Ngày 17 tháng 3 năm 2008, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 576/QĐ-UBND về việc thành lập Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục thể thao và bộ phận làm công tác Du lịch của Sở Thương mại và Du lịch với Sở Văn hóa thông tin; chuyển chức năng quản lý báo chí, xuất bản từ Sở văn hóa thông tin về Sở Thông tin và Truyền thông; tiếp nhận nhiệm vụ công tác gia đình từ Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh. Sở văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/4/2008. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chuyên môn thực hiện quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, có chức năng tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về lĩnh vực văn hoá, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn tỉnh, các dịch vụ công thuộc lĩnh vực ngành và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh và theo quy định của Pháp luật. Chỉ đạo, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho phòng Văn hóa thông tin các huyện, thành phố; 210 xã, phường, thị trấn và 2.067 xóm, bản, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Sau khi sáp nhập tổ chức bộ máy của Sở gồm: Lãnh đạo Sở 04 đồng chí (Giám đốc Sở và 03 Phó Giám đốc Sở); có 07 phòng chuyên môn là (Văn phòng; Thanh tra; Kế hoạch - Tài chính; Nghiệp vụ văn hóa; Nghiệp vụ Thể dục thể thao; Nghiệp vụ Du lịch; Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình); 07 đơn vị sự nghiệp trực thuộc là (Trung tâm Văn hóa thông tin; Đoàn nghệ thuật dân gian các dân tộc Hòa Bình; Bảo tàng tỉnh; Thư viện tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trung tâm Huấn luyện Thể dục thể thao; Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể dục thể thao) với tổng số 170 biên chế công chức hành chính và viên chức sự nghiệp. Về trình độ chuyên môn có 01 Tiến sĩ; 02 Thạc sĩ; 97 Đại học, Cao đẳng; 32 Trung cấp; 38 Nhân viên kỹ thuật. Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 08 Chi bộ trực thuộc với tổng số gần 80 đảng viên. Có các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh được kiện toàn và đi vào hoạt động. Thời kỳ đầu mới sáp nhập Sở gặp rất nhiều khó khăn trong việc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức và triển khai các nhiệm vụ chuyên môn; trụ sở làm việc của cơ quan văn phòng Sở và các đơn vị không đủ phòng làm việc, điều kiện làm việc chật hẹp; cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, phương tiện làm việc của cán bộ, công chức, viên chức rất thiếu thốn và không đồng bộ.

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có bước phát triển đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch trong thời kỳ mới. Về tổ chức bộ máy đã có 08 phòng chuyên môn đó là (Văn phòng; Thanh tra; Kế hoạch - Tài chính; Quản lý văn hóa; Quản lý Thể dục thể thao; Quản lý Du lịch; Xây dựng Nếp sống văn hóa và gia đình; Tổ chức - Pháp chế) và 08 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đó là (Trung tâm Văn hóa tỉnh; Đoàn nghệ thuật các dân tộc Hòa Bình; Bảo tàng tỉnh Hòa Bình; Thư viện tỉnh; Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao; Trường Phổ thông năng khiếu Thể dục thể thao; Ban quản lý di tích) với tổng số trên 201 cán bộ, công chức, viên chức; trong đó đã có 09 thạc sĩ, 135 đại học, 16 cao đẳng, 32 trung cấp và 09 Công nhân kỹ thuật. Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến nay đã có 10 Chi bộ trực thuộc với 113 đảng viên.

Cùng với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, các tổ chức đoàn thể luôn được quan tâm củng cố kiện toàn và có bước phát triển. Ngày đầu thành lập Công đoàn Sở có 07 tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc, đến nay đã có 09 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Tổ chức Công đoàn đã phối hợp với chính quyền luôn quan tâm đến quyền lợi, đời sống của cán bộ đoàn viên; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao thu hút cán bộ đoàn viên tích cực tham gia. Các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh được kiện toàn, tổ chức được nhiều phong trào hoạt động có hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị, thông qua đó củng cố, phát huy sức mạnh đoàn kết, tăng cường giao lưu học hỏi, hỗ trợ giúp đỡ nhau, góp phần đẩy lùi tư tưởng suy thoái, tiêu cực trong cơ quan, đơn vị để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành.

Trong 10 năm qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong các lĩnh vực ngành, góp phần phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu như:

- Tham mưu cho Tỉnh ủy Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, Khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 24/10/2012 về việc thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục thể thao đến năm 2020; Chương trình hành động số 27-CTr/TU ngày 03/10/2014 về việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 22/9/2017 thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; các Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 30/12/2016 về phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến 2030; Nghị quyết số 14 -NQ/TU ngày 22/6/2017 về phát triển Khu du lịch hồ Hòa Bình thành Khu du lịch quốc gia; Nghị quyết số 18 -NQ/TU ngày 30/10/2017 về phát triển Thể thao thành tích cao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 29/3/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Hội đồng nhân dânban hành Nghị quyết hỗ trợ kinh phí hoạt động cho Đội văn nghệ tuyên truyền xóm, bản, tổ dân phố (mức 2 triệu/đội/năm); hỗ trợ cho những người trông coi di tích đã được xếp hạng trên địa bàn tỉnh Hoà Bình (mức 1.310.000đ/người/tháng); Quy định chế độ dinh dưỡng cho huấn luyện viên, vận động viên, chế độ chi các giải thể thao của tỉnh; chế độ cho các Đội thông tin lưu động cấp tỉnh và đội thông tin các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2100/QĐ-UBND về việc tổ chức triển khai và thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình; Kế hoạch thực hiện “Chương trình hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình đến năm 2020”; Kế hoạch hành động thực hiện “Chiến lược phát triển Gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”; Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”; phê duyệt “Quy hoạch tổng thể phát triển Du lịch tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2014-2020, tầm nhìn đến năm 2030”; “Quy hoạch phát triển Điểm du lịch quốc gia Mai Châu, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030”; Đề án bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể tiêu biểu các dân tộc tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2018-2020;Đề án Phát triển du lịch tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển thể dục, thể thao tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2030; ban hành Quy chế quản lý, hoạt động các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Quy chế quản lý, bảo vệ và phát huy các giá trị Di sản văn hóa địa bàn tỉnh Hòa Bình;Quy chế quản lý hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh; Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;...

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm. Đến nay đã có 09 thạc sĩ, 135 đại học, 16 cao đẳng, 32 trung cấp và 09 Công nhân kỹ thuật, góp phần nâng cao hiệu lực trong công tác quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực ngành, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình, kế hoạch phát triển sự nghiệp Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Hệ thống các thiết chế văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ bản đáp ứng cơ sở vật chất cho các hoạt động của ngành, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao trong các tầng lớp nhân dân. Đến nay các thiết chế văn hóa, thể thao của tỉnh tiếp tục được quy hoạch từng bước đầu tư nâng cấp,11 huyện, thành phố đã có Nhà văn hóa, sân vận động, nhà thi đấu thể thao; 25% xã có Nhà văn hóa, sân thể thao theo tiêu chuẩn; 84% xóm, bản, khu phố có Nhà văn hóa, sân thể thao đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của nhân dân các dân tộc Hòa Bình. Đặc biệt năm 2016, công trình Quảng trường Hòa Bình đã được bàn giao đưa vào sử dụng phục vụ Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình.

Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của tập thể lãnh đạo Sở cùng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Trong 10 năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch có quy mô lớn của toàn quốc, khu vực và của tỉnh phục vụ nhiệm vụ chính trị, góp phần quảng bá hình ảnh, con người Hòa Bình đến với bạn bè trong nước và quốc tế như: Tham mưu thực hiện tốt công tác tuyên truyền và phục vụtổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XV, lần thứ XVI; các cuộc Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và Đại biểu Quốc hội Nhiệm kỳ 2011 - 2016 và Nhiệm kỳ 2016 - 2021; tham mưu tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 125 năm thành lập tỉnh, 20 năm tái lập tỉnh Hoà Bình, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Lễ hội văn hóa Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình lần thứ nhất; Lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh; 25 năm tái lập tỉnh, đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất, Bằng công nhận di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu quốc gia Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường tỉnh Hòa Bình và công bố Quy hoạch Khu du lịch Quốc gia Hồ Hòa Bình; Ngày Hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc các tỉnh Tây Bắc lần thứ XIII, năm 2013 tại tỉnh Hòa Bình; Liên hoan các Làng du lịch cộng đồng các tỉnh Tây Bắc mở rộng tại tỉnh Hòa Bình; Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I, năm 2017 tại tỉnh Hòa Bình.

Công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên địa bàn toàn tỉnh luôn được quan tâm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp thuộc lĩnh vực ngành quản lý, tạo môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Công tác tuyên truyền hướng mạnh về cơ sở, với nhiều hình thức hoạt động phong phú, hấp dẫn như: Tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, pa nô, khẩu hiệu; tuyên truyền lưu động, chiếu bóng vùng cao, phát hành sách và văn hóa phẩm,...phục vụ đồng bào các dân tộc trong tỉnh; nội dung tuyên truyền tập trung vào các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn; đặc biệt là các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm 125 năm và 130 năm thành lập tỉnh Hòa Bình, chào mừng ngày Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII và khóa XIV và sự kiện Đại hội Đảng các cấp. Phối hợp với các ngành lồng ghép công tác tuyên truyền trên nhiều lĩnh vưc về Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của nhân dân các dân tộc Hòa Bình.

Phong trào văn hóa văn nghệ từ tỉnh đến cơ sở được đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động. Sở phối hợp chỉ đạo tổ chức các Hội thi, Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật quần chúng từ tỉnh đến cơ sở với nhiều chương trình, tiết mục đặc sắc mang đậm bẳn sắc văn hóa các dân tộc Hòa Bình. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của hơn 2.000 đội văn nghệ quần chúng, các câu lạc bộ văn hóa thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Năm 2017, các đội văn nghệ cơ sở đã tổ chức được 13.138 buổi biểu diễn, ước phục vụ trên 2,6 triệu lượt người xem. Thông qua các hoạt động văn hóa văn nghệ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân, góp phần bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa tiếp tục được quan tâm, đến nay toàn tỉnh có 102 điểm di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh được bảo vệ, trong đó có 41 di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia, 43 di tích xếp hạng cấp tỉnh (tăng 07 di tích quốc gia và 33 di tích cấp tỉnh so với năm 2008). Mo Mường và nghệ thuật Chiêng Mường Hòa Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu quốc gia. Đặc biệt màn trình tấu Chiêng Mường lớn nhất Việt Nam được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam xác nhận lần thứ nhất năm 2011 với 1.450 nghệ nhân, đến năm 2016 tiếp tục được xác nhận kỷ lục màn trình tấu Chiêng Mường lớn nhất Việt Nam lần thứ hai với sự tham gia của 1.600 nghệ nhân. Đã tổ chức phục dựng nhiều lễ hội truyền thống các dân tộc Hòa Bình tiêu biểu như: Lễ hội Gàu Tào, người Mông, huyện Mai Châu; Lễ hội Cầu Mường, người Tày, huyện Đà Bắc; Lễ hội Đình Ngòi, thành phố Hòa Bình; Lễ hội Mường Động, người Mường, huyện Kim Bôi. Tiếp tục duy trì tổ chức các lễ hội hàng năm như: Lễ Chùa Tiên, huyện Lạc Thủy; lễ hội Khai hạ Mường Bi, huyện Tân Lạc; lễ hội Xên Mường, huyện Mai Châu;... hàng năm có trên 50 lễ hội dân gian cấp xã và xóm, bản được khôi phục tổ chức, góp phần bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc và đáp ứng nhu cầu đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóađược triển khai có hiệu quả tiếp tục được các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng, đến nay toàn tỉnh 78,9%hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 63,5%thôn, bản, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, bản, tổ dân phố văn hóa”;90,05 %cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Công tác gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình, bình đẳng giới được triển khai tới 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, bước đầu Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã đi vào cuộc sống, nâng cao nhận thức về đạo đức, lối sống, trách nhiệm, vai trò của công tác gia đình. Các mô hìnhphòng, chống bạo lực gia đình; mô hình củng cố gia đình văn hóa thời kỳ CNH,HĐH; mô hình tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam tiếp tục được triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Năm 2008, toàn tỉnh có 339 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững; 185 địa chỉ tin cậy cộng đồng, thì đến nay đã duy trì phát triển được 1.535 Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững; 845 địa chỉ tin cậy cộng đồng; 164 cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; 97 cơ sở tư vấn bạo lực gia đình. 100% các huyện, thành phố và cấp xã đã có Ban Chỉ đạo công tác gia đình.

Phong trào thể dục thể thao quần chúng phát triển cả về số lượng và nâng cao về chất lượng. Số người tập luyện thể thao năm 2017 là 245.880 người đạt 30,8% trên tổng số dân toàn tỉnh (tăng 7,8% so với năm 2008); số hộ gia đình thể thao là 47.520 hộ đạt 23,3% trên tổng số hộ gia đình toàn tỉnh (tăng 6,5% so với năm 2008); xây dựng, phát triển được 735 câu lạc bộ thể dục thể thao cơ sở (tăng 275 câu lạc bộ so với năm 2008); thành lập các Liên đoàn Quần vợt, Liên đoàn Karatedo để tổ chức hoạt động và thúc đẩy phong trào. Tổ chức thành công các kỳ Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ IV, năm 2010; lần thứ V, năm 2014 và Đại hội TDTT các cấp tỉnh Hòa Bình lần thứ VI, năm 2018 đã có 100% xã, phường, thị trấn; 11 huyện, thành phố tổ chức tốt Đại hội Thể dục thể thao các cấp. Đăng cai tổ chức thành công Hội Thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ X, khu vực I năm 2017 và nhiều giải thể thao khu vực và toàn quốc như: giải Dù lượn quốc tế năm 2012 và năm 2014; giải Bóng chuyền, giải Bơi trung cao tuổi, giải Xe đạp đường trường, Xe đạp địa hình toàn quốc,... tại tỉnh Hòa Bình. Trong 10 năm qua thành tích Thể thao Hòa Bình đã đạt những kết quả ấn tượng: Đạt giải Nhất toàn đoàn tại Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc khu vực I, lần thứ IX, năm 2015 và lần thứ X, năm 2017. Đạt giải Nhất toàn đoàn trong Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc mở rộng lần thứ XII, năm 2013 và lần thức XIII, năm 2016.

Thể thao thành tích cao Hòa Bình cũng đạt được nhiều huy chương các loại tại các giải thi đấu khu vực, toàn quốc và quốc tế. Tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, năm 2014 đoàn thể thao Hòa Bình giành (3 HVC, 1 HCB và 4 HCĐ) Xếp thứ 4/19 tỉnh miền núi, là một trong 5 tỉnh miền núi có thành tích xuất sắc được nhận cờ của Bộ VHTTDL, đứng thứ 40/65 tỉnh, thành, ngành trong toàn quốc. Vận động viên môn Xe đạp Đinh Văn Linh đã thi đấu xuất sắc giành 3 huy chương Vàng, 1 huy chương Bạc tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII. Năm 2009 có 06 vận động viên được triệu tập vào đội tuyển Quốc gia, lần đầu tiên có vận động viên đoạt Huy chương Bạc nội dung đổ đèo tại Giải vô địch Châu á tổ chức ở Malaysia.

Trong lĩnh vực du lịch 10 năm qua đã có bước phát triển tích cực. Đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 31 khu, điểm du lịch được đầu tư đi vào hoạt động; với 415 cơ sở lưu trú, tổng số 3.971 phòng (tăng 2,5 lần so với năm 2008); trong đó 35 khách sạn, 235 nhà nghỉ, 145 hộ kinh doanh nhà nghỉ du lịch cộng đồng. Một số khu, điểm du lịch thu hút đông khách như: Khu du lịch Chùa Tiên; khu du lịch Hồ Hòa Bình; các khu, điểm du lịch sinh thái tắm nước khoáng kim Bôi; các điểm du lịch cộng đồng Mai châu,... nhân lực làm việc trực tiếp và gián tiếp trong lĩnh vực dịch vụ du lịch hơn 2.900 người (tăng 2,1 lần so với năm 2008); lượng khách du lịch đến Hòa Bình năm 2017 đạt 2.497.436 (tăng gấp 3,6 lần so với năm 2008); tổng thu từ du lịch đạt 1.216 tỷ đồng (tăng gấp 5 lần năm 2008); tài nguyên du lịch được quan tâm bảo vệ, các giá trị văn hóa được gìn giữ và phát huy.

Trong 10 năm qua, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự phối hợp tạo điều kiện của các Sở, ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương; cùng với sự cố gắng nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành đã vượt mọi khó khăn để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước đưa Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đạt được những thành tựu quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng, góp phần xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ghi nhận những thành tích đạt được trong 10 năm qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã được Thủ tướng Chính phủ tặng 02 Cờ thi đua xuất sắc; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình tặng 11 Cờ thi đua xuất sắc và nhiều Bằng khen hàng năm. Nhiều tập thể, cá nhân thuộc Sở đã được nhận hình thức khen thưởng của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó 02 tập thể, 10 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Ba; 01 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; 01 cá nhân được phong Nghệ sĩ ưu tú; 08 nghệ nhân ưu tú; 02 tập thể, 16 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen,... Hàng năm Đảng bộ và các Chi bộ trực thuộc được công nhận trong sạch vững mạnh, các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh; được tặng thưởng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Tỉnh ủy và Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các tổ chức đoàn thể cấp trên. Đây là những nỗ lực, cố gắng của các thế hệ Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển tỉnh Hòa Bình trong 10 năm qua.

Nhìn lại chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ và tự hào. Với kết quả đạt được, tin trưởng rằng cùng với truyền thống đoàn kết, lòng nhiệt tình, tâm huyết yêu nghề và nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trong toàn ngành là những điều kiện thuận lợi và là yếu tố quan trọng để tiếp tục đưa sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình phát triển trong giai đoạn mới./.

Thông báo

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình


Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 128 của chính phủ trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch


Tổ chức chương trình kích cầu du lịch tỉnh hoà bình25dichvutjietyeu.jpg

2

78A17CCC_6E75_46EC_AA63_30248BA-1623624195688.jpeg

congdulichthongminh21.jpg
Ecolodge final logo
Hoa Binh Tourist Logo

dicvucongtrutuyen

HuePortal BoThuTucHanhChinh

z2615644676645_cb140a8573bb0f9f0f94b7488171d6d7.jpg

PAKN_1_1.jpg
web cert cds

 

 

 

Thống kê truy cập

2062805
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả:
745
767
1514
202193
29975
33525
2062805

Your IP: 3.235.195.196
2023-01-31 18:03

Thông tin liên hệ

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH HÒA BÌNH

Số giấy phép: .113/GP-STTTT, cấp ngày: 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình

Địa chỉ: Số 5 - Đường An Dương Vương, Phường Phương Lâm, TP Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình. - Điện thoại: 02183.852.157

Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình (http://sovanhoa.hoabinh.gov.vn) khi trích dẫn lại tin từ địa chỉ này.

Vị trí trên Google Maps

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction