ước phục vụ 800 lượt người xem; In nhân bản và phát hành 350 tựa phim kỹ thuật số. Tổ chức 49 chương trình biểu diễn, trong đó có 19 chương trình phục vụ nhiệm vụ chính trị, đối ngoại ước phục vụ trên 10.000 lượt người xem; 08 buổi biểu diễn trực tiếp, 09 chương trình ghi hình phát trên Đài phát Thanh và Truyền hình tỉnh phục vụ nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của tỉnh, ước phục vụ hơn 29.000 lượt người xem. Tham gia Liên hoan Ca - Múa - Nhạc toàn quốc năm 2021 đạt 05 Huy chương (01 HCV; 03 HCB và 01 HCĐ) và 01 Bằng khen của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam. Chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý tổ chức lễ hội, tín ngưỡng đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Hoàn thành việc lập hồ sơ 03 di sản văn hóa phi vật thể (Tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình; Lễ hội truyền thống Khai hạ dân tộc Mường Hòa Bình; Nghệ thuật trình diễn Keng Lóng dân tộc Thái) trình Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Triển khai thực hiện các bước trong tiến trình tham mưu cho UBND tỉnh lập hồ sơ di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; Thực hiện kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trang phục truyền thống dân tộc Mông tại huyện Mai Châu; Kiểm kê, điều tra, khảo sát thực địa 233 địa điểm di tích trên địa bàn huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Cao Phong, Mai Châu và thành phố Hòa Bình; lập danh mục xác định tên gọi, địa điểm của 79 di chỉ văn hóa Hòa Bình trên địa bàn tỉnh. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với 41 di vật, cổ vật do tổ chức, cá nhân trao tặng từ năm 2015 đến năm 2019. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bằng xếp hạng cho 01 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Tổ chức 02 cuộc trưng bày hiện vật bảo tàng, thu hút gần 3.000 lượt khách tham quan. Duy trì tốt việc phục vụ bạn đọc tại Thư viện và xe ô tô thư viện lưu động, tổng số lượt bạn đọc được Thư viện phục vụ trong năm là 101.635 lượt; 39.221 lượt luân chuyển; 41.520 lượt truy cập; cấp, gia hạn 995 thẻ bạn đọc; phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại 24 điểm trên địa bàn tỉnh; bổ sung 850 bản sách, 33 đầu báo, tạp chí. Tổ chức thành công Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến với chủ đề “Cuốn sách tôi yêu” tổng cộng có 55 thí sinh dự thi; Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021, với 6.279 bài dự thi, trao 21 giải; Phối hợp với Sở Thông tin và Truyên thông tổ chức thành công Ngày Hội sách và Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào tại cơ sở, trong năm 2021 có 86,4% gia đình văn hoá; 92,3% làng văn hoá; 92,3% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp Bằng công nhận danh hiệu “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục, giai đoạn 2016-2020 cho 136 cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn, chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố thực hiện tổng kết Đề án “Tăng cường thực thi pháp luật về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước giai đoạn đến năm 2021”; Rà soát, quản lý sử dụng, khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao tại các địa phương và cơ sở sau khi sáp nhập, hiện nay toàn tỉnh có 11 nhà văn hóa cấp huyện, 120 nhà văn hóa xã, 1.550 nhà văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố; 1.550 khu thể thao thôn, xóm, tổ dân phố. Phối hợp với Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới kiểm tra, đánh giá, báo cáo thẩm định tiêu chí số 06 và tiêu chí 16 các xã đăng ký về đích nông thôn mới tại cơ sở, toàn tỉnh có 58/129 xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

Quản lý nhà nước về Gia đình: Tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh ban hành các Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; thực hiện Đề án “Tăng cường công tác truyền thông về giữ gìn hạnh phúc gia đình và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hoà Bình năm 2021”. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền Ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và truyền thông Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11 và Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới. Tổ chức 05 cuộc truyền thông cho nhóm cộng đồng về kiến thức, kỹ năng phòng, chống bạo lực gia đình tại huyện Cao Phong và Tân Lạc; 05 lớp tập huấn và xuất bản 500 cuốn sách về công tác gia đình. Tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình” có 1.602 bài dự thi, trao 24 giải cho các tác giả. Đến nay toàn tỉnh có 169 Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình theo tiêu chuẩn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 196 mô hình hoạt động độc lập; 1.443 câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững; 1.348 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình; 589 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng và 159 đường dây nóng.

Lĩnh vực Thể dục, thể thao: Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2030; Kế hoạch hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2025; Quyết định thành lập Ban tổ chức địa phương đăng cai tổ chức môn xe đạp trong chương trình SEA Games lần thứ 31 năm 2021. Ban hành và triển khai các kế hoạch phát triển phong trào thể dục thể thao trong toàn tỉnh, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục, thể thao gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Năm 2021, số người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 34,2%; số hộ gia đình thể thao đạt 25,9 %. Tham mưu cho Ban Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn công tác triển khai Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VII năm 2022, năm 2021, toàn tỉnh đã có 18/151 xã, phường tổ chức Đại hội TDTT. Chỉ đạo các huyện, thành phố tổ chức 28 giải thể thao cấp huyện; 166 giải thể thao cấp xã, tổng cộng có hơn 30.815 lượt vận động viên tham gia. Tổ chức thành công 05 giải thể thao cấp tỉnh; 03 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ TDTT và công tác tổ chức Đại hội TDTT cho cán bộ cơ sở. Thực hiện ký kết với Công an tỉnh Chương trình phối hợp quản lý, chỉ đạo, tổ chức hoạt động thể dục thể thao trong lực lượng Công an tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025.

Về Thể thao thành tích cao: Tuyển chọn, huấn luyện các Đoàn vận động viên tỉnh Hoà Bình tham gia thi đấu 9 giải thể thao khu vực và toàn quốc đạt 29 huy chương (08 HCV, 04 HCB, 17 HCĐ). Có 01 Huấn luyện viên, 03 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển xe đạp địa hình quốc gia; 05 học sinh lớp năng khiếu Boxing, Karate, Điền kinh và Xe đạp vào đội tuyển trẻ quốc gia. Phối hợp tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình; trận thi đấu bóng đá giữa CLB Bóng đá Hòa Bình với CLB Bóng đá Hải Nam, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc; tuyển sinh vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi U13 và U15 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021. Tổ chức thành công giải Bán Marathon tỉnh Hòa Bình lần thứ I, năm 2021 gắn với công tác quảng bá du lịch trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực Du lịch: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo du lịch tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch, đề án phát triển du lịch tỉnh; Ký kết Quy chế triển khai hoạt động hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng và thành phố Hồ Chí Minh. Tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về xây dựng huyện Mai Châu trở thành điểm du lịch quốc gia vào năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Tổ chức thành công Chương trình giới thiệu, quảng bá Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình tại Hà Nội năm 2021; Hội nghị Kích cầu du lịch trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Hòa Bình góp phần quảng bá văn hóa, du lịch của tỉnh. Phối hợp tổ chức đoàn công tác liên ngành kiểm tra việc thực hiện, hoàn thiện hồ sơ, đánh giá, phân loại sản phẩm Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm (OCOP)” tại các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức 03 lớp tập huấn cho các cá nhân, đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh. Triển khai các hoạt động tuyên truyền quảng bá, hỗ trợ tích cực cho Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý, thẩm định, hướng dẫn các đơn vị hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của Luật Du lịch, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách; Tuyên truyền vận động các khách sạn trên địa bàn tỉnh tham gia làm khu cách ly tập trung dịch Covid-19. Thẩm định và công nhận 30 cơ sở lưu trú; Cấp, đổi 03 thẻ Hướng dẫn viên du lịch; 01 giấy phép cho doanh nghiệp lữ hành nội địa. Năm 2021, Hòa Bình đón 1.478.080 lượt khách, đạt 43% kế hoạch năm, trong đó khách quốc tế 48.551 lượt; khách nội địa 1.429.529 lượt. Tổng thu từ khách du lịch: khoảng 1.513 tỷ đồng, đạt 52,2% kế hoạch năm.

Bảng số liệu kèm theo


    Lam Châu (tổng hợp)

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2060685
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
363
679
5166
193195
27855
33525
2060685

Your IP: 35.173.35.14
2023-01-28 06:49

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction