Tỉnh ủy Hòa Bình vừa ban hành Báo cáo số 308-BC/TU ngày 26/5/2022 Kết quả triển khai thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới

Theo đó, thực hiện Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình đã chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức tuyên truyền, quán triệt phổ biến những nội dung Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đến cấp ủy đảng. Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức quán triệt, triển khai bằng nhiều hình thức, trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở đến cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, công nhân lao động và quần chúng nhân dân các quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đó là: 

Một là, khơi dậy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc của toàn dân tộc; phát huy cao độ những giá trị văn hóa, sức mạnh và tinh thần cống hiến của mọi người Việt Nam, tạo nguồn lực nội sinh và động lực đột phá để thực hiện thành công mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025, 2030, tầm nhìn 2045 mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Hai là, xây dựng con người Việt Nam thời kỳ đổi mới, phát triển, hội nhập với những giá trị chuẩn mực phù hợp, gắn với giữ gìn, phát huy giá trị gia đình Việt Nam, hệ giá trị văn hóa, giá trị của quốc gia - dân tộc; kết hợp nhuần nhuyễn những giá trị truyền thống với giá trị thời đại: Yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương, sáng tạo. Những giá trị ấy được nuôi dưỡng bởi văn hóa gia đình Việt Nam với những giá trị cốt lõi: Ấm no, hạnh phúc, tiến bộ, văn minh; được bồi đắp, phát triển bởi nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc với hệ giá trị: Dân tộc, dân chủ, nhân văn, khoa học; trên nền tảng của hệ giá trị quốc gia và cũng là mục tiêu phấn đấu cao cả của dân tộc ta: Hòa bình, thống nhất, độc lập, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, hạnh phúc.

Ba là, phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, môi trường văn hóa, đời sống văn hóa: Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả sáng tạo các giá trị văn hóa mới. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh gắn liền với đấu tranh không khoan nhượng với cái xấu, cái ác, phi văn hóa, phản văn hóa; bảo vệ những giá trị chân - thiện - mỹ. Nâng cao đời sống văn hóa của nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa vui tươi, lành mạnh, hạnh phúc; khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển và hưởng thụ văn hóa giữa các vùng, miền của đất nước.

Bốn là, phát huy vai trò chủ thể sáng tạo, chủ thể thụ hưởng văn hóa là nhân dân; tôn trọng và bảo vệ sự biểu đạt đa dạng của văn hóa, của người dân, các dân tộc, các vùng, miền; phát triển các phong trào văn hóa sâu rộng, thực chất; cải thiện điều kiện, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân, bảo đảm sự công bằng. Đề cao, phát huy vai trò tiên phong của đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, của những người làm công tác văn hóa.

Năm là, chú trọng xây dựng Đảng và hệ thống chính trị về văn hóa, về đạo đức; kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, để Đảng ta và hệ thống chính trị của nước ta thật sự là đạo đức, là văn minh, tiêu biểu cho lương tri và phẩm giá con người Việt Nam. Xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Sáu là, xây dựng môi trường văn hóa số phù hợp với nền kinh tế số, xã hội số, công dân số, làm cho văn hóa thích nghi, điều tiết sự phát triển bền vững đất nước trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Khẩn trương phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, xây dựng thị trường văn hóa lành mạnh.

Báo cáo cũng đề ra các giải pháp chủ yếu nhằm chấn hưng và phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam Tiếp tục nâng cao nhận thức và năng lực lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trên lĩnh vực văn hóa để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Đối với công tác quản lý Nhà nước, cần sớm khắc phục tình trạng chậm thể chế hóa đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng thành luật pháp và các chính sách cụ thể, khả thi về phát triển văn hóa, xây dựng con người. Đẩy mạnh công tác sắp xếp lại tổ chức bộ máy quản lý văn hóa từ trung ương đến cơ sở. Xây dựng và ban hành cơ chế, chính sách phù hợp, chú ý đến tính đặc thù của hoạt động văn hóa, nghệ thuật. 

Xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác văn hóa tương xứng với yêu cầu và nhiệm vụ phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Công tác lãnh đạo và quản lý văn hóa không chỉ đòi hỏi có phẩm chất chính trị mà còn phải có trình độ chuyên môn, am hiểu đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, có tầm nhìn sâu rộng, có khả năng vận động và thuyết phục các tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển văn hóa. Đặc biệt chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ làm công tác văn hóa, văn học, nghệ thuật. Quan tâm hơn nữa đến việc bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng, miền, của đồng bào các dân tộc, kết hợp với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại. Phát triển "sức mạnh mềm" của văn hóa Việt Nam, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp Quốc gia trong thời gian tới. 

Các mục tiêu cụ thể đến 2030:

+ Phấn đấu đầu tư xây dựng thiết chế Nhà hát tỉnh Hòa Bình; hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị đạt chuẩn theo quy định cho 100% loại hình thiết chế văn hóa cấp tỉnh, gồm: Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật, Bảo tàng, Thư viện…; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông cấp huyện, thành phố, Trung tâm Văn hoá - Thể thao cấp xã; nhà văn hóa thôn xóm, tổ dân phố, khu dân cư.

+ Phấn đấu huy động các nguồn lực đầu tư tu bổ, tôn tạo 05 di tích xếp
hạng quốc gia tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; có ít nhất 60% di tích đã được xếp hạng cấp tỉnh được tu bổ, tôn tạo và phát huy hiệu quả.

+ Xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị 10 di sản văn hóa phi vật
thể đã được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Mo Mường; hoàn thành hồ sơ đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc ghi danh theo các Công ước của UNESCO.

+ Bảo đảm 75% trở lên người dân ở vùng sâu, vùng xa; 80% trở lên các
xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa, nghe, xem các kênh phát thanh, kênh truyền hình của quốc gia và địa phương.

+ Phấn đấu có 85% cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn đạt các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; kế thừa và phát huy tinh hoa của văn hóa gia đình truyền thống các dân tộc Hòa Bình để xây dựng văn hóa gia đình hiện đại, văn minh.

+ Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị thực hiện hoạt động trong lĩnh
vực văn hóa, nhất là các đơn vị quản lý nhà nước về văn hóa - nghệ thuật, thực
hành, trình diễn văn hóa nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

+ Hằng năm, tổ chức các trại sáng tác văn học, âm nhạc, nhiếp ảnh, mỹ
thuật… Phấn đấu có 05 - 10 công trình nghiên cứu về văn hóa, nghệ thuật chất lượng được công bố; 10 - 20 tác phẩm văn hóa, văn học nghệ thuật về lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng và công cuộc đổi mới của đất nước.

+ Tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách của tỉnh
hằng năm. Phấn đấu gia tăng giá trị của các ngành công nghiệp văn hóa, nhất là điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm, quảng cáo để đóng góp vào tăng trưởng GRDP của tỉnh.

+ Hoàn thiện việc xây dựng cơ chế, chính sách đãi ngộ, hỗ trợ, chăm lo đời sống cho các nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa các dân tộc tỉnh Hòa Bình, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch của tỉnh Hòa Bình trước và sau khi triển khai Kết luận Hội nghị văn hóa toàn quốc, cụ thể: Năm 2021: 54,906 triệu đồng; Năm 2022: 64,392 triệu đồng (tăng 17% so với năm 2021); Đầu tư công giai đoạn 2021-2025: 61 tỷ đồng, 

Tỉnh Hòa Bình đã triển khai Đề án tổ chức sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch thường niên giai đoạn 2021- 2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, hàng năm chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch nhằm tăng cường quảng bá hình ảnh, tiềm năng thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, góp phần giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Hòa Bình. Trong năm 2022 tỉnh Hòa Bình đã triển khai kế hoạch tổ chức một loạt các sự kiện tiêu biểu: Đăng cai tổ chức môn xe đạp trong khuôn khổ Đại hội thể thao Đông Nam Á Seagames-31; tổ chức Hội thảo quốc gia Kỷ niệm 90 năm thế giới công nhận nền “Văn hóa Hòa Bình” 1932-2022; Cuộc thi sáng tác âm nhạc và một số hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch quy mô cấp tỉnh phục vụ đời sống tinh thần của nhân dân các dân tộc trong tỉnh và thu hút khách du lịch. 

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2065326
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
1116
1034
4035
202193
2150
30346
2065326

Your IP: 44.212.99.248
2023-02-02 20:01

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction