Trong Quý II/2022, Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình đã tích cực, chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các văn bản để quản lý, phát triển ngành ở địa phương; triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ tỉnh tới cơ sở. Kết quả được thể hiện trên các lĩnh vực sau:

- Tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quản lý nhà nước

Tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh và các Ban Chỉ đạo của tỉnh ban hành các Quyết định, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tỉnh Hòa Bình, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân (Kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch thực hiện "Chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình"; Kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2022 - 2026; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình” giai đoạn 2022 – 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Quyết định thành lập Ban Tổ chức Hội thảo 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình” (1932 – 2022); Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng bộ hồ sơ quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp; Quyết định về việc cấp Bằng công nhận Danh hiệu“Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” 5 năm liên tục giai đoạn 2017 – 2021...); Chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được UBND tỉnh giao đảm bảo tiến độ, thời gian quy định. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch triển khai thực hiện lập hồ sơ khoa học Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch Tổ chức truyền dạy di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Hòa Bình năm 2022; Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền công tác dân số năm 2022. Quán triệt, triển khai toàn ngành thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời điều chỉnh, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an toàn, thích ứng linh hoạt, thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên địa bàn, trong Quý II/2022 đã  tổ chức 01 cuộc thanh tra việc chấp hành các quy định trong quản lý di tích tại huyện Cao Phong; 03 cuộc kiểm tra đối với 20 tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, thể thao, du lịch trên địa địa bàn, xử phạt vi phạm hành chính đối với 01 tổ chức, 02 cá nhân vi phạm với tổng số tiền 14.000.000đ. Thực hiện công tác trực tiếp công dân tại Trụ sở cơ quan theo quy định.

- Tổ chức các hoạt động chuyên ngành

Lĩnh vực Văn hoá, Gia đình: Chỉ đạo đơn vị thuộc Sở, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện, thành phố tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương bằng nhiều hình thức: Băng zôn, khẩu hiệu, cờ, pa nô, tuyên truyền lưu động bằng xe chuyên dụng, tập trung tuyên truyền và phục vụ Hội nghị thường trực Hội đồng nhân dân 14 tỉnh trung du và miền núi phía Bắc lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền đăng cai tổ chức môn Xe đạp trong chương trình SEA Game 31 tổ chức tại tỉnh Hòa Bình. Trong quý II/2022 đã cắt treo 5.945 lượt băng rôn, cờ, khẩu hiệu, 273 cụm pa nô; tuyên truyền xe lưu động 266 lượt; Tổ chức 01 đợt tuyên truyền lưu động chuyên đề: Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, Kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình” (1932-2022) tại 10 huyện, thành phố. Thành lập Đoàn cán bộ, nghệ nhân tham gia “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” năm 2022; Hội nghị xúc tiến cung cầu sản phẩm năm 2022. Tổ chức 417 buổi chiếu phim lưu động, phục vụ khoảng 12.100 lượt người xem; In nhân bản và phát hành 80 tựa phim kỹ thuật số; Xây dựng 01 phóng sự tuyên truyền năm 2022. Tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch,  đánh giá kết quả thực hiện tiêu chí 06 và 16 đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018 – 2020; xây dựng chỉ tiêu, tiêu chí và hướng dẫn thực hiện các Bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, huyện nông thôn mới nâng cao thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025. Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh”. Chỉ đạo phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố phát động Cuộc thi viết tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá; đẩy mạnh tuyên truyền các Chỉ thị của Trung ương và của tỉnh về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Tích cực tham mưu thực hiện các nhiệm vụ trong tiến trình xây dựng bộ hồ sơ quốc gia Di sản văn hóa Mo Mường đệ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể bảo vệ khẩn cấp: thành lập Ban Chỉ đạo, Ban xây dựng hồ sơ; hoàn thành việc kiểm kê di sản văn hóa Mo Mường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các bước tiến tới tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu nền “Văn hóa Hòa Bình”. Phối hợp với Vụ Văn hóa dân tộc tổ chức lớp tập huấn về xây dựng mô hình, phương pháp bảo tồn Chợ phiên đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mai Châu. Thực hiện công tác điều tra, khảo sát, lập hồ sơ khoa học các di tích; xin ý kiến và thông báo ý kiến việc tu bổ, tôn tạo một số di tích lịch sử văn hóa tại huyện Lạc Thủy và thành phố Hòa Bình. Duy trì trưng bày hiện vật tại Bảo tàng tỉnh với các các chuyên đề “Tỉnh Hòa Bình 135 năm xây dựng và phát triển”; "Trung đoàn 52 Tây tiến";“ Sưu tập tranh thờ cổ và hiện vật văn hóa do nhóm Nhân sĩ Hà Đông trao tặng tỉnh Hòa Bình”. Xây dựng Kế hoạch phối hợp trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa Mường” tại Bảo tàng Hải Phòng năm 2023. Thực hiện kiểm kê khoa học hiện vật, phục dựng trống đồng phục vụ cho công tác trưng bày, nghiên cứu khoa học. Đoàn nghệ thuật các dân tộc tỉnh Hoà Bình tiếp tục xây dựng, tập luyện chương trình nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị. Trong Quý II/2022 đã tổ chức 24 buổi biểu diễn, trong đó 11 buổi biểu diễn phục vụ nhiệm vụ chính trị trong tỉnh, 10 buổi biểu diễn tại huyện đảo Trường Sa, 03 buổi biểu diễn phục vụ nhân dân các xã vùng II, III, tổng các buổi biểu diễn ước phục vụ hơn 18.900 lượt người xem. Tổ chức 07 cuộc trưng bày sách báo phục vụ các ngày Lễ, kỷ niệm, các chuyên đề phục vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Duy trì phục vụ bạn đọc tại Thư viện tỉnh, cấp, chuyển đổi 47 thẻ; luân chuyển 4.110 cuốn sách, báo, tạp chí; thu hút 3.947 lượt bạn đọc. Phát động cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề “Sách và khát vọng cống hiến”; Cuộc thi “Đại sứ Văn hóa đọc” tỉnh Hòa Bình năm 2022; Phối hợp tổ chức Ngày sách Việt Nam và Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình tại Công viên di sản các nhà khoa học huyện Cao Phong; phục vụ bạn đọc theo xe lưu động tại Trường Nội trú huyện Cao Phong và trường THCS Do Nhân huyện Tân Lạc 

Quản lý nhà nước về Gia đình: ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam; Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030; Tổ chức 02 cuộc truyền thông và báo cáo kết quả truyền thông giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tại huyện Đà Bắc. Hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình; Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022.

Lĩnh vực Thể dục, thể thao: Tiếp tục đôn đốc thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VII năm 2022; chỉ đạo, hướng dẫn huyện Lạc Thủy phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại hội điểm cấp huyện; tổ chức thành công 04 giải thể thao trong Chương trình Đại hội gồm: Giải Vô địch Bóng đá 7 người; Giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX; Giải vô địch Bơi các cự ly; Giải Vô địch Karate tỉnh Hòa Bình năm 2022. Phối hợp tổ chức thành công Đại hội Liên đoàn Bóng đá tỉnh Hòa Bình lần thứ I (nhiệm kỳ 2022-2027); Giải Xe đạp phong trào tỉnh Hoà Bình mở rộng lần thứ I năm 2022; lớp tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ môn Dù lượn toàn quốc năm 2022. Ban hành Kế hoạch Triển khai Chương trình Sức khỏe học đường đến năm 2025. 

Tham mưu Ban Tổ chức địa phương đăng cai tổ chức thành công môn Xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31. Công tác tổ chức được thực hiện an toàn, chu đáo, thông qua sự kiện có tác dụng quảng bá rất lớn hình ảnh một Hòa Bình thân thiện, mến khách tới bạn bè trong nước, quốc tế. Kết quả Đoàn Việt Nam đạt 04 Huy chương vàng (có 01 HCV môn đồng đội), 02 Huy chương Bạc (có 01 HCB môn đồng đội, trong đó có 02 VĐV của tỉnh Hòa Bình).

Về Thể thao thành tích cao: Duy trì thực hiện kế hoạch đào tạo 07 lớp năng khiếu thể thao. Ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức các giải thể thao của tỉnh, kế hoạch tham gia các giải thi đấu thể thao khu vực và toàn quốc năm 2022. Trong Quý II, thành lập Đoàn thể thao tỉnh tham gia thi đấu 05 giải toàn quốc và khu vực đạt 05 HCV, 05 HCB và 11 HCĐ. 

Lĩnh vực Du lịch: Tham mưu tổ chức thành công Hội nghị kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022. Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án số 08-ĐA/TU  của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “phát triển dịch vụ, trọng tâm là phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025”; Tham gia trưng bày gian hàng tại Ngày hội du lịch thành phố Hồ Chí Minh; Xây dựng tờ rơi quảng bá du lịch tỉnh thông qua giải đua xe đạp trong chương trình Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31; tổ chức các hoạt động Farm trip, Press trip quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch của tỉnh; triển khai các hoạt động hỗ trợ cho Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình; nội dung số hóa và đăng bài trên Cổng thông tin du lịch thông minh tỉnh. Trong quý II tỉnh Hòa Bình ước đón 880.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế 32.000 lượt, khách nội địa 768.000 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước 1.000 tỷ đồng.

Lam Châu (tổng hợp)

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2060818
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
496
679
5299
193195
27988
33525
2060818

Your IP: 35.173.35.14
2023-01-28 08:31

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction