Năm 2021 là năm bị ảnh hưởng nặng nề của Đại dịch Covid-19. Đặc biệt, từ khi đợt bùng phát dịch lần thứ tư, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đã phải tạm thời ngừng, hoặc hoạt động hạn chế quy mô. Tuy nhiên, ngành VHTT&DL đã lãnh đạo toàn ngành thực hiện linh hoạt và hoàn thành tốt các nhiệm vụ 2021.


  Hoạt động triển lãm ảnh 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình

Sở đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền cổ động, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ nhiệm vụ chính trị, tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ các cấp; chào mừng Kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hòa Bình. Ban hành các Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của ngành.

Chỉ đạo toàn ngành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, có 10 nhiệm vụ hoàn thành đúng thời hạn; 06 nhiệm vụ đưa ra khỏi danh mục do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Quán triệt, triển khai toàn ngành thực hiện nghiêm túc  các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Chỉ đạo các địa phương tuyên truyền, vận động các đơn vị kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và nhân dân trên địa bàn tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 đảm bảo an toàn.

Tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” tới công chức, viên chức, người lao động toàn ngành.

BẢNG  TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ CỦA NGÀNH NĂM 2021

I

Lĩnh vực Văn hóa, Gia đình

1

Kế hoạch số 1560 /KH-SVHTTD, ngày 7/9/2021 Tổ chức các hoạt động phục vụ Lễ kỷ niệm 135 năm thành lập tỉnh, 30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình

2

Kế hoạch số 1466/KH-VHTTDL ngày 20/08/2021 Kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể về trang phục truyền thống dân tộc Mông tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình

3

Kế hoạch số 1354/KH-VHTTDL ngày 05/08/2021 Đăng cai tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

4

Kế hoạch số 1441/KH-VHTTDL ngày 18/08/2021 Phối hợp trong công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm 135 thành lập tỉnh, 30 năm ngày tái lập tỉnh Hòa Bình thông qua hoạt động văn hóa nghệ thuật năm 2021

5

Kế hoạch số 1555/KH-VHTTDL ngày 07/09/2021 Tổ chức Hội diễn Nghệ thuật quần chúng tỉnh Hòa Bình năm 2021

6

Kế hoạch số 1511/KH-VHTTDL ngày 07/09/2021 Thực hiện Đề án “Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

7

Kế hoạch số 2023/KH-VHTTDL ngày 09/11/2021 Kế hoạch tiếp tục triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

8

Kế hoạch số 2020/KH-VHTTDL ngày 09/11/2021 tổ chức các hoạt động tham gia Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2021 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

9

Kế hoạch số 1354/KH-VHTTDL ngày 05/08/2021 Đăng cai tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; thực hiện Nếp sống văn minh trong lễ hội tại tỉnh Hòa Bình năm 2021.

10

Kế hoạch số 630/KH-VHTTDL ngày 17/09/2021 Thực hiện Kết luận số 214 -KL/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 5 năm thực hiện Đề án tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh

11

Kế hoạch số 1069/KH-VHTTDL ngày 25/06/2021 Phối hợp thực hiện công tác lập hồ sơ khoa học DSVHPVT Nghệ thuật Múa Keeng Lóong dân tộc Thái, huyện Mai Châu đưa vào danh mục hồ sơ Quốc gia

12

Kế hoạch số 1068/KH-VHTTDL ngày 25/06/2021 Phối hợp thực hiện công tác lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội truyền thống Khai Hạ, dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

13

Kế hoạch số 1067/KH-VHTTDL ngày 25/06/2021 Phối hợp thực hiện công tác lập hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể Tri thức dân gian Lịch tre của dân tộc Mường tỉnh Hòa Bình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

14

Kế hoạch số 245/KH-VHTTDL ngày 09/03/2021 Tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc tỉnh Hòa Bình năm 2021

15

Kế hoạch số 239/KH-VHTTDL ngày 08/03/2021Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

8

Kế hoạch số 1415/KH-SVHTTDL ngày 13/8/2021 về triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc xây dựng biện pháp thực hiện để duy trì mỗi cặp vợ chồng sinh hai con trong nội dung Hương ước, quy ước của khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021-2025

9

Kế hoạch số 896/KH-SVHTTDL ngày 02/6/2021 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025

10

Kế hoạch số 38/KH-SVHTTDL ngày 13/01/2021 về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021

11

Kế hoạch số 370/KH-SVHTTDL ngày 26/3/2021 về công tác quản lý về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021

13

Kế hoạch số 1070/KH-SVHTTDL ngày 08/6/2021 về  thực hiện Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giai đoạn 2021 - 2025

14

Kế hoạch số 2056/KH-SVHTTDL ngày 12/11/2021 về triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mại dâm trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025

16

Kế hoạch số 709/KH-SVHTTDL ngày 12/5/2021 về  Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021- 2025

17

Kế hoạch số 1237/KH-SVHTTDL ngày 12/7/2021 về thực hiện "Chiến lược quốc gia phòng chống tác hại của thuốc lá" trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch giai đoạn 2011 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh

18

Kế hoạch số 489/KH-SVHTTDL ngày 12/4/2021 về tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hòa Bình năm 2021

19

Kế hoạch số 897/KH-SVHTTDL ngày 02/4/2021 về  triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2021

20

Kế hoạch số 706/KH-SVHTTDL ngày 12/5/2021 về  triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống mua bán người trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030

21

Kế hoạch số 794/KH-SVHTTDL ngày 20/5/2021 về  triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người năm 2021

22

Kế hoạch số 781/KH-SVHTTDL ngày 19/5/2021 về  tuyên truyền phòng, chống mua bán người trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021

23

Kế hoạch số 561/KH-SVHTTDL ngày 23/4/2021 về tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo và thực hiện Chiến dịch những giọt máu hồng - hè và Chương trình "Hành trình Đỏ" lần thứ IX năm 2021

24

Kế hoạch số 248/KH-SVHTTDL ngày 9/3/2021 về tuyên truyền về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021 - 2025

25

Kế hoạch số 105/KH-SVHTTDL ngày 27/01/2021 về Chương trình trợ giúp người khuyết tật trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

26

Kế hoạch số 1133/KH-SVHTTDL ngày 07/7/2021 về Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2021

15

Kế hoạch số 500/KH-SVHTTDL ngày 14/4/2021 về  triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025

16

Kế hoạch số 932/KH-SVHTTDL ngày 07/6/2021 về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

17

Kế hoạch số 1998/KH-SVHTTDL ngày 05/11/2021 về tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11), Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021

18

Kế hoạch số 1754/KH-SVHTTDL ngày 07/10/2021 về thực hiện công tác truyền thông nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 năm 2021

19

Kế hoạch số 509/KH-SVHTTDL ngày 15/4/2021 về thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025

20

Kế hoạch số 865/KH-SVHTTDL ngày 27/5/2021 Tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” năm 2021

6

Kế hoạch phối hợp số 437/KHPH-SVHTTDL-UBNDLT ngày 06/4/2021 Tổ chức Hội thi “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững” huyện Lạc Thủy năm 2021

7

Kế hoạch phối hợp số 455/KHPH-SVHTTDL-UBNDMC ngày 08/4/2021 Tổ chức Hội thi “Câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững” huyện Mai Châu năm 2021

12

Kế hoạch số 1133/KH-SVHTTDL ngày 07/7/2021 về  tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Dân số thế giới 11/7/2021

II

Lĩnh vực Thể thao 

1

Kế hoạch số 41/KH-SVHTTDL ngày 14/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức các giải thể thao năm 2021

2

Kế hoạch số 163/KH-SVHTTDL ngày 05/02/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Lễ phát động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh Hòa Bình năm 2021 và tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người

3

Kế hoạch số 341/KH-BTC ngày 24/3/2021 của BTC giải  Vô địch Bóng chuyền tỉnh Hòa Bình năm 2021  về việc tổ chức giải Vô địch Bóng chuyền tỉnh Hòa Bình năm 2021

4

Kế hoạch số 591/KH-SVHTTDL ngày 29/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021.

5

Kế hoạch số 593/KH-SVHTTDL ngày 29/4/2021 của Sở VHTTDL về việc thực hiện tổ chức các trận thi đấu Bóng đá sân nhà của Câu lạc bộ Bóng đá Hòa Bình tại giải Bóng đá Hạng Nhì Quốc gia năm 2021.

6

Kế hoạch số 1064/KH-SVHTTDL ngày 25/6/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tháng hành động vì người người cao tuổi trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021

7

Kế hoạch số 1953/KH-BCĐ ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030 về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện Đề án “Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2018-2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”, năm 2021

8

Kế hoạch số 2148/KH-BTC ngày 22/11/2021 của Ban Tổ chức giải bán Marathon tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2021 về việc tổ chức giải bán Marathon tỉnh Hòa Bình lần thứ I năm 2021

9

Kế hoạch số 1167/KH-HĐTS ngày 12/7/2021 về việc tuyển sinh học sinh các lớp năng khiếu trường năng khiếu, huấn luyện và thi đấu TDTT năm học 2021 -2022

III

Lĩnh vực Du lịch

1

Kế hoạch số 362/KH-SVHTTDL ngày 25/3/2021của Sở VHTTDL về việc tổ chức điều tra, khảo sát tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, năm 2021.  

2

Kế hoạch số 769/KH-SVHTTDL ngày 17/5/2021 của Sở VHTTDL về việc làm cuốn “Cẩm nang giới thiệu các điểm du lịch tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2021”.

3

Kế hoạch số 894/KH-SVHTTDL ngày 02/6/2021 của Sở VHTTDL về việc dàn dựng, làm clip quảng bá về Khu du lịch hồ Hòa Bình.

4

Kế hoạch số 1055/KH-SVHTTDL ngày 24/6/2021 của Sở VHTTDL về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch năm 2021.

5

Kế hoạch số 1214/KH-SVHTTDL ngày 16/7/2021của Sở VHTTDL về việc tổ chức lớp cập nhật kiến thức cho Hướng dẫn viên du lịch năm 2021.

6

Kế hoạch số 1669/ KH-SVHTTDL ngày 24/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức các Lớp tập huấn tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp về dịch vụ du lịch nông thôn (OCOP),năm 2021;

7

Kế hoạch số 1884/KH-SVHTTDL của Sở VHTTDL ngày 22/10/2021 về việc tổ chức Chương trình kích cầu du lịch trong giai đoạn mới tỉnh Hòa Bình, năm 2021

8

Kế hoạch số 1908/KH-SVHTTDL ngày 27/10/2021 của Sở VHTTDL về việc tổ  chức khảo sát, đánh giá và cập nhật tuyến du lịch đường thủy thuộc khu du lịch hồ Hòa Bình

9

Kế hoạch số 1949/KH-SVHTTDL ngày 02/11/2021 của Sở VHTTDL về việc tổ chức đoàn Famtrip và Presstrip đến khảo sát sản phẩm du lịch trải nghiệm trên hồ thuộc khu du lịch hồ Hòa Bình

10

Kế hoạch số 1970/KH-SVHTTDL ngày 03/11/2021của Sở VHTTDL về việc tổ chức đoàn cán bộ đi học tập mô hình quản lý phát triển du lịch cộng đồng tại tỉnh Lào Cai, năm 2021

11

Kế hoạch số 2151/ KH-SVHTTDL ngày 22/11/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc in bổ sung sách “Hòa Bình, điểm đến thân thiện và hấp dẫn năm 2021”

12

Kế hoạch tổ chức  Lớp tập huấn tiếng Anh và kỹ năng giao tiếp về dịch vụ du lịch nông thôn (OCOP), năm 2021 tại Đà Bắc 

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2066578
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
280
859
5287
202193
3402
30346
2066578

Your IP: 3.235.25.27
2023-02-04 09:16

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction