Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để quản lý, phát triển ngành ở địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ tỉnh tới cơ sở. Kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực sau:

- Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước

Tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban Chỉ đạo của tỉnh ban hành các Quyết định, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hòa Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân (Kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch Triển khai thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 – 2026; Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình” giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hoà Bình, giai đoạn 2021-2026”; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022; Quyết định kiện toàn Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức môn Xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Bộ Hồ sơ quốc gia di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh trong Danh sách di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình”; Quyết định về việc cấp Bằng công nhận Danh hiệu“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục giai đoạn 2017 – 2021...); Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch Tổ chức truyền dạy Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình Chương trình về Phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2030; Kế hoạch Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021 – 2025; Kế hoạch số Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường đến năm 2025; Kế hoạch tổ chức kích cầu du lịch và các hoạt động Farm trip, Press trip năm 2022. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiện. Quán triệt, triển khai toàn ngành thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời điều chỉnh, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn, trong 6 tháng đầu năm 2022, đã tiến hành kiểm tra đối với 69 tổ chức, cá nhân; thanh tra chấp hành các quy định trong quản lý di tích tại huyện Cao Phong; xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 tổ chức và 03 cá nhân vi phạm với tổng số tiền là 37.840.000 đồng. Thực hiện công tác trực tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động chuyên ngành

Lĩnh vực Văn hoá, Gia đình: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền cổ động “Mừng Đảng - Mừng Xuân”, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, tập trung tuyên truyền và phục vụ Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026, tuyên truyền đăng cai tổ chức môn Xe đạp trong chương trình SEA Game 31 tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị, huyện, thành phố đã cắt treo 10.820  lượt băng rôn, cờ, khẩu hiệu; 418 cụm pa nô; tuyên truyền xe lưu động 462 lượt; Tổ chức 01 đợt tuyên truyền lưu động chuyên đề: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình” (1932-2022) tại 10 huyện, thành phố. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh: Ghi hình chương trình nghệ thuật Chào Xuân Nhâm Dần 2022; Tổ chức Đợt phim chào mừng “Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022) và Mừng xuân Nhâm Dần 2022”; Thành lập Đoàn cán bộ, nghệ nhân chiêng Mường tỉnh Hòa Bình tham gia chương trình chào mừng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Toàn quốc lần thứ XIII; “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam”; Hội nghị xúc tiến cung cầu sản phẩm năm 2022. In nhân bản và phát hành 130 tựa phim kỹ thuật số; tổ chức 417 buổi chiếu phim lưu động, phục vụ khoảng 12.100 lượt người xem. Tham mưu ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2021-2026”; triển khai chỉ tiêu kế hoạch của Phong trào; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình giai đoạn 2022 – 2030; Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030”; Kế hoạch công tác quản lý về xây dựng thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2022; Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2022; Triển khai thực hiện Kết luận số 246-KL/TU ngày 27/01/2022 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nhân rộng tổ tự quản trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”. Hướng dẫn, đôn đốc, chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố đăng ký các danh hiệu văn hóa năm 2022; đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 06 và 16 đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020, đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, góp phần nâng cao chất lượng Phong trào, xây dựng nếp sống văn minh ở cơ sở. Chỉ đạo các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2022 đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19. Tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong tiến trình xây dựng bộ hồ sơ quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp: thành lập Ban Chỉ đạo, Ban xây dựng hồ sơ; hoàn thành việc kiểm kê di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các bước tiến tới tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình”. Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mai Châu. Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, lập hồ sơ khoa học các di tích; thẩm định và thông báo kết quả thẩm định một số dự án tu bổ, tôn tạo di tích tại các huyện Cao Phong, Lương Sơn, Lạc Sơn, Mai Châu, Yên Thủy, Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình. Duy trì trưng bày hiện vật tại Bảo tàng tỉnh với các các chuyên đề “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển”; "Trung đoàn 52 Tây tiến";“Sưu tập tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa do nhóm Nhân sĩ Hà Đông trao tặng tỉnh Hòa Bình”. Thực hiện kiểm kê khoa học hiện vật, phục dựng trống đồng phục vụ cho công tác trưng bày, nghiên cứu khoa học. Phối hợp với Đài PT- TH tỉnh ghi hình chương trình Chào xuân Nhâm Dần 2022 phát sóng phục vụ nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm đã tổ chức 29 buổi biểu diễn, trong đó 14 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị trong tỉnh, 05 buổi biểu diễn trực tiếp và ghi hình phát sóng trên đài truyền hình tỉnh phục vụ bà con nhân dân, thành lập Đội xung kích phục vụ 10 buổi biểu diễn tại huyện đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, ước phục vụ hơn 21.000 lượt người xem. Tổ chức 9 cuộc trưng bày sách báo phục vụ các ngày Lễ, kỷ niệm, các chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Duy trì việc phục vụ bạn đọc tại chỗ và xe lưu động, trong 6 tháng đầu năm: cấp, chuyển đổi 132 thẻ; luân chuyển 7.831 cuốn sách, báo, tạp chí; bổ sung 972 cuốn sách; thu hút 7.999 lượt bạn đọc. Phát động cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến”; Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Hòa Bình năm 2022; Phối hợp tổ chức Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình tại Công viên di sản các nhà khoa học huyện Cao Phong; phục vụ bạn đọc theo xe lưu động tại Trường Nội trú huyện Cao Phong và trường THCS Do Nhân huyện Tân Lạc.

Quản lý nhà nước về Gia đình: Tham mưu cho UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác gia đình năm 2022; ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 22/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 06/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2025. Báo cáo đánh giá Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 29-CT/TU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tổ chức 02 cuộc truyền thông và báo cáo kết quả truyền thông giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tại huyện Đà Bắc; Hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc; Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. 

Lĩnh vực Thể dục, thể thao: Tham mưu Ban Tổ chức Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VII năm 2022 tổ chức thành công 05 Giải thể thao trong Chương trình Đại hội. Phối hợp tổ chức thành công Giải Xe đạp phong trào tỉnh Hoà Bình mở rộng lần thứ I năm 2022; Đại hội Liên đoàn Bóng đá tỉnh Hòa Bình lần thứ I (nhiệm kỳ 2022-2027); Đại hội Liên đoàn Vovinam khóa I nhiệm kỳ 2021-2026; Lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn Dù lượn toàn quốc năm 2022. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường đến năm 2025; Kế hoạch Hướng dẫn toàn dân tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật cho công chức, viên chức, công nhân lao động giai đoạn 2021 – 2025. Báo cáo tổng kết Chương trình phối hợp về đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, du lịch của Người Cao tuổi và tham gia xây dựng, phát triển gia đình bền vững giai đoạn 2017-2021.

Tham mưu Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức thành công môn Xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Công tác tổ chức được thực hiện an toàn, chu đáo, thông qua sự kiện có tác dụng quảng bá rất lớn hình ảnh một Hòa Bình thân thiện, mến khách tới bạn bè trong nước, quốc tế. Kết quả Đoàn Việt Nam đạt 04 Huy chương vàng, 02 Huy chương Bạc (có 01 HCB môn đồng đội, trong đó có 02 VĐV của tỉnh Hòa Bình).

Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022; Đại hội TDTT cấp xã, huyện đảm bảo tiến độ theo kế hoạch.

- Thể thao thành tích cao: Tiếp tục duy trì kế hoạch đào tạo 07 lớp năng khiếu thể thao. Ban hành và triển khai kế hoạch tham gia các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm, thành lập Đoàn thể thao tỉnh Hòa Bình tham gia thi đấu 07 giải toàn quốc và khu vực đạt 5HCV, 8HCB, 18HCĐ.  

Lĩnh vực Du lịch: Tham mưu cho Ban Cán sự Đảng ủy ban nhân dân tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Báo cáo sơ kết 5 năm và Kết luận thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 22/6/2017 về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành khu du lịch Quốc gia. Tham mưu triển khai Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch Chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh TBMR với thành phố Hồ Chí Minh; Kế hoạch kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022. Tham mưu tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản thỏa thuận Chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 -2026 giữa UBND tỉnh Hòa Bình và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam; Hội nghị Liên kết phát triển du lịch giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Hòa Bình trong giai đoạn bình thường mới. Tham gia Chương trình tọa đàm với chủ đề “Mở cửa du lịch ở miền núi - Cơ hội và thách thức” của Đài truyền hình Việt Nam. Phối hợp sản xuất chương trình truyền hình “Tiềm năng tỏa sáng” phát sóng trên Kênh văn hóa Việt (VTC10).

Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022 và các hoạt động Farm trip, Press trip quảng bá du lịch tỉnh năm 2022; Tham gia trưng bày gian hàng tại Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Xây dựng tờ rơi quảng bá du lịch tỉnh trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Ban hành kế hoạch triển khai Đề án số 08-ĐA/TU của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025”. Triển khai các hoạt động hỗ trợ cho Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình; nội dung số hóa và đăng bài trên Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh.

Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp và người dân kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh củng cố, nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và phòng, chống dịch Covid-19 cho du khách. Kết quả 6 tháng đầu năm, tỉnh Hòa Bình ước đón 1.680.000 lượt khách, đạt 65,1% kế hoạch năm, trong đó: khách quốc tế 60.000 lượt, đạt 60% kế hoạch năm; khách nội địa 1.620.000 lượt, 65,3% kế hoạch năm; Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 1.900 tỷ đồng, đạt 79,2 % kế hoạch năm.

Lam Châu (tổng hợp)

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2060721
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
399
679
5202
193195
27891
33525
2060721

Your IP: 35.173.35.14
2023-01-28 07:26

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction