Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo nhiệm vụ công tác tháng 3

Nội dung

PHÒNG QUẢN LÝ VĂN HÓA

1. Tiếp tục tham mưu tổ chức thực hiện khi kế hoạch tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022 được ban hành.

2. Tham mưu tổng hợp ý kiến góp ý và trình ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh triển khai thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030.

3. Tham mưu tổng hợp ý kiến góp ý của các sở, ngành và các địa phương, trình ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025.

4. Tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Lập hồ sơ Mo Mường: tham mưu thành lập Ban Chỉ đạo và tổ chức họp BCĐ; tham mưu cho lãnh đạo Sở ký hợp đồng với Viện Âm nhạc để triển khai thực hiện việc lập hồ sơ. 

5.Tham mưu cho lãnh đạo Sở thẩm định các dự án tu bổ, tôn tạo di tích của các địa phương

6. Tham mưu xây dựng dự thảo Kế hoạch tham gia các hoạt động của Ngày hội tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV tại tỉnh Phú Thọ, năm 2022

7. Tham mưu xây dựng Kế hoạch, Thể lệ Cuộc thi sáng tác âm nhạc tỉnh Hòa Bình năm 2022 (Thực hiện khi Kế hoạch tổ chức các sự kiện VHTTDL năm 2022 của Tỉnh ban hành)

8. Tham mưu trình xin họp chuyên đề thống nhất ý kiến báo cáo UBND tỉnh về tháo gỡ vướng mắc tại di tích đền Thác Bờ.

PHÒNG QUẢN LÝ DU LỊCH

9. Tham mưu cho UBND ban hành Kế hoạch kích cầu du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2022 và chuẩn bị cho nội dung Chương trình kích cầu du lịch của tỉnh.

10. Triển khai nội dung số hóa Cổng thông tin du lịch thông minh và triển khai đăng các bài viết trên Cổng thông tin du lịch thông minh.

11. Triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ cho Khu du lịch quốc gia hồ Hòa Bình sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.

12. Tham mưu tổ chức Hội nghị ký kết Biên bản thỏa thuận về Chương trình hợp tác toàn diện giai đoạn 2022 -2026 giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam.

PHÒNG QUẢN LÝ TDTT

13. Tiếp tục tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, TP tổ chức Đại hội TDTT cấp xã, phường, thị trấn và tổ chức thi đấu các môn thể thao cấp huyện, thành phố; tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình năm 2022; hướng dẫn hoạt động chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Thể thạo Việt Nam 27/3.

14. Tham mưu Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo giải Việt dã truyền thống Cúp Báo Hòa Bình lần thứ XXX năm 2022.

15. Tham mưu BTC triển khai công tác chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức an toàn thành công  giải Cờ vua,  Cờ tướng.

16. Tập trung tham mưu Ban Tổ chức SEA Games 31 triển khai các nội dung nhiệm vụ, tiến độ, thời gian  theo kế hoạch BTCĐP; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn yêu cầu của các Tiểu ban  SEA Games 31 trung ương đề ra.

PHÒNG XDNSĐSVH

Phong trào toàn dân ĐKXDDSVH

17. Tham mưu tổng hợp, xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Phong trào tỉnh Hòa Bình, năm 2022 của BCĐ Phong trào tinh. 

18. Tham mưu tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Ban Chỉ đạo Phong trào tỉnh.

Công tác gia đình

19. Tham mưu hướng dẫn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2022.

20. Tham mưu tổng hợp, xâydựng các dự thảo, trình UBND tỉnh ban hành: Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

21. Tham mưu xây dựng Báo cáo 10 năm thực hiện Chỉ thị 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới.

PHÒNG KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH

22. Triển khai  Tờ trình Chủ trương xây dựng Đề án Cải tạo, sửa chữa NVH xóm, bản (đã dự thảo xong tờ trình, đang xin ý kiến phòng NSVH& GĐ và đầu tuần sẽ làm việc với Ban VHXH Hội đồng nhân dân về việc xin ý kiến thống nhất nên xây dựng Đề án kèm theo Nghị Quyết hay chỉ xây dựng Nghị quyết HĐND)

23. Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn hoàn thiện Đề án XHH bể bơi, trình thẩm định

24. Tiếp tục đôn đốc tiến độ, triển khai, thực hiện các dự án của ngành: Cải tạo, sửa chữa Hội nông dân cũ thành Thư viện tỉnh; Cải tạo, sửa chữa, đường đua xe đạp địa hình phục vụ Seagames; Cải tạo, sửa chữa khu ký túc xá trường năng khiếu Huấn luyện, thi dấu TDTT…

25. Phối hợp với Văn phòng Sở thực hiện triển khai cải tạo, sửa chữa Trụ sở Sở VHTTDL.

26. Tổng hợp thống kê, báo cáo kết quả thực hiện các Chương trình, kế hoạch, đề án, dự án của ngành theo chế độ báo cáo

THANH TRA

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết KNTC:

27.  Thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC theo quy định của pháp luật. Xử lý các đơn thư tiếp nhận (nếu có).

Công tác kiểm tra chuyên ngành:

28. Tiếp tục kiểm tra các hoạt động và kinh doanh dịch vụ văn hóa: quảng cáo; Karaoke.... trên địa bàn thành phố HB.

VĂN PHÒNG

29. Tiếp tục tham mưu thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong công chức, viên chức và hoạt động thuộc lĩnh vực ngành.

30. Tham mưu theo dõi, đôn đốc triển khi thực hiện các nhiệm vụ trọng tâ đã đăng ký thẩm định với SNV; quyết định giao nhiệm vụ trọng tâm cho các phòng chuyên môn khi có văn bản phê duyệt.

31. Tham mưu ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chuyên môn thuộc Sở; Quyết định phân công lại nhiệm vụ Giám đốc, Phó Giám đốc Sơ; Kế hoạch tinh giản biên chế năm 2022 (UBD tỉnh giao 02 chỉ tiêu viên chức)

32. Tham mưu tiếp nhận và phân công nhiệm vụ  theo vị trí việc tại Văn phòng cho bà Bùi Thi Thiên Tân từ ngày 01/3/2022 ; đề nghị Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng viên chức  06 thí sinh trúng tuyển (ĐNT 01, Trung tâm VHĐA 02, Bảo tàng 01, Trường NKHLTĐ 01, Thư viện 01).

33. Tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo quản lý theo định kỳ; kiện toàn các Ban chỉ đạo, Hội đồng của Sở. Tiếp tục phối hợp, hướng dẫn thu viện sắp xếp tỏ chức phòng theo Quyết định của UBND tỉnh.

34. Thực hiện quy trình bổ nhiệm lại chức vụ Phó Chánh Văn phòng đối với bà Hà Thị Hạnh.

35. Tiếp tục tham mưu, đôn đốc thực hiện Quy định số 14-QĐ/TU ngày 19/01/2022 của Tỉnh ủy Hòa Bình về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; đánh giá công chức, viên chức hàng tháng.

36. Tham mưu rà soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở theo chỉ đạo của UBND tỉnh;

37. Tham mưu ban hành Kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2022; đăng ký thi đua với Bộ VHTTDL, Khối thi đua của tỉnh, Cụm thi đua của Bộ.

38.Tham mưu Báo cáo sơ kết quý I, giao ban quý I theo Quy chế làm việc.