Năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, song được sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự phối hợp có hiệu quả của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh, chính quyền các địa phương và cơ sở; sự nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành công tác văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch tỉnh Hòa Bình đã đạt được những kết quả quan trọng, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, cụ thể như:

- Trong công tác tham mưu: Đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật, đề ánthực hiện chức năng quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp đối với các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao, du lịch. Trong năm 2017 đã trình Tỉnh ủy, Ủy Ban nhân dân tỉnh ban hành 01 Chỉ thị, 02 Nghị quyết, 01 Chương trình hành động; 04 văn bản quy phạm pháp luật, 06 Đề án; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành triển khai Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình; Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 09/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực hiện có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Kế hoạch xét tặng “Nghệ nhân Ưu tú” tỉnh Hoà Bình lần thứ II; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch phát triển Điểm du lich quốc gia Mai Châu đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030; Bộ thủ tục hành chính mới chuẩn hóa thuộc phạm vi, chức năng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Trong công tác quản lý chỉ đạo, điều hành:Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời Nghị quyết các Hội nghị lần thứ 4, thứ 5 và thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đến cán bộ, đảng viên công chức, viên chức trong ngành. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các nhiệm vụ được giao, đã tập trung chỉ đạo toàn ngành đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cổ động, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi từ tỉnh đến cơ sở với nhiều hình thức phong phú chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn và phục vụ các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh; Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh; Ban Chỉ đạo Du lịch tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đảm bảo hoàn thành và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.Thực hiện tốt Quy chế phối hợp với Công an tỉnh về công tác bảo vệ cơ quan và đảm bảo trật tự an toàn cho các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và du lịch; kiểm tra phát hiện, kịp thời xử lý vi phạm trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo tổ chức các hoạt động sự nghiệp văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở:

Hoạt động tuyền truyền cổ động: Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền cổ động; văn hoá văn nghệ "Mừng Đảng - Mừng Xuân"; kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; 70 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình; 72 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 85 năm Ngày thế giới công nhận nền “Văn hóa Hòa Bình” phục vụ nhiệm vụ chính trị. Năm 2017 trên địa bàn tỉnh đã làm mới 35 cụm panô với tổng diện tích là 1.767m2; tuyên truyền lưu động bằng xe chuyên dụng 335 lượt; cắt treo 21.363 lượt băng rôn, khẩu hiệu chào mừng các ngày kỷ niệm của đất nước.

Hoạt động văn hóa cơ sở: Tổ chức nhiều cuộc Hội thi, Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật quần chúng từ tỉnh đến cơ sở. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của trên 2.000 đội văn nghệ quần chúng và nhiều câu lạc bộ văn hóa hoạt động hiệu quả thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2017, các đội văn nghệ cơ sở đã tổ chức được 13.138 buổi biểu diễn, ước phục vụ trên 2,6 triệu lượt người xem. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ quần chúng, góp phần đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham mưu tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thế giới công nhận nền “Văn hóa Hòa Bình” (1932 - 2017); Liên hoan Nghệ thuật quần chúng tỉnh Hòa Bình năm 2017. Thành lập đoàn của tỉnh tham gia chương trình Ngày hội “Xuân quê hương năm 2017”; Ngày "Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam" năm 2017 tại Làng văn hóa - du lịch các dân tộc Việt Nam; Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ; Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc về công tác bảo vệ Môi trường trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hội thi tuyên truyền lưu động “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” khu vực Tây Bắc năm 2017 đạt giải cao.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phong trào của tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào ở cơ sở. Kết quả năm 2017 đã có 78,9% gia đình; 63,5% làng, bản, tổ dân phố; 90,5% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn văn hóa. Hướng dẫn các địa phương thực hiện các tiêu chí văn hoá trong Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020.

Công tác Bảo tồn, bảo tàng:Tổ chức 04 cuộc trưng bày hàng ngàn hiện vật, tư liệu ảnh tại Bảo tàng tỉnh với chủ đề "Những mốc son lịch sử quan trọng 130 năm tỉnh Hòa Bình"; "Chủ tịch Hồ Chí Minh với tỉnh Hòa Bình"; "Văn hóa Hòa Bình trên đất Hòa Bình"; "Di sản văn hóa và cổ vật tiêu biểu huyện Kỳ Sơn" tại huyện Kỳ Sơn. Phối hợp tổ chức trưng bày những hiện vật tiêu biểu tại di tích lịch sử “Địa điểm Bác Hồ về thăm trường Thanh niên lao động Xã hội chủ nghĩa Hoà Bình” kỷ niệm 55 năm Bác Hồ về thăm trường.Thực hiện đề tài nghiên cứu về Mo Mường Hòa Bình giai đoạn 2017 - 2018. Hoàn thành hồ sơ di sản văn hóa lịch Đoi Mường trình Bộ VHTTDL đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Hướng dẫn các địa phương phục dựng tổ chức các lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc. Trong năm 2017, đã chỉ đạophục dựng được 04 lễ hội truyền thống: Lễ hội Mường Động, huyện Kim Bôi; Lễ hội Gàu Tào, huyện Mai Châu; Lễ hội Cầu Mường, huyện Đà Bắc; Lễ hội Đình Ngòi, thành phố Hòa Bình; trên địa bàn tỉnh đã có 58 lễ hội truyền thống được tổ chức, góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Công tác quản lý và phát huy giá trị di tích:Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Quy định quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;thực hiện công tác quản lý đối với 41 di tích cấp quốc gia, 42 di tích cấp tỉnh. Trong năm 2017, đã chỉ đạo lập hồ sơ khoa học trình Ủy ban nhân dân tỉnh xếp hạng 06 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh.

- Hoạt động biểu diễn nghệ thuật: Đoàn Nghệ thuật các dân tộc tỉnh dàn dựng chương trình nghệ thuật biểu diễn phục vụ nhân dân và nhiệm vụ chính trị. Năm 2017, Đoàn đã tổ chức 80 buổi biểu diễn, trong đó có 30 buổi phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa; 50 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị, ước phục vụ hơn 58.600 lượt người xem. Xây dựng chương trình âm nhạc đặc sắc với chủ đề “Giai điệu bản Mường” tham gia Liên hoan Độc tấu và Hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc năm 2017 đạt 01 Huy chương Vàng, 01 Huy chương Bạc; tham gia Liên hoan Múa quốc tế năm 2017 đạt 01 Huy chương Bạc.

Hoạt động Phát hành phim và Chiếu bóng: Chỉ đạo các đội chiếu phim lưu động thực hiện tốt công tác đưa điện ảnh về cơ sở phục vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của nhân dân. Năm 2017, đã tổ chức được 1.176 buổi chiếu phim, trong đó có 1.101 buổi chiếu lưu động phục vụ nhân dân vùng sâu, vùng xa; 75 buổi chiếu phim tại Rạp Hoà Bình phục vụ 80.660 lượt người xem. Phát hành 1.517 đĩa phim truyện, phim tài liệu phục vụ tuyên truyền nhiệm vụ chính trị.

Hoạt động Thư viện: Hệ thống thư viện từ tỉnh đến cơ sở, thường xuyên duy trì việc luân chuyển sách, báo phục vụ nhu cầu bạn đọc. Trong năm 2017, Thư viện tỉnh đã phối hợp với Vụ Thư viện tổ chức các hoạt động truyền thông về sách và văn hóa đọc tại huyện Mai Châu; tổ chức 18 đợt trưng bày sách, báo, tạp chí chào mừng kỷ niệm các ngày lễ; bổ sung 35 loại báo tạp chí; cấp 278 thẻ bạn đọc; phục vụ 27.600 lượt bạn đọc và luân chuyển 76.400 lượt sách báo về cơ sở.Cập nhật các thông tin khoa học, xã hội lên trang website phục vụ 295.847 lượt người truy cập. Tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc; tuần lễ “Đọc sách thắp sáng tương lai” nhân Tháng hành động vì trẻ em.

Hoạt động thể dục thể thao: Tham mưu cho Ban chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh chỉ đạo 100% xã, phường, thị trấn và các huyện, thành phố tổ chức thành công Đại hội TDTT ở cơ sở, chuẩn bị tiến tới tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Hòa Bình lần thứ VI và tham gia Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VIII.Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao quần chúng và các giải thể thao ở cơ sở. Năm 2017 đã tổ chức thành công 93 giải thể thao cấp huyện; 13 giải thể thao cấp tỉnh có 1.901 lượt vận động viên tham gia; bồi dưỡng 416 hướng dẫn viên thể thao; duy trì phát triển 711 câu lạc bộ thể thao trên địa bàn. Số người tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 30,08%; số hộ gia đình thể thao đạt 23,3%; có 67.027 người đạt chế độ rèn luyện thể thao theo tiêu chuẩn. Tham mưu đăng cai tổ chức thành công Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017; giải Vô địch Xe đạp địa hình toàn quốc và giải Vô địch Xe đạp địa hình trẻ toàn quốc năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình; phối hợp với các Sở, ngành cơ quan tỉnh và các Liên đoàn tổ chức thành công các giải thể thao của tỉnh và của ngành.Chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo 07 lớp năng khiếu thể thao năm học 2016 - 2017 theo chỉ tiêu được giao. Tổ chức huấn luyện các đoàn vận động viên của tỉnh đi tham gia thi đấu 21 giải thể thao toàn quốc và khu vực đạt 47 huy chương (trong đó 19 HCV; 14 HCB; 14 HCĐ), có 04 vận động viên đạt Kiện tướng và 05 vận động viên cấp I quốc gia. Đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017.

          Hoạt động du lịch: Tham mưu tổ chức thành công Liên hoan Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2017, tại huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình trong chương trình Năm du lịch quốc gia 2017 - Lao Cai - Tây Bắc. Tổ chức thành công cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Hòa Bình” và cuộc thi “Viết bài thuyết minh giới thiệu các khu, tuyến, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” năm 2017. Hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chế quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; áp dụng Bộ Tiêu chí đánh giá đối với các khu, điểm du lịch. Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá xúc tiến du lịch Hòa Bình. Chỉ đạo các địa phương tổ chức Tuần lễ hội du lịch tỉnh Hoà Bình hưởng ứng Năm du lịch quốc gia 2017 - Lao Cai - Tây Bắc; khảo sát xây dựng tuyến du lịch và sản phẩm du lịch vùng Hồ Hoà Bình; hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng tại xã Hiền Lương, Tiền Phong, huyện Đà Bắc và xã Ngòi Hoa, huyện Tân Lạc; biên tập phát hành sách, làm phim và lắp đặt các bảng, biển quảng bá cho Khu du lịch Hồ Hòa Bình; giới thiệu Trang thông tin điện tử Khu du lịch Hồ Hòa Bình. Phối hợp thực hiện các chương trình quảng bá giới thiệu du lịch Hoà Bình trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương. Trong năm 2017 đã tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho gần 800 học viên là cán bộ cấp huyện, cấp xã; nhân viên phục vụ tại các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo an toàn cho khách đến thăm quan du lịch. Năm 2017 tỉnh Hòa Bình đón 2.497.436 lượt khách tham quan du lịch, đạt 110,5% kế hoạch năm (tăng 9,8% so với năm 2016), trong đó khách quốc tế 260.730 lượt (tăng 14,6% so với năm 2016), khách nội địa 2.236.706 lượt (tăng 9,3% so với năm 2016); thu nhập du lịch đạt gần 1.216 tỷ đồng, bằng101,3%kế hoạch năm (tăng 17,1% so với năm 2016).

Công tác gia đình: Tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tuyên tryền, giáo dục đạo đức, lối sống gia đình Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020. Triển khai Kế hoạch công tác gia đình năm 2017, hướng dẫn các địa phương, cơ sở tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, gắn với Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2017; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái, tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới. Tiếp tục nhân rộng mô hình câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững. Toàn tỉnh hiện có 1.535 câu lạc bộ phát triển gia đình bền vững; 845 địa chỉ tin cậy cộng đồng; 164 cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 97 cơ sở tư vấn bạo lực gia đình.

Năm 2017, NgànhVăn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước và phát triển sự nghiệp đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình trên địa bàn toàn tỉnh. Qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hòa Bình./.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2062924
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
864
767
1633
202193
30094
33525
2062924

Your IP: 3.235.195.196
2023-01-31 18:59

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction