Danh sách các Lễ hội trong tỉnh
STT Tên lễ hội Cấp tổ chức Thời gian tổ chức Địa điểm

Thành phố Hòa Bình

1 Khai hạ Ngày 23/02/2018 (Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Tại Đình Ngòi,

xã Sủ Ngòi

2 Khai hạ Tổ dân phố

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Tại tổ 15,

phường Thái Bình

3 Khai hạ Tổ dân phố

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Tại tổ 16,

phường Thái Bình

4 Hội xuân

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Khang Đình, xã Yên Mông
5 Trò chơi dân gian Ngày 20/02/2018 (Ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Tại Sân thể thao văn hóa xóm Chùa,

xã Thống Nhất

Huyện Lạc Thủy

1 Chùa Tiên Huyện

Ngày 19/02/2018

(Ngày 04 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xã Phú Lão
2 Nhà máy in tiền Huyện

Ngày 24/02/2018

(Ngày 09 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xã Cố Nghĩa
3 Đình Niếng

Ngày 26-27/02/2018

(Ngày 11-12 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Thôn Niếng, xã Hưng Thi
4 Đền Rem

Ngày 25/02/2018

(Ngày 10 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Khu 5, TT Chi nê
5 Đình làng Vôi Thôn

Ngày 20-21/02/2018

(Ngày 05-06 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Thôn Vôi,

xã Thanh Nông

6 Đình làng Vai Thôn

Ngày 28/01/2018

(Ngày 12 tháng 12 năm Đinh Dậu)

Thôn Vôi,

xã Thanh Nông

(đã tổ chức)

7 Đình làng Đồi Thôn

Ngày 02/02/2018

(Ngày 17 tháng 12 năm Đinh Dậu)

Thôn Vôi,

xã Thanh Nông

(đã tổ chức)

Huyện Mai Châu

1 Gầu Tào

Ngày 20-21/01/2018

(Ngày 04 - 05 tháng 12 năm Đinh Dậu)

Sân vận động xóm Hang Kia, xã Hang Kia, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
2 Xên Mường

Ngày 24-25/02/2018

(Ngày 09-10 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Sân vận động xóm Chiềng Châu, xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.
 

Huyện Cao Phong

1

Khai mùa

Mường Thàng

Huyện

Ngày 21/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Sân vận động xã Dũng Phong
2 Chùa Quèn Ang

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

xã Tân Phong
3 Khai Xuân

Ngày 19/02/2018

(Ngày 04 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

UBND xã Xuân Phong
4 Chùa Khánh

Ngày 20/02/2018

(Ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Khánh,

xã Yên Thượng

5 Rước Nước Đền Bồng Lai

Ngày 18/3/2018

(Ngày 02 tháng 2

năm Mậu Tuất)

Khu 3,

TT Cao Phong

 
Huyện Kim Bôi
1 Mường Động Huyện

Ngày 22-23/02/2018

(Ngày 07-08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Đình xóm Chiềng,

xã Vĩnh Đồng

2 Hội Chùa Sim Xóm

Ngày 02-03/3/2018

(Ngày 15-16 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Sim Ngoài

xã Hợp Đồng

3 Hội Cơm thi

Ngày 16-17/3/2018

(Ngày 29/1 – 01/2

năm Mậu Tuất)

Xóm Khả Bắc

Xã Bắc Sơn

4 Khuống Mùa Xóm

Ngày 16/4/2018

(Ngày 01 tháng 4

năm Mậu Tuất)

Xóm Chanh, xã Vĩnh Đồng
5 Hội Xuân

Các xã,

thị trấn

Ngày 18-19/02/2018

(Ngày 03 - 04 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Trung tâm các xã, thị trấn
 
Huyện Lạc Sơn
1 Đình Khênh Huyện

Ngày 28/2-01/3/2018

(Ngày 13-14 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Răng,

xã Văn Sơn

2 Rước Bụt

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xã Nhân Nghĩa
3 Đu Vôi

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Vôi,

xã Liên Vũ

4 Đền Thượng

Ngày 05/5/2018

(Ngày 20 tháng 3

năm Mậu Tuất)

Phố Độc Lập,

TT Vụ Bản

5 Đình Cổi

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Cổi,

xã Bình Chân

 
Huyện Kỳ Sơn
1 Hội Xuân Văn hóa - Thể thao Huyện

Trung tuần

tháng 3 năm 2018

Sân vận động huyện
Huyện Yên Thủy
1 Đình Xàm

Ngày 21/02/2018

(Ngày 06 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Xàm,

xã Phú Lai

2 Đình Thượng

Ngày 27/02/2018

(Ngày 12 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Tân Thành

xã Yên Trị

3 Đình Phủ Vệ

Ngày 02/3/2018

(Ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Phủ Vệ - xã Đoàn Kết
4 Hang Chùa

Ngày 02/3/2018

(Ngày 15 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Á Đồng

xã Yên Trị

5 Hang Chùa Thượng - Đình Liêu

Ngày 22/02/2018

(Ngày 07 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Liêu

xã Ngọc Lương

6 Chùa Tác Đức

Ngày 16/02/2018

(Ngày 01 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Đình A,

xã Lạc Thịnh

7 Đình Trung

Ngày 28/02/2018

(Ngày 13 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Minh Thành xã Yên Trị
8 Đình Rậm

Ngày 22/02/2018

(Ngày 07 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Đình Vặn,

xã Lạc Thịnh

9 Núi Chùa Nghìa

Ngày 18/3/2018

(Ngày 02 tháng 2

năm Mậu Tuất)

Xóm Nghìa,

xã Ngọc Lương

Huyện Tân Lạc
1

Khai Hạ

Mường Bi

Ngày 22-23/02/2018

(Ngày 07- 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xã Phong Phú
2 Chùa Kè

Ngày 04/3/2017

(Ngày 17 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xã Phú Vinh
3 Đánh Cá Suối Tháng 3 (âm lịch) Xã Lỗ Sơn
 
Huyện Đà Bắc
1 Khôi phục các Lễ hội của người Dao Huyện Tháng 10/2018 Xã Cao Sơn
2 Xuống Đồng Tháng 02/2018 Thị trấn Đà Bắc
3 Xuống đồng Cầu Mường Tháng 02/2018 Xã Tu Lý
4 Đền Bờ Tháng 02/2018 Vầy Nưa
Huyện Lương Sơn
1 Khai Hạ xóm

Ngày 22/02/2018

(Ngày 07 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Cao,

xã Cao Răm

2 Khai Hạ xóm

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Sáng,

xã Cao Răm

3 Khai Hạ xóm

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Đồng Lau,

xã Cao Răm

4 Xuống đồng xóm

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm An Thịnh,

xã Long Sơn

5 Tứ Đền xóm

Ngày 23/02/2018

(Ngày 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Xóm Yên Lịch,

xã Long Sơn

6 Xuống đồng thôn

Ngày 20/02/2018

(Ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Thôn Đồng Quýt,

xã Hòa Sơn

7 Xuống đồng Thôn

Ngày 20/02/2018

(Ngày 05 tháng Giêng năm Mậu Tuất)

Thôn Đồng Sương,

Xã Thành Lập

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2066561
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
263
859
5270
202193
3385
30346
2066561

Your IP: 3.235.25.27
2023-02-04 09:07

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction